Villabyerne1944

V Ë . ./s.,

* '

'-. !. r ' . t ^

- f

L o t m t M o å . ' VULABYERNES Nr. 1 1. Januar 1944

l i

'-F .

3$. AMfgang

/

T o rv TarvabrütaMvr Fnmtbraatada#! BrtamKtü

Ofdfup 2S00

H. r . A A C A A R D * s Lmdegaardsvei 52

H. F. A A C A A R D */t Lindegaardsvej 52

Bayeafard Opfaandütgabraaada

Ordrup 2430 2431

Ordrup 2430 - 2431

RtUtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttMtttttttttttttttttMttMMMMttttMttttütttUtMMMMtttttttttt}

HELLERUP BAWK S t r a n d v e j 1 5 9 ^ . He t p .

S Ä L A T O L I E

B . J d . t n y . A . r v . l k . ^ n - e - . . y . d F rok o s t."

Froli04t-Konc#fl If# Kl. H

K O N S E R V E S

N y t a a r s d a g

FtuALER: B e r n s t o r f f s v e j 6 9 ( H . i t n ü d e m r d . v e j )

K O L O N I A L

L y n g b y v e j 2 3 5 H * l u b . ,v . j ,

B t r a n d V e j 1 3 6

oveH o rP h i:te rsv ei)

A f o m / w c n c / A ^ f c a f r ^ T n c ^ i T ï ë 7 C c 7 7 ^ o / i f C Æ f / ÏO

V a l d . Frederikaborggade 17, v. Norreport St. Central 1249 — 12949

W O í F í a g C ^ /

Å a c M

BEWYT DEM LOKALE BANK

Gentofte Kommunal- og Grundejerforening ind­ byder ,,Familien Gentofte" til festlig broget Underholdning med Kabaret ,,Vi Unge" og Nytaarstale af Rektor Næsted

# SparekaMe # Aldardemtforaarpataa # Bygpaaparaatdalinp # Barne)dr!arca)at

HcHerup Aid. S T H A ^ U \ t..) 76 Lynpbyvei Afd. : L Y X G B \ V. 65

T * ^ A Grund af Forholdene har For- A entnKslivet ligget stille 1 hele første Halvdei af denne Vintersæson. — Først maatte Kommunaiforeningernes store Ud­ flugt aflyses, og dernæst kom Spærretid og Mørklægning og satte Punktum for de forskellige planlagte Sammenkomster og Møder. Nu synes imidlertid (Irnto/tc Komntu- na) og Griindcjfr/oreMing. at det nye Aar. hvortil Vi alle knytter saa store Forvent­ ninger, bør hydes velkommen paa behø­ rig Maade. og Foreningens l'estudvalg vi! derfor Søndag den 9. Januar lancere no­ get helt nyt, idet man fiir første Gang arrangerer A'gfaar.siNatin

nåle Film ...leg elsker de gronne Lunde", dernæst en historisk Film om „Det K ø­ benhavn. der forsvinder", og som Afslut­ ning den store Kubenha\merfi!m: ..Køben­ havn i Farver". Ungdommen! muntre Nytaara- revy Men selv om Festen holdes t Gentofte Kino er det ikke nogen almindelig Film­ forestilling. — Vi er til Nytaarsmatiné. og saa snart Lyset atter tændes i Salen, tager Ungdommen Ser-nen foran Lærre­ det i Be.-iddetse. Kabaret ..Vi Unge" mø­ der op nted de allerbedste af deres bed­ ste Luksus-Numre foredraget og spillet af den populære Radio-Kabarets faste Per­ sonale: Den yndige f'u e .Steiness, den sa­ tiriske Knud Pheiffer, den slagfærdige Ole .Monfp med .smc Parodier og Manden for Musiken. Gentofteborgeren og Komponi­ sten B;arne Hoger, — dette mærkelige Menneske, som til daglig er Alvorsmand ,Æa Raaobuset, og som alligevel t sin Fritid formaar at ryste baade Regnvejrs- og Solsktnsscrcnader ud af Ærmet- Men som vi begyndte med at skrive: .'\Ue Medlemmer af ..Familien Gentofte" er velkommen, uanset Alder. Og for at der ogsaa kan s.ere noget for den næste Generation, som skal i Gentofte Skole, bar Festudvalget sikret stg den eminente og r-erdenskendfe Tryllekunstner Geornnni Otto. hvis mange mærkelige Trolderier vil forundre og begejstre baade store og smaa. Det er længe siden ..Familien Gentoft har været sarnict. men Søndag den 9. Ja­ nuar Kl. 14 bliver !944 budt velkommen i Gentofte Kino. med fuid Musik, og der maa vi aiie være med. BiHetter faas hos Bestyreisens Med­ lemmer og i „Magasin". Gentofte, ved Gentofte Torv fra i Dag. ^atninel. Naar Eiektriciteten ska) betaies Fremtidig ingen Aftenekapedi- tion hos Nese TARA Nytaar har NFS.\ s Kasserer Kon 4- tor indstiiiet sine to ugentiige Aften ekspeditioner (Tirsdag og Fredag). Naar Fiektriciteten fremtidig skat be­ tales sker det alle Hverdage fra Kl. 9— 16. om t.ørdagen dog kun fra Kl. 9—15. Tryllekunstneren for atore og amaa

A om to rtld : Hverdao bh

Lerdau bh M—13 l^r^da^! AUrn bh 1?— 1^

\ ¡ vender Slips Kenmk ren3cr og reparerer for pr. S tk ,.... Kr. 2 .00 Kemiïk renïe: . Kr. 0 .85 Frakke akraedervendt, k#m. r$na€t Kr 6 2 .0 0 g Ordrupvøj 45 - Ordr. 473 Bøunøgøørdsvøj 2 - Gønt. 2477 WøHørupvøj å - Wøtr. 2454

ORDRUP CHARLOnENLUMDRANK Hovedkontor tapgersborg A!!é 31 Ie!f. Ordrup 3600 FILIALER: Gj ENTOFTE OG OMEGNS BA NK . ORDRUP BANK SKOVSHOVED BANK - VANGEDE OG OMEGNS BANK Kommunens ældste Pengeinstitut Kravtcgaarde og Barnevægte udlejes Hellerup Sy^eplejeforretning randve - ved HeUerupvei Tetefon Hetrup aaaa

KAPMALAWLÆ6 Banken er til Deres Tteneate med Vejledning og Oplysnmf ved K a b og Salg ai Obliga­ tioner og Akner og modtaget saadanne til Opbevaring of Adminutrauon

MAME ISBAHMD

3 M Í í y í ØCCM

/4y<[7c72wycr 7

BERNSTORFFSVE) 67 DYREHAVEVE) 8 G!E\TOFTEGADE 47

Henizg dem i

Opbevaringsdepot

ORDRUPVEi 55 STRAXDVE) 96

De fr^t^^ges or Eftersyn af Udtrack- ning oj^ Kiipmn^ af Kuponer m. v. De hzvedeKuponheiab indsætte! pM Dere! Konto eNer udbetaie! Dem. Gebyr SO Øre pr. 1000 Kr. Paelydende

H a r ] ) c s v æ r t v e d a t f a a B i 'i e n d s t c t tH a t s t a a t d ?

r B O C E S T O D ^

G r a n !t # d , Fart Optændingsbrænde !4mt Tarv johan Rasmussen Seborg Hovedgøde )7$. T)f. Søborg 4)3 Centraivarmespecialisten \ y t OH HeparaDoner. 30 Aar$ Erfv ng Alt Smede- BbkLenaia^erarbejde adjøtes R. 0)$en,G) Vartovvej 34 Korheo hoa Fa. O. i aaperaen i !6 Aar R y v a n a v e g a

¿ t a a / b ig ^ f í í M c ^ o c f e / ^ a a t f :

CEN DANSKE LANDMANDSBANK

t ndp;aa aaa vidt ntuti^tt at fvre atene med Torv om ¡\atten. Hvia Derea Kokaration ikke er tüatrtek- ketip; tit Nattefyrinp;, kan He atrtekke den med u r a f io n e r e d e T o rte k o k a . E r Perea Torv vaade, anhefatea det at btande dem med u rn tio n e re d e T o rt ekoka, aom med derea atore Varmeevne fremmer Fnrbra-ndinyen n^{ k tn d r e r f obeaod .

BERNSTORFFSVEJ AFDEUNG G E N T O F T E A F D E L I N G H E L L E R U R A F D E D N G O R D R U P A F D E L ) N G S Ø B O R G A F D E L ) N G

AHA-RÜSBOMMSPARKET

Kom Løbesoden

i Forkøbet

Ring tit ns ng tad ns give Drtn 1 ilhuft.

. ,

E.BørgePetersen&Co. Httf gaardsvfj

^ ; v r E 7 V D

7.

T O R h h K r J X A F R . 4

(irntnftø !).'

€ # 0 € M ^ A R C . 47 7 J y4arAMA/[{^of7d? M Ä a b e n / t a u n 0 C . 47 7 J

Der er noget galt. naar Mørklægningen ska­ ber Kaos t Vindueskarmen og maa hejses op og ned u d e n Snoreværk. Maaske kan det hele klares ved en Reparation, men det kan jo ogsaa være. at d e t vilde b e ta lt sig bedre at fo rn / det. URICK er Fagmand og har alt i Mørklægning fra Rullegardiner tH Persien­ ner med i/s Inderside. VI m o n te re r og repa­ rerer, r,ng blot. saa k omm er vi.

2—H

<

H U L S Ø M — P L I S S E - K N A P P E R MASKNSROOSR. A SOtPL

LindegMrdsvtj S3 — Ordrup 440S FAHVE — T A P K T — D N O L K U M

Charlottaniund - Ordrup 94$-949

i æ d e l i g t N y t a a r ALLE VORE GOE ØNSKER EOR 0EÎ AAR, OER EÛRESÏAAR

N t E L S E M ^ ^ TELE. CEMÏOFTC1300 ^ <

Made with