Villabyerne1944

V IL L A B Y E R W B a B L A D

^^p^ø^e$ leinten med„4e vi^ttnderlige Let- qpendieu og Edmie Pr^peretert W^nderne fttr ^en ofnhyggettgtte fdtnicure, og Httret gengi- vet Gient og ntturtro Kroliergennem den po- puitcre Vike-Permtnent ti) kun H Kr. Og htr De tf en eiier enden Grund Lytt tii et tkifte Heerferve, tee her Vike fine frentke Weerferver i eiie Nuencer, etter v) ken enbefate Dem et forfrttkende Tonebed.

Ht A v o U fte Kwsfnay *!*id tü Opt!m!!tna, o$ d*n bsdne WMd€ *t bavåra det gode Wumer pee, er omhyggetigt et pm e t)t Udteende. For hvem ken tmile frit og utvungent, hvit Teinten er gree og uren og Heeret tritt og giåntlott. Derfor hører regeimMtige Betøg hot Vikt ogttå tit de Nyttertfortztter, tom Optimitten overhotder. CGavekortene er tilsendt Vinderne før Jul). 1. Præmie: Hanne Persson, Linde<- gaardsvej 46 A. 2. Præmie: Fru Jnpeborp Lauritzen, Biidah Park 36. 3. Præmie: Emma Stenbæk, Rakelsvøj H a r v i v æ r e t fo r s t r e n g mod P e te r? En Kommunelærer gør !nda!ge!ae mod Peters Jutebrev N EDENSTAAKNDE for at ^øre Dem op-

Bernstorffsvcj 67

H e !r . 1351— 1371

,fn Ja/c¿oá^arrcacc

Farve! ti! Frk.Assens

Pastor Hjerl Hansen taler i Gentofte Kino Ved Teatrets Nytaars-Opførelse af den franske Passions-Film „Kongernes Konge"

K), !.M Ordf. 4096-4C7< Fort. tro 5

Den iranske Madame i olette-FÍ!m Pigen »Ciaudine« Xytaarsaften KL i.l3 og Kytaarsdgg !\i] 2—3,30—3,13, samt Sandag Kl. 5.13 Vi hoider sammen Swndag K!. 2 og Voksne Kr. 1,23. AAor i 0,76 o. h. TMtrctf Den hvide Siavinde

A id ø n a /øW at/ør G e n io ^ L ø S A o / ø ø f i ø r 4 2 A a r ø S A o i ø y ø r n i n g M ' ED Aarets Udgang forlader Kommu­ nelærerinde Frk. R. A. Assens Gen­ tofte Skole efter for nylig at være fyldt 65 Aar og efter 42 Aars Skoiegerning. Vi. der kender Frk. Assens derigennem, at hun har været Klasselærerinde for vore Børn fra den første Dag, da de kom i Skoie, er hende megen Tak skyldige for. hvad hun har betydet for deres Udvikling, og for hendes Omsorg for hver enkelt af dem. De Krav, hun har stillet, har altid været afpasset saaledes, at de uden Van­ skelighed kunde overkommes, men til Gengæld var der heller ingen Mulighed for at knibe udenom. Den Piigttroskab og Respekt for Arbejdet, hun derved har ind­ podet Børnene, ikke mindst ved sit eget Eksempel, har haft lige saa stor Betyd­ ning for dem som de sikre Kundskaber og Færdigheder, de er kommet i Besid­ delse af. Og det roiige og støtte Arbejde, uden nervøs Ha.st, men baaret af hendes store Dygtighed og mangeaarige Erfaring, har givet baade Børnene og deres For- æidre en meget værdifuid Tryghed. Den Gerning. Frk. Assens har udøvet, har i fremtrædende Grad været præget af Dygtighed, utrætteiig Samvittigheds- fuidhed og usvigelig Retfærdighed, og vi haaber. at det tykkes at finde cn Efter­ følger, der med godt Resultat kan fort­ sætte Arbejdet 1 samme gode Aand. J. J.

— ¿ tp rc rae M^n kun 23 pCt. * f Lpeningeme var rkgrttge. T ^ E T er ikke for meget sagt. at det sid- -L-7 ste Brev i vor Jutekonkurrence har vekt mere end aimindeiig Interesse. Den store Titsiutning viser, at mange e f vore Læsere har taget det sidste Juie- brev tom en virkettg Inteliigensprøve pea. om de burde have deres Skolepen­ ge igen etter ej. \'t har ogsaa hørt om Dansklærere i Kommunens Skoter. der

har Gentofte Kino Pre- iyj[YTAAR SD AG ^ ' mière paa den store franske Paøsioeis- film ..Kongømes Konge", og till denne Fitm, som opføres 1. og 2. Nytaarsdøg Kl. 15.30 og Kl. 17,15 samt Mandag. Tirsdag, Onsdag og Torsdag Ki.. 17.15, er det lykke­ des Direktor P. O. Nielsen at formaa Pa­ stor Bnrpe Hjerl-Han.sen til at holde en indledende Tate ved samtlige Forestillin­ ger. Saa vidt det vides, er det første Gang, .'¡t Kirken i Samarbejde med Filmen søger at taa Menigheden i Tale v{-d offentlige F.lmførestitimger. og denne Begivenhed Gentofte Kino- Nylaar.sforestillinger, ikke alene af Pastor tljerl-Hansens Tilhængere blandt l'ngdonimen. men fra alle Krese I Gentofte Kommune. .Men i øvrigt er den franske Passions- film i -:g setv en meget stor og en meget -muk Opievels.' el Mesterværk af den gentale franske Heene.-eetter Jniien Dtj- ! [er. Det er lykkedes Du\'ter at gennem­ føre denne Indspilning, uden at Filmen paa noget Punkt \nke: bla.-femisk. Det er Bibeii sktevet paa Xulidens Sprog. Det et en Film af stor dramatisk V irk­ ning. Folke-kildringens Ma.sseoptrm og den enen ta .-ke Ramm .- er overbr'Vi.sende, mange af Hiiicderne er af stor Skøntied, og Lideissn- Enke theder er gengivet med en biutai Realisme, ner i sig selv er en Prædiken. 1 l ^ e e ^ ^ ^ ^ e n ^ ^ ^ fran.-k Skue-pilkunsts største Kunstnere, .som alle i denne Film yder Karakter- Præstationer af bøj Rang. iluskes vil .-aa- ledes Harry Ba.irs H. rodes. Jean (tabins Pi.atii'. Gridoux.s Judas og Robert !e Vigans overbes'isende Kristiisskrkkelse. D ^ e r ^ k k o i ^ s ^ m æ ^ t ^ ^ ^ æ ^ 'r at give en hi.-ti-i t.sk .Skildring, der nærmest har Karakteren af Reportage. Raade Ma--eoptriti og de enkelte Præ.stationer gaat ud p,ia a' -kåbe den religiøse natne na'e og po.iti.ske Atmosf.ære. dyr er Bag- gniiiden tor det Drama, som vt følger paa lar-rredi't.

P^ptrrretlden iT^ndrea

Landevejskroen ingen l'orcstUling l!s!e o(^ 2drn ^^laar^^dap BarneforrsUUlng Kl. 1,30. l'orsalgfraKl. 1!^] OM:iden \ytaarhddM Kl 3,30 og 3,15 ] AlandaM. 1Irndaa, t^nF^dao. Toradd^ KL 3 ^ ^ KL 4 Kongernes Konge En Skildring af .lesu fra Palm#a#ndag] tH Paaskemorgen. Kt gigantisk og grlhrndp) Panor Børge Hjer! Hangen] klarende Ueksi. Strandvej 34å Torsdag fra KL 4.31L Son^lag fra Kl. 1.30] Karin \eUemvf9e — Hana Kurt 1 Møddebo Praestegaard 1redag ingen ForestHhng Søndag 3.43 Og 3.30. Forh. f. R j Kongelig Elskov I..ørdag—Samlag KL 2. !K Sehønherg i Plat eller Krone 31andag—Torsdag KL A.30 islekan 1arl'^^bn—Ake ^AderbAenn 1 def Løjtnants Hjerter FrøJag lien 7. KL S.30, Lørdag øg Søndan Kl. 3.43 og 5.30 Var.t.n, .tar.ta Raøyat)ørøø M)a4)a,aaæ. i Nattens Dronning Søndag den !L KL 2: Slørt Tegnedims Show med Sklgpskp ^*krtPk m m. Mandag tlen Id.—Torsdag

mesteren" to Gange sKriver ..tskaid'* i Stedet

hos den niaartge. som hor he!ønnes. I Di­ rektiverne for Stnietmngen i Gjentoftc

___dr/

----

/. J.

— i

¿¡/i ;

j.tt.íSfí -vtut

__¡

¿ t^^i

d,.'tiL ^

rÀ/ .

Retfjrrdtghrd med Berø\rlse af en Vinder- chance. M ^ m e ^ m A ^ e ^ A\e! ftaaner-!.arsen. Kommuneiaerer.

Pastor Børge Hjeri Hansen.

Vi!!abyemesB!ad udkommer ikke paa Torsdag

i—

. ¿/df . - Á' :

j ^ L S V TIRRE nødvendiggør Mapir- ratiøneringen. at der atter maa udelades et Nummer af ..Villabyer­ nes Btad . haan^w - t'e.! med .-"ttr .Sirenghed, og da < B ^ ^ stg ned

5^0 ,,Krigens Dagbog" ført à jour i ) . Kftgens Dagho^', der redigeres af Re- datAtii: Eihaidt L.ttb-en. Kir-tv^tigen. fientoite.

Den rigtige Losning af Meters Storehrors

har gennemgaaet Brevet med Etevernc og andvendt det som Grundiag for en ¡¡tte praktitk .tuteotetse i dansk Retskri\ntng. En Lærer skat osen i Kobet have odtatt. ^ ^ d ^ v a r d a e n d ^ ^ e n n u n u ^ g ^ ^ '- konkurrenee". Højere Anerkendet.^e kan en ¡¡ite Juiespørg v!st na'ppe faa. Hvor kan det være avært — Det er ¡mjdterttd bemærkeisestærdigt. at knap 2.S pCt. af de mange Hundrede \ar r ^ ^ ^ ^ gaven \ar for svam. \at man s¡ge. Mon )kke snarere det er de stadig skiftende B M ^ r n m m ^ ^ ^ ^ \ d ^ gør det m e^ svært end strengt nødvendigt at skrive et fejtfnt Dansk. Hsor kon det være svært, naar Stavemaaden forandres saa ofte. at Torældrene iiiaa tage Undertis- n m g ^ ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ B o r n ^ r M faa at t tde. hvorledes Ordene skrtves nu' Endnu mero inkonaekvent. Vansketighederne t Peters Xforehror.s Julehrei' var baseret paa den urtmetige Keod.'gernmg. at Ord som de unpe, de utide eg de sorte t nymodeos dansk Skolt'- Retskjivning tkke er .Suhsfnntiner, og endnu mere inkonsekvent btiver denne Regel, na.'tr fiftndet.srej.sende skal .skrives med stort, medens de rejsende, .sssm skif­ ter paa en Perron, ikke er Substantiv! A t ^ m ^ ^ ^ d e m^t stort, burde sfter vor Mening være den eneste positive Feji i Jutebrevet. !\!eti ^ n U i B ^ g h æ S ^ ^ m e a n v e ^ ^ d m n ake Retskrismtng siger noget ganske an det Der var notorisk fem Frji i Meters Storebrora Juiebrev. P u ^ ^ t ^ d ^ i ø ^ ^ L a t t a k k ^ v æ ^ vore smaa Oplysninger i Opgavens Ind ledning har Løsningen: Fire Fejl: ..De Hnge. de Viide. de Sorte og de Rejsende ' lige saa mange Tilhængere, neniiig 2.1 pCt. som den rigtige I..øsning. Tiihænger- ne af de fire Fejl har aabenbart ttverset ..nord for ', som er giedet med i den ai mtndetige Retskrivningsforvirring. Fnde- ilg akal vt blot oplyse, at den nærliggen­ de, men helt forkerte Løsning: 0 Feji, i Løanings-Statistiken kommer ind som Nummer tre med H.S pCt af det samlede

gers GHi.K. er t d.sse Dage af ASA's ?or!ag

orfisiPHistie. som gør det mu!i(!t at datetcen-

t d a t ^ m ^ e p r æ m s h i da Dørene holdes iukkede under Pastpr Hjet'-Han.sen. Indledningsforedrag.

D ^ ^ ^ e B o c p r ^ ^ ^ n ^ ^ f ^ A v ^ ^ ^ ^ o g R ^ t t o ^ M ^ - . ^ i K n g p n s A J . ma.i.fk.

FjTAA Amf.ssggehu.set fejrede man ogsga E i Aar Juten paa sfeinningsfutd A!aa- de med Morgensang paa atle Nggegange. Jutemorgen bieo Eleterne utekket allerede Kt. 4 og efter Morgenkaffen drog .somflige Flet er. fordelt t 3 Grupper, .sgn- gende gennem atie Nggegange Den smuk­ ke fjptakt t)l Jutedagene har ræret prak- ttspret Itge fra Amf.s.spgehusets Aabntng og har Gang pna Gang gttet Anledning ttl Udtatet.ser fro Patienterne om den Jute.sfemntng. Morgensangen bringer dem t, men og.soa for Ffet'erne føtes Morgen- .sangen .som en Oplei eise og Tradition, tle stadig tned Girede fører videre. Paa Bttledet ses en munter jutepræ­ get Plakat, der rar opstaaet t Nggeptefer- skehotigen i Dugene før Jui. og i hvilken Ftei'erne kaides fti Prore paa Juiesangen. O ^ M ^ ^ ^ ^ n Mm! der f ^ Hospifatets Side gjort alt for at skabe en smuk og fesitig Julestemning. A i'e de Patienter, som oierhotedet kunde fauie det. fik .seneret Risengrød og Gansesieg samt fs med Vin tit. op F'estmnattidet .stuftede rrted en Kop rigtig Kaffe. Des­ uden rar der setrføtgelig Juletræ paa alle Afdelingerne og Jute.sammenkomst paa Gangene, h io r Overlæger, Oversyge­ plejersker og Ho,4pitatets øvrige Personale sanatedes med Patienterne som en stor Familie Ogsaa de sengeliggende Patienter vor med, idet Sygesengene for dønne Aften btev kørt ud pan Gangene og sam­ let saaledes at alle kunde se de store tændte Juletræer.

Fm/!f//niPn&ne

BtHedet ses Dirigenten. Musikdirektør Kai Nieisen fra Livgarden, og yderst tii ven- Musikførrntngens Formand, Hr. Wiiiy Sørensen.

( i * 'I FNTOFTE BRANDVÆSEN er et ftit- tigt og dygtigt Korps, som ved mant- bevidst Træning og dagtige Ovetser er btevet uddannet tii et af t.andets dygtig­ ste og fineste Brandkorps, der nyder Be­ folkningens fuide Tittid. — At de ra-ke Brandmænd imidiertid ogsaa fnrstaar at udnytte Fritiden i Pauserne meitem Øvel­ ser og Udrykning, det viste de i Ugen før Jul. hvor Korpsets nye Mu.stkforentng gav Præsentationskoncert i Stationens Gym­ nastiksat paa Bernstorffsvej. Tit Stede var bt. a. Borgmester /toge F Jørgensen og Brandchef Cort Lorsen samt Rgpræsen- tanter for Københavns Brandorkestrr. Brandvæsenets Musikforening er kun et Aar gammet og er oprettet med Støtte fra Cenfo/fe Kommune. Tuborgs Brggge- riøy, D. D. P /4 . Firmaet Metaner Jen- aett og Brnndfpikmea Orgarttaafion Or-

m M u ^ M m ^ ^ r K ^ Niet.sen. der titiige teder Orkestrene in­ den for Københavns Politi og Brandvæsen. Den ]6. Derember i Fjor fik Forenin­ gens t3 Medlemmer Instrumenter udleve- rede og nøjagtig pm samme Dato, et Aar efter, kunde Orkestret præsenteres, og det skønt flere af \tediemmerne ikke hav­ ne iært en Node før den første Prøve. Tit Præsentationskonrerten — hvor Musikforeningens Formand. Hr. Wttlg Nø- ren.sen. bød Veikommen og takkede For­ eningens Venner for al mulig Støtte, hav­ de man vaigt et IflO Procent dansk Pro­ gram med Lumbyes Fest-March: ..Hiiaen til vore Venner " som Indledning og med Poul Schierbecks ..Der rider en Konge" og Georg Rygaards ..Flaget " som Afslut­ ning. Ind imellem fik vi Carl Nielsens djærve Sange og Lumbyes blide Valse-

toner. Orkestrets Gengivelse klang fest­ ligt og med den rette Appel, saaledes at Præsentationen biev en Sukccs. der gav s ^ ^ I ^ ^ T h m d ^ I ^ ^ m a n ^ w ^ s ^ ud med den før.ste offentlige Koncert. Ef­ ter Præsentationen takkede Borgmesteren for det overordentiig smukke Resuttat. der var naaet ved Flid og Dygtighed og glædeae sig tii den Dag. Orkestret viide spiiie i Folkeparken eller paa Raadhuset. T d S ^ t M m ^ ^ a O ^ M ^ e ^ M ^ ^ m - mer mød Kammerater I Samlingsstuen. Her blev der udtalt mange gode kollegiale Ønsker for det nye Orkester, og de paa^ sive Mediemmer, repræsenteret ved Tele­ grafist Vutd Ghrisftansen. tovede at tæn­ ke venttgt paa den ekstra Tuba. som er et af Orkestrets store Ønsker.

f

D ' EN kendte Fisker H P Sørensen i Tuborg Havn gør opmærksom paa, at han foruden Torsdag ogsaa sælgør Torsk Nytaarsaftønsdag tit Kt. !7.

Idet vi takker for Tiisiutningen. gra- tulører Vinderne og ønsker de mindre heldige bedre Held næste Gang. bringer vf Reaultatet af Ividtræknlngen blandt de rigtige Løsninger. Den sidste Praamiø- liste kom derefter til at se saaledøa ud:

I Th. Knuftoørso Sportomøgøotn poo Orårdtp!*^ vej M vt! møn ogoøo tt! rtøtto Aorookiftø kunnø findø øt otort Udvøtg i oi Stag, Nyt- aarankæmt ttge frø Hatte og Huer tit Bofd- fyrværkørt.

Spøg-Skæmt-Huer-HatteogBor^rværkeri

Made with