Villabyerne1944

G

L

Æ

D

E

U

G

T

W Y

T

A

A

R

-

1 9 4 5

Vald. Hansen Sagt^rmester

B l /

Gettner

ØSMÆgi OFM ^04& A ^ IO W render/ey a^e mine Æuhder A/erle/ly Tflhjw, .y /mlAed c y ^ e 7anlrer Imod min Fol-relnl^ oy !n/y ^anyeSyydom. 7CARElV7?A&l!v^sSÆN

Fortunvej 2 K^^j Pctcr:en ShcH ServiM: JenTtwvsvej 14 7**4^ Or&n]^ y/i

-

STATS

EJCNOOMSa

Ordrupvej 62

Ordrup 6027

^iraødf^ r^ 7*y.

4^07

GEMT 0 FTE 6 ADE 54

NcAoHS Say^dAn.. Wederupoe/ M

CHR. THOMSENS EFTF. JoryM F. bMHSghvHKM - MsMsswyp#!ots . Ah Sae^jtturbt^dt ad&Ms AOHZVET ! - T#h. H#!r. 735 - StrMApMrluTwj 5

CentoAe BroJenmagasin Marfr#tA# hMipaardfvv 4 G. 7^1 ^74 GiædcMgt Nytaar! ByrMW j) 7y. Or<&T7p rrS4 Er/tvi ATyMfipajrdft)^ ^ 4 . 7 { 7 ^Or

Z^J!crAdy7&/

HELLERUP OG OMEGNS BANK

^Cay/

^ty

7 ^

/jM

Strsndv 5 j 159 (Hj. sf HeiierupvøU

TsM. Heikrup 1200

MalerErmaet

] !

S v e n d L a r s e n

H e ! ! e r u p M M J a g s k ø H i e n

! H j E ! L ) L ! E B L ! J p S y a n a E M n c r Wtr 5 MM)v#j 104 W*)r. ggg^j

ønt. Gøø- og Vøndtneøtet ! H e lle fu p v e j lo . H e ir . 63 g y

M . P . H a M c n & S ø n n e r Norasvej to. Ordrup 3S94

^

CtyayAoødiey

j .^ØWØØØ{/ 73 , 4 *.

CøHtø/h J7^

BenMiotyw4y 5r

7y. T/dr. jSry

C h a r l o t t e n l u n d A u t o m o b i l v æ r k s t e d

! C c r J B . A f O T Z ^ 5 ^ ! Mølermetter j HøHøntpeg 39 - Ty. Høfr!^ 3J34

Gg/J- cy F .

Ozzo 71e//ET B

Bradrønø Pødørtøn

^Aarj 7 øn 7 /ø/ønnø! 7 ør

!

HuøA Hafrup 3334

/øntføtavg j — Tøy. Ordrup 3707 ! ^Awagøro^f 77A Ty. Ordr. 377J

j

Crønj/nyodr M 7y. Crttrq/it# yrr

Cykleiorretningen ,jTEMPC c. Ntelr M'elteø

[ i b ' w K o l o n i a l - M a g a g i n Vaagedev^i 80 - Saborg 1548

4H44

Ordrup Jegtvej y j

Ordrup 4$t4 ]

en Tak til alle mine Kunder for det forløbne Aar og for den Forstaaelse, De har vist, naar det af og til har kne­ bet med helt at efterkomme Ordrerne, beder jeg Dem modtage mine bedste Ønsker for det nye Aar!

G^7q/ifg My

f.<4. Kiyvør'ø ^ y .j C/artnøttør

Ordrupvej M — Ordrup ti 50 Enertø Spedøtforretning i Ordrup RaasdMMt Ordrupvoj 7 ! H (. Ordr. 4276

i/raafA-i/ r jj - 7

C

CMi.

Afartøu^ 7

ry . Høtrup 7;s]

JES P E T E R S E N

J. V. Jørgensen Buntmayermtfter Gentofteg. ly. Gent 2 6 6 1 y HeHerupCykieimport f!Ft7/t<:wAi#//*r 7 ^iyaaA'

Jtr

Or!^T

RY NIELSEN Kebmønd

P o u i

ME/iETl (Sf

Cyktegørdøroben CA

orlop^edtiA .SAorntgyr .STraødcø; yj — Ty. Æ#y. 3 jjo — 7 ^ ^ - - -

31furd tFtøifrøø!

Strøndvej 137.

Helrup 3640

Ordrupvej 105

Ordrup 6416

ryi l/r/r. P4J

T^TH ^p^

94

ÅxzzYozii OST - SALATER - PAALÆG t. Kt.r Vører - Biiiigwe Prirer Wrdrrupcry 7 - 7ry. 7/r/rup 4 jjj Heiierup Brændselsibrsyning Strandvej 137. Tif. Heir. 2410

Hic/ZerMp

Den ciaHasivc Frisnre Jørgen Thyetrup H Y L D E G A A R D S V E J 32

Strandvej rgy Døn /iørøndø Porrørntng t A^yolør Og Don!ø/

Bøgermerter

J?4M77M43

& Jg

Køud ^ødrr!#ø

3 ør.ødd^m!ø 77 rø

7y. Hif/rup 477

^fr

Fdvardwxy 7 '

Ty. Ordrup /4j7

yagTT/^fryd/l/jo. 7y:Or

RaadAutv# 4

Ty. Ord-,

AfgrrM!

C h a fku te f ie t Strendvej !$; E. Prederikien. Heirup )8 t)

] Vaskeriet „Ansborg"

Caf<É ,,Esther"

R Z.v 4 RRRA 7 /øntø/øn

A 4 . 4 d/a 4 r.A.ø 7 rg DøA.r

Mørgrcthev.j 1

Jtraødu^ 757 ry. 7 y,lr. 34 J 4-71 !

Tetef.n Hdrup 4883

7b^d

Telefon Helrup

Æø/iøruptny 5

Tiy. Efølr. 443#

VÆVE- OG KUNSTBODEN

BMegsfO- aU!

P. Cederquist R cbtU avq^e Heh.3256

Hetrep !SM

MtAtuo/lr/orrMmøg

Æ /M o

y^arjSarg j. 7 y. Ordrup 340 NøodkuSof/ r. 7 y. Ordrup 4 ojo

4 urøAaied r

Hødup 47706

i !? o c

C/:r. Mebelpohtftf & Dekorøtør

i N : : ø t v GULD PtATtN U U E N

Ordrup-Char!!. Budcentrai Udlejning åf 2- og 3-hj. Cykier 1 . Ki.! Cykiereparøtion n. Chrløtenøøn Ordr. 1304

Anton M. Andersen D . B . S . S k o tø )ø !a A e r StrønSv*! t04, )ndu$tr)by 3 ø. W 3 tr. M97

Huøk ot, nøør det g n id er Stueplanteri

H. V. Iversen

Gentofte-

.

ChrktiAMhohns M a:kiMM dkcn N. P. Oløøn & Ce. Clørøøvøj 10 OTdrsp 551

EuedaiAaertg 37

Æfdirupc^ 4

0 Segåørdtvej i5

Hetrup 3tS og 3769

Vangadgvgi 33 Cgnt. 6H

Gentohe 4 3 15

Jobs. Jørgensen øøt. Sønitøtø., Cøø. og Vøndmutøe LH!ø Strøndvøj lA Ho)m^ 4755

!f

Se vore nye Modeiier Oenlehegøde 54 OenleRø !S44

G ( ! ]FlFH]E!aj l aiClOHliStErhf

OPP

! 1 7 k E ) ) 0

PamefjTMTMiMH! !^L!WMd R*Rd!evej 5 (llj. af Rebekkøv.) VIDA PEDERSEN Zah.ZSM

V IKTUAL IE

Jæ gersbo rg

27

J æ g e r s b o r g A l l é

2 4

Døt wVdø tuerø rø rt onø Frød tgøn poø Jordøn Aon! — o/ønø døttø a t / a a ntyøt !tyt a t talø

G R U N D L A G T i 5 j g

H oHw up otoktFfak# 8 K!E

E . B ro r^ o T t

¡CentoAegøde 5S.

Cent. 550

Wald. Jensen Kebmønd

F fu Laura F ischer Siøgtermettet Ordrupvej SS. Ordrup yS

CRNrRUAi" A. /øntøn

Stritter Haaret y^nw Daø!yr<7ør Ora^v

F riZ zM c / f

KøAwandtAandø/

C/amtøtrør

] Strøndvej 98

Heir. 823 - 1413

ry. Cønto/tø 7J

ILtnd^aardteø; tr

Ty. Ordiup 3044

Cønt

HøHørupe^f 4

r y . Høk. 744

RaadkuTU^ 5

Ordrup 4553

C. V A L D . N t E L S E N

VikniøUehøudler

Fut- ag CaiMnaVAandø/ Raadkutev 30 . 2y. Ordh

AÍ0ífE;7^4^^4M7M

MODEFORRETNING

Ty. Røjh^ jjy

Wyjdøgøørdøvøj !5

Tøtefon ¿ r. 1254-43 itranA

Strandvej

Teh. Heir. 3396

ORDRUPVEJ 4 S

ORDRUP jjfdi

N.. F. JENSEN's EFTF. E. Bat^gørt Lartøn - H E R R E - OG DRBNGBBKVI PBRI NG OtdstSPvøj 104

Parfumerie ,,La Glorie"

A4atør/!m!aøt

Fr.

Odø- e Fandkøttør

{ LINDECAARDSVEJ 53 0RDRU#44h]

Telf. Ordrup 334

ÆøCøruptiø! 44

Ædh^r 4 oo

Strandb^f t 5 t

77 øAup 334

Strøndvøi 178

Helrup 2273

Piw/

BRO tndrøø. rtrmøoøvn Antik- og Meboiiiande! OohtonschigoaoiBQådo 10-12-17—Ttf. Vogtor 9677-^

A/S GentoAø Trikotøge-

M. Jeaøen

]^ E g $ M b o r g F U M O rd u p 350<

og Liagørjtnøgøøjn

Rebønøad

Højh^p 477 #

TQMøgnardbe^f rø

Strandvej 177 nølgHp i4 !i

Ordrupvej 66 Ovdsssp < 6^2

\ ' H. BchrensdorH^ Utmøger og Gntdåg!td jtegdtøbotg AlM 3 j. Ordn nø4

Piw/

Carl JøMøn G^AtspyaWiM WOrdh^føgg

Vin- 03 Nøhntøt/øfrøtntn# Ordrup Jt^ylbe/723 Orttn 4744

Made with