Volvo - Spraylakk - Grå

Top Coat Grey 5002 17480449

SIKKERHETSDATABLAD

Utgitt dato

: 2017-02-01

Versjon

: 1

Avsnitt 1. Indentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Top Coat Grey 5002

Produktnavn

:

: 17480449

Produktnr.

B

Aerosol.

Type produkt

:

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Maling. :

Anvendelsesområde

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

AB Volvo SE-405 08 Göteborg, Sweden

Leverandørens detaljer

:

: +46-31-66 67 50

Telefonnr.

1.4 Nødtelefonnummer

:

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

Nødtelefon

: sds@volvo.com

E-postadresse

websds.volvo.com

Avsnitt 2. Viktigste faremomenter

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

: Blanding

Produktdefinisjon

Klassifisering : Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

R12 Xi; R36/38 R67

Irriterer øynene og huden. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Skadevirkninger for mennesker

:

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Se rubrikk 11 for toksikologisk informasjon og rubrikk 12 for ökotoksikologisk informasjon.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer

:

Fare Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Signalord Redegjørelser om fare

: :

Redegjørelser om forholdsregler

: Ikke anvendelig.

Generelt

: : : Ikke anvendelig Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Holdes vekk fra varme, gnister og varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. :

Forebygging

Respons

Lagring Avhending

: Ethyl acetate n-Butylacetat

Farlige ingredienser

Utgitt dato

: 2017-02-01

1/9

Made with FlippingBook - Online magazine maker