Kraks Vejviser 1953 provinsregister

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — — VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

IV

Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register

Afdeling

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

Provins-Register

A . F o rre tn in ger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser samt Fanø og Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebetegnelser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større Byer tillige et Kort over Byen. B, P r iv a t-A d r e s s e r Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Oinraade er vist paa Planen Side 1073.

C. K om m u n e fo r tegn e lse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

Fortegnelse over „Større Gaarde" udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af Kraks Vejviser 1953, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa den tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. . En nærmere Vejledning iBrugen af Provins-Registret findespaa næste Side .

I Tillæg til Afdeling VII i . 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.*

Made with