HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn_1982 h5

Anmeldelser

vise vej også til materiale til andre områders historie. Her kunne det imidlertid nok have været en hjælp med mere udførlige henvisninger til arkivernes trykte og utrykte registra­ turer, som oversigten bygger på. Derimod anføres en del litteratur til vejledning i brugen af de omtalte arkivalier. Det har oprindelig været meningen at lade vejledningen omfatte ikke blot materiale i Landsarkivet, men også i Rigsarkivet og de kommunale arkiver, men det viste sig for om­ fattende et arbejde. Det havde været interessant, om projektet havde kunnet gennemfø­ res som planlagt. Skulle værket imidlertid begrænses, er det nok rigtigt, at man har valgt at koncentrere sig om den statslige lokaladministrations arkivalier, som ligger i Landsar­ kivet. Men det er samtidig også det område, hvortil der i forvejen generelt er de bedste hjælpemidler. Man kan derfor håbe, at fortsættelse følger. Den foreliggende indføring er i hvert fald instruktiv og nyttig. Til slut skal nævnes, hvad vel godt kunne have været nævnt, at Hvidovre sognekom­ munes arkiv indtil 1901 ligger velordnet i Københavns Stadsarkiv. Henrik Gautier E. Laumann Jørgensen: Vestskoven. Et landskab under forvandling. 1982 . 47 sider. Hernov’s Forlag. 98,00 kr. E. Laumann Jørgensen, der som skovrider for Københavns skovdistrikt siden 1962 har stået for den praktiske realisation af Vestskoven, giver i denne letlæste bog ikke blot en beskrivelse af skoven og principperne for dens »indretning«, men også af den lange for­ historie. Allerede i 1936 blev der i betænkningen Københavnsegnens grønne områder foreslået anlagt en rekreativ skov vest for København, men der skulle mange og vanske­ lige forhandlinger til, ikke mindst om økonomien, før man i 1 9 6 7 -6 8 kunne begynde på opkøb af jord til skoven. Med i bogen er naturligvis også en detaljeret beretning om lærer Claus Thykier og for­ fatterens fund af ruinerne af Ole Rømers landobservatorium fra 1 7 0 0 -tallets begyndelse - hvilket ikke var lykkedes en udsending fra Videnskabernes Selskab i 1 7 6 5 . Over halvdelen af bogen, der indgår som første bind i forlagets nye serie »Ved Sund og Bælt«, er illustrationer, mange i farver. For redaktionen står Erik Wassard, mens Erik Ellegaard Frederiksen har taget sig af typografien, og resultatet er blevet en usædvanlig smuk tryksag. Og så er der både litteraturliste og register, hvad man ellers ikke er for­ vænt med i bøger af den art. Hans Kofoed

Made with