Berner - Bor og Skjærolje

Snap-On skjæreolje - CL6

Side 1 av 6

SIKKERHETSDATABLAD Snap-On skjæreolje - CL6 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 12.07.2012 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets navn Snap-On skjæreolje - CL6 Artikkelnr. CL6 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Skjærevæske 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Frimann-Berner A/S Postadresse Holmaveien 25 Postnr. 1339 Poststed Vøyenenga Land Norge Telefon +47 66 76 55 80 Telefaks +47 66 76 55 81 E-post info@berner.no Hjemmeside http://www.berner.no Org. nr. NO 879845262 Kontaktperson Tore Haga 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering merknader

Ikke klassifisert i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (67/548/EEC eller 1999/45/EC). Ikke klassifisert i henhold til forordning EF NR. 1272/2008, CLP.

Klassifisering merknader CLP 2.2. Merkingselementer 2.3 Andre farer Andre farer

Gulv og andre flater vil bli glatte ved søl av dette produktet.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentkommentarer Inneholder ingen farlige komponenter i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv av farlige kjemikalier eller forordning 1907/2008, CLP.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker