VossChemie - Carsystem primer 1K High Build

Side: 3/12

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 16.08.2013

V - 1

revidert den: 16.08.2013

Handelsnavn: CARSYSTEM PRIMER 1K HIGH BUILD

(fortsatt fra side 2)

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering · Kjemisk karakterisering: Blandinger · Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger. · Farlige innholdsstoffer: CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Registreringsnummer: 01-2119457290-43 02-2119752535-35 butanon Xi R36; F R11 R66-67

25-50%

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 79-20-9 EINECS: 201-185-2

metylacetat

10-25%

Xi R36; F R11

R66-67 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

butan ( ื 0,1% Butadiene (203-450-8)) F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Registreringsnummer: 01-2119474691-32 CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Registreringsnummer: 01-2119486944-21 CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Registreringsnummer: 01-2119488216-32

10-25%

propan

10-25%

F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

xylen

10-25%

Xn R20/21; Xi R38

R10 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

01-2119486136-34 02-2119752448-30 05-2116469897-19 01-2119555267-33

· Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

4 Førstehjelpstiltak · Beskrivelse av førstehjelpstiltak · Generelle informasjoner: Egen beskyttelse for den som yter førstehjelp.

Angrepne personer fjernes fra fareområdet og legges ned. Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke. · Etter innånding: Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles. Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling. · Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege. · Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege. · Etter svelging: Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks. · Henvisninger for legen: · De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Hoste (fortsatt på side 4) N

37.0.1

Made with