Relekta - SEAL & BOND FLEX-SIL 202 ML

06.07.2015

VERNEBLAD SEAL & BOND FLEX-SIL 202 ML

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt Artikkelnr.

N573206, N574206

Kjemikaliets bruksområde

Tetningsmiddel

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Svelging

Skyll munnen grundig. Gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Akutte symptomer og virkninger

Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.

Annen informasjon

Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i kjemikaliet og kjente hanskeguider. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.

Øyevern Håndvern

Åndedrettsvern

Annet hudvern enn håndvern

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Annen informasjon

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Søl skrapes eller suges opp med absorberende materiale. Vask det tilsølte området med rikelige mengder vann og rengjøringsmidler. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Relekta AS

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online