CZW1HE90002

O

Beroepsprestatie 1.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL

2011-he-bp1.2

Helpende Zorg enWelzijn | Niveau 2

Beroepsprestatie

1.2

Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL (2011-he-bp1.2)

Opleiding: Niveau Fase 2 1

Helpende Zorg enWelzijn

artikelnummer CZW1HE90002

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg & Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Directie enmanagementteam L. Fine

B. Huijberts M. Pelgrum A. Pijnenburg M. Wouters

Ontwikkelteamleider J. Oost

Ontwikkelaars van deze fase M. Zérczi

Redactie A. Brink M. Brok

Ontwerp H. Witjes (Studio Blanche)

DTP Stichting Consortium Beroepsonderwijs/studio Blanche Juni 2013

Foto’s Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene diemeent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemenmet Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

© 2011 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- stand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige anderemanier, zonder toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Inhoud

Beroepsprestatie 1.2 .........................................................4

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties .................5

Typering .........................................................................5

De opdracht .....................................................................7

Het resultaat....................................................................8

Beoordelingslijst...............................................................9

Daar waar de zij-vorm staat, wordt ook de hij-vorm bedoeld of omgekeerd. Waar cliënt staat, kan ook worden gelezen: zorgvrager, bewoner, gehandicapte, kind.

Beroepsprestatie 1.2

Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL

Werkprocessenmet de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

1.1

R

Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan

Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten

T

Instructies en procedures opvolgen

1.3

D

Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/aDL

aandacht en begrip tonen

K

Vakdeskundigheid toepassen

Typering

Gastoudergezin Je hoort Vanessa huilen en je loopt naar de slaapkamer. “Ochmeisje, ik ruik het al, een vieze luier!” Je legt Vanessa op de commode. “Jij krijgt vanmij een schone luier. Kijk, we doen eerst je broekje uit. Ik pak een oliedoekje enmaak je billetjes mooi schoon. Die vieze luier gaat in de luieremmer.”

Verpleeghuis PG-afdeling, licht dementerende ouderen

“In de planning staat dat ik vanmiddagmee zou gaanmet mevrouw Pineda naar het zwembad om haar te helpenmet aan- en uitkleden. Maar nu ik hoor net van Jannie dat ze gisteravond is gevallen. Is het erg?” vraagt Dilek. “Ze was wel geschrokken en wij ook want ze huilde zo hard. Het viel uiteindelijk wel mee. Ze heeft wel iets aan haar enkel. De dokter zou er vanmiddag even naar kijken. Loop jij dan evenmet haar mee? Heb je tijd of past het niet in je planning?” vraagt de werkbegeleidster aan Dilek. “Hoe laat is die afspraak dan? Ik wil graagmee als het inmijn werkplanning past want ik ben benieuwd hoe het numet haar is.” Kleinschalige woonvorm voor cliëntenmet een verstandelijke beperking “Kom Jan, het is tijd om in bad te gaan.” Je roept Jan, maar je ziet hemweglopen, richting de deur. Je weet dat Jan een hekel heeft aan natte haren. Jullie hebben in het team afgesproken dat hij in plaats van onder de douche twee keer per week in bad gaat. Toch vindt Jan het een vervelend gedoe. Je probeert hem te ondersteunen door hem zelf zo veel mogelijk te laten doen.

5

ONDERsTEUNEN BIJ PERsOONLIJKE ZORG/aDL

als Helpende Zorg enWelzijn assisteer je cliënten bij hun persoonlijke verzorging of alle dagelijkse levensbehoeften (aDL). Het gaat hierbij om assisteren bij demaaltijd, wassen, aankleden, de toiletgang en het verplaatsen. Meestal staat in het zorg- of begeleidingsplan op welkemanier je iemand kunt assisteren. Er zijn verschillendemanieren waarop je een cliënt kunt assisteren bij hun persoonlijke verzorging. Het kan gaan om een complete wasbeurt op bed, wassen aan de wastafel, onder de douche of in bad. soms neem je de hele zorg over. Een andere keer assisteer je iemand bij het klaarleggen van de kleding en hoef je alleenmaar te helpen herinneren aan het douchen. Oriënteren en Plannen Overlegmet je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdracht in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de beoordelingslijst. Wanneer bepaalde bewijsstukken niet haalbaar zijn, zoek dan naar vervangende bewijsstukken. soms is het nodig dat je een aanvullend bewijsstuk inlevert. Bespreek je keuze voor de bewijsstukkenmet je begeleider. Maak vervolgens je PaP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

GO / NO GO

stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

6

HELPENDE ZORG ENWELZIJN - FasE 1

De opdracht

A. De totale opdracht Je voert de totale opdracht uit in de beroepspraktijk. Je laat zien dat je een zorgvrager kunt ondersteunen bij de persoonlijke verzorging/aDL. Daarbij kan je luisteren en begrip tonen voor de zorgvrager. Voor de ondersteuning bij persoonlijke verzorging/aDL kun je werkplanningenmaken, waarbij je rekening houdt met de regels en richtlijnen van de instelling. Je competenties op dit gebiedworden beoordeeldmet behulp van de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie. Maak hierover afsprakenmet je beoordelaars. B. Werkplanningenmaken voor het ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL In overlegmet je BPV-begeleider kies je drie zorgvragers die je ondersteunt tijdens het uitvoeren van de persoonlijke verzorging/aDL. Je spreekt af bij welke werkzaamheden je de zorgvrager ondersteunt. • Voor elke zorgvrager maak je van deze werkzaamheden een werkplanning. • In elke werkplanning houd je rekeningmet: – Welke behoeften, wensen en gewoonten de zorgvrager heeft en belangrijk vindt. – De instructies, regels en richtlijnen van de instelling. – De afspraken die in het (zorg)plan van de zorgvrager staan. Je werkt daarnaast aan onderstaande specifieke opdracht.

als je kiest voor een vervangende of aanvullende opdracht, let er dan op dat deze voldoet aan de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

7

ONDERsTEUNEN BIJ PERsOONLIJKE ZORG/aDL

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken B. Drie eigen werkplanningen voor het ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL. WP 1.1: R, T.

Vervangende of aanvullende bewijsstukken – – – –

Neem de bewijsstukken op in je portfolio.

8

HELPENDE ZORG ENWELZIJN - Fase 1

Beoordelingslijst

beroepsprestatie 1.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL (2011-he-bp1.2)

Naam student:

Opleiding: Helpende Zorg enWelzijn

Fase:

Cohort:

Datum:

aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Ontwikkelingsgericht

niet aangetoond

- componenten

Werkproces 1.1Maakt eenwerkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan

r

R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten

Dit betekent dat: • je de werkplanning afstemt op de behoeften, wensen en gewoonten van de zorgvrager en naasten zodat: • jouwwerkplanning goed is afgestemdmet de zorgvrager en diens naasten.

– aansluiten bij

de behoeften en verwachtingen

r

T Instructies en

Dit betekent dat: • je bij het maken van jouwwerkplanning de instructies en aanwijzingen opvolgt • je rekening houdt met het zorg-, leef-, begeleidings-, of activiteitenplan

procedures opvolgen

– instructies opvolgen

zodat: • je werkplanning voor je collega’s en de zorgvrager helder is.

Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/ADL

r

D Aandacht en begrip

Dit betekent dat: • je luistert naar de zorgvrager • je vriendelijk bent • je bezorgdheid toont

– bezorgdheid tonen voor anderen – luisteren

zodat: • je op professionele wijze aandacht en begrip geeft bij de persoonlijke verzorging/aDL.

9

ONDERsTEUNEN BIJ PERsOONLIJKE ZORG/aDL

aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Ontwikkelingsgericht

niet aangetoond

- componenten

r

K Vakdeskundigheid toepassen

Dit betekent dat: • je handig bent • je snel reageert • je uithoudingsvermogen hebt

–– vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen

zodat: • je de ondersteuning bij de persoonlijke zorg/ADL vakkundig uitvoert.

Bewijsstukken Ontwikkelingsgericht

A.

De ingevulde beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken:

Werkprocessen

Competenties

1.1

R - T

B. Drie eigen werkplanningen voor het ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL.

Aanvullende of vervangende bewijsstukken:

Werkprocessen

Competenties

Cesuur De competentieontwikkeling binnen de werkprocessen is op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.

10

HELPENDE ZORG ENWELZIJN - Fase 1

Onderbouwing van de beoordeling

Algemeen:

Als de student een of meerdere competenties binnen een werkproces boven de norm heeft aangetoond, onderbouw dit dan hier. Geef tevens aan waar dit betrekking op heeft:

Praktische uitvoering

Werkprocessen

Competenties

A.

Specifieke bewijsstukken

B.

De beoordelaars van de beroepsprestatie 1.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL (2011-he-bp1.2) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

11

ONDERSTEUNEN BIJ PERSOONLIJKE ZORG/ADL

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Zorghulp Niveau 1

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1 Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Kompas Competentiewijzer 1.1 Assisteren bij activiteiten 1.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL 1.3 Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken 1.4 Reageren op emoties Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Fase 2 2.1 Begeleiden van de zorgvrager bij zelfredzaamheid Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Fase 2 Verpleegkundige Kompas 2.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL 2.3 Assisteren bij activiteiten en recreëren 2.4 Professionaliseren Proeve 1 Proeve 2 Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Fase 2 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer

Helpende Zorg &Welzijn Niveau 2

Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verzorgende Niveau 3

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Niveau 4

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Pedagogischmedewerker kinderopvang Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Overzicht beroepsprestaties Zorg enWelzijn - 2011 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Gespecialiseerd pedagogischmedewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ - Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Onderwijsassistent Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal cultureel werker Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Eenuitgave van:

Artikelnummer: CZW1HE90002 Bestelnummer CZW1HE90002

Made with