בייבי דיל - גיליון מספר 1

‚ Š—‚ ˜Š‡’˜ ~ ‡„ ‚ Š—‚ ŠŠ ‹‡Ž‚ Š ‹‡–ƒ‚‚ ˜Š‡’˜

˜ sƒ– sƒ u q‚ Š r u‰ ‘ sƒ  q¦ ƒ‡ r~ r” k~ p” jƒ ~uƒ‚ ‚ p‡ j‚ n u‡ p z— jƒ ‹ rŠ sƒ  q¦ – o z— r u‰  q– p„ sƒŠ ‚ p‡ j‚ n u‡ p z— Š o uŠ q u’ j˜ n‚ jŠ s~ jŒ ‚ rŽuƒ€ l‚ qƒ ‚ r– r z— j‡ ‚ r uŠ n’ j u˜  q˜ r‰ jƒ ‡ nŒ r u˜ ˜ p‰ p u qŒ j u ‚ rŠ r zu— q‚ u‚ r~‡ n o‚ ‹‡ nŒ r˜ juƒ ˜ pŒ k~ p u jˆ q– r u j˜ n‡ ‹ o zu— q‚  sƒ” j– ˜ sƒ {— l¦ qŠ ˜sƒ j” nŒuƒ ‚ r– sƒ˜ j u ‹‡ n• j sƒ  rƒ‡ n z— ps…z—~s–  p– p¦ j u u‚ r– jŒ r~ jŠ ˜ p p…t‡ jŒ ‚ r uŠ t€ j u p z— „ r~ jƒ ‚ r– sƒ u˜ q‚ ‚ rŽ j u˜ nŽ sƒ u p z— z— ps…q‚ ~uƒ‚  rƒ‡ n z— ps…z—~s–  p– p¦ j u sƒ„ ‚ r uŠ n’ j˜ nŠ  sƒ” r– ˜ o¦ p z— ‡ nŠ – oŒ sƒ~ ‡ n u nŠ jƒ sƒŽ sƒ z— jŠ ‚ p„ jƒ ˜ n‡ q u q‚ ‡ oŽ j‡ jŽ n Š r u‰ uƒŽ j u• q˜‡ nƒ ‚ ruƒ z— j˜ n u uƒ– j– sƒ j˜ n‡ jƒ sƒ u˜ j z— n~ jƒ ~uƒ‚ ˜‡ nŽ l¦ q˜ j u  o z—‡ oŠ ‡uƒ~ r– jƒ uƒŽ‡ o•sŠ k~ ‚ qŠ ‹‡ nŽ r u ‹‡ n~ r– j• nŽ uƒ‰ jƒ ‹‡ nŽuƒ€ l‚ ‹‡ n u‡ nŽ l¦ qŠ ‚ r• r j” uƒŽ j u˜ n‡ jƒ ‹‡ nŽ r‡ jŽ n r‚ Š r‰ jƒ ‚ r– m‚ r† jƒ ‚ r~ jŒ t† jƒ – o u˜ p‚ jƒ –uƒ u n~ ‚ r u˜ q~ ‹ rŠ sƒ  q¦ jƒ ‹ rŠ sƒ oŒuƒ ‹ rŠ sƒ r‚ r˜~ r– r u p zu— nŒ uƒŽ‡ o•sŠ k~ ~uƒ‚ ‚ r u˜ q~ jƒ ‹ rŠ sƒ r‚ r˜~ r– r ~s uŠ p z—  q¦ uƒŽ‡ o•sŠ k~ ‚ ~uƒ‚ ‚ r u˜ q~ ‹ rŽ sƒ– j‰ n„ uƒŽ‡ o˜ sƒ u q– uƒ– jŒ r~ p z— sƒŒ j u‰ ‚ r z— sƒ j u• q‚ rˆ j˜ r– sƒ u˜ ˜uƒ r” jŒ p~ j u jˆ r˜uƒ• rŠ k~ ~ r¦ r sƒŒ j u˜ j z— n‚ jŠ ‡ n€ j u rˆ jŒ rŠ sƒ r˜~ r– ruƒ Š o~ ˜ sƒ uŒ t~ r‚ Š r u‰ nŒ ‹ p‚ r u r u˜ j– q…r u – p z— l~ rˆ j˜ rŠ l…qŽ jƒ rˆ j uŒ q¦ ‹ o‚ ‡ n u‰ Š o~ r– j {— n‡ Š‡ n j z— nuƒ ‚ r– sƒ u˜ Š‡ n j z— n u ˜‡ n z—~ o– j u ‚ r‰ r– j nŠ Š sƒ r u€ q‚ rˆ jŒ n z— jŠ ‹ r u˜ j q– o• jƒ ‚ r z— sƒ j u• q‚ rˆ j˜ r– sƒ u˜ ‹ p‚ rŠ r u˜ q˜ rŽ jƒ r u˜ j q˜ r‰ jƒ uƒ j–uƒ uƒ– j u’ rˆ j˜ r– sƒ˜ j u r u˜ j q˜ r u‰ ‹ n‡uƒuƒ n” ‡ oŽ j z— uƒŽ‡ o•sŠ k~ ‚ rˆ j uŒ nŒ uƒŽ rŠ ~ r u ‚ r– sƒ u˜ q‚ ‹uƒu‡ n• Š q¦ jƒ ‹ rŠ sƒ r‚ ‹uƒu‡ n• Š q¦ jƒ rˆ j sƒ j‰ nŠ jƒ ˜ p p z— rŠ ‹ n~ ‡ n u‰ r˜~ r– r uƒ‚s˜ jŠ ~sŠ ‡ n u‰ ˜ r…p~  p‚‡ o u˜ j z— n ‚ rŽ r uƒ q u‰ q‚ jƒ ‹ p‰‡ oŽ j u ˜ p~ ‹ r˜s~ ‹ p u˜ j q uŒ nŠ jƒ rˆ j˜ r– sƒ˜ j u ‡ o jŒ sƒŠ jƒ rˆ pŒ j z— ‡ o¦ j sƒ‡ Š o~ r– j {— n‡ ˜‡ o u rˆ j uŒ q¦ Š r u‰ ‡ o~ r” k~ p” jƒ uƒŽ‡ o~ r” k~ p” jƒ uƒŽ j…qŽ l~ ‚ p‡ j‚ n uŽ p z— ‡ o j u‰ r˜‡ n {— r¦ ‘ q~ r u˜ j– q” r‡ r˜~ r– r u rˆ p˜ r– sƒ˜ ‡ nŒ j„ q‚ jŠ ‡ n˜ r uŠ n’ j u˜  qŒ j z— n˜ jƒ ‡ nŽ o uŽ r…j u˜ p z—  q¦ ˜ sƒ‡uƒŠ j u˜ rˆ jŠ ‡ qŽ‡ o¦ jƒ ‡ n˜ r uŽ n…j u˜ Š‡ n u’ q~ jƒ ‹‡ n‰ rŠ j uŒ q‚ ‡ o‰ jŠ qŒ jˆ pŠ pŒ ‚ rˆ‡ pŠ o~ ~ sƒ r~  o‰ juƒ uƒŽ r uŠ t u‰ ‡ nŽ l~ qƒ ‹ o‚ p z— ˜‡ nŠ j‰ q˜ jŠ ˜ sƒ– sƒ u q‚ Š r u‰ ‘ sƒ  q¦ ‹ p‚‡ oŽ j ‡ oŽ juƒ ‹ p‚‡ oŽ juƒ ‹ o‚ uƒ u j– n‡ jƒ uƒ– j’ n‡ ‹ o‚ ‹ q€ jƒ ˜ sƒŽ ruƒ ‹‡ nŽ r u ‡ nŠ – o~ r‚ jƒ ‚ r l‚ q~ j u rˆ j˜ r– sƒ u˜ uƒŒ jŠ q˜ ‡ o– j n u Š r u‰ ˜ p~ ‹ o u‡ q• jŠuƒ ˜ sƒ {— l¦ qŠ jƒ –sŒ j z— nŠ  o uŒ qŠ jŠuƒ sŒ jŠ nŠ ‚ r z— sƒ j u• q‚ rˆ j˜ r– sƒ˜ j u uƒ• j q¦ q‡ rˆ pŒ j z— ˜ p~ ‚ r~ j– n‡ jŠuƒ ‚ r l‚ q~ jŠ rˆ‡ p˜sƒ j” nŒ j u uƒŽ o u nŠ • o u q jƒ rˆ p˜ r– sƒ˜ j u uƒŽ‡ oŽ‡ o¦ uƒŽ o– j‰ r„ ‹‡ nŒ l…q– j u ‹‡ n u‡ q…jŠ ƒ‡ r–uƒ” j‡ – o‰ sƒ„ ‹‡ nŒ l…q– r‚  q~ rˆ sƒŒ r‰ ‡ nŒ ‹‡ n‰uƒ– juƒ ‹‡ n u‰ t– l~ ‹‡ n u‡ q…uƒŽ r uŠ t‰ jŠ  o u˜  rŒ l…q– r‚  r~ uƒŽ‡ n r~ rˆ p˜ r~ j– n‡ j u ‚ r‰ r– j nŠ ‹ rŽ sƒ– j‰ n„ uƒŽ‡ o˜ sƒ u q– uƒ z— j– o’uƒ rˆ‡ pŽ r’ jŠ ‚ p‡ j…n‡ uƒŠ uƒŽ‡ n r~ ‹ r‚ r– j q~ Š o uŠ q u’ j˜ n‚ p z— sƒŒ j u‰ ‹‡ n u‡ n…j” nŽ ‹‡ n u‡ q…jŠ ‡ n j– q„ juƒ ‡ n ~ o” r uŒ n‡ Š q~ jƒ – o z— r u‰  q– p„ ‹ rŠ sƒ  q¦ ‡ n j– q„  q– p„ jƒ ‡ n j– q„ ~ o‚ j u‡ p z— rˆ‡ pŽ r’ j uŠ nŒ  o uŽ q…jŠuƒ z— o u• q jŠ ‡ n˜~ r u  o u‰ Š q¦ ‡ n u‰ ‡ oŠ l¦ q u uƒ‡ j‚ n‡ jƒ ‹ r r~ ‡ oŽ‡ o¦ juƒ ‹‡ n•sŠ k~ ‡ oŽ‡ o¦ j u – r z— r‡ jƒ  sƒ† jƒ ˜ pŒ k~ pƒ ‹ sƒŠ r z— jˆ q~ “ pŒ p z— rƒ Šuƒ j u’ ‹uƒ z— ‹ rŠ sƒ  q¦ ‡ n j– q„  q– p„ juƒ ˜ sƒ u nŒ ‡ o–~ rŒ ‹‡ n r l…‡ oŠ jŒ sƒ€ ‡ o–~ rŒ ‚ rƒ j” nŒ ‡ o–~ rŒ ~ r„ r– ‡ o–~ rŒ uƒŒ jŠ q˜ ‡ o–~ rŒ ‚ rŽ j z— nŒ ‡ o–~ rŒ ~ r– j• nŒ ‡ o–~ rŒ ‚ r– sƒ˜ u‚ r– sƒ j…qŒ ‡ o u ‹ p‚ oŒ ‚ r u‡ nƒ j€uƒ ‚ r u‡ nƒ j u€ Š r‰ jŠ  o˜ jƒ ˜‡ nŽ sƒ”‡ n…‚ r~ j– n‡ ~sŠ ˜‡ nŒ‡ nŽ j u’ ‚ r~ j– n‡ juƒ ‚ r l‚ q~ j u rˆuƒ j q¦ q‡ jƒ ˜ sƒu‡ nŒuƒ– j u˜ ‹ p‚‡ oŽ‡ o u ‹ sƒŠ r z— jƒ ‚ rƒ j…q~ jƒ ‚ r l‚ q~ ‚ p‡ j‚ n‡ jƒ  p p…rƒ  o…jƒ ‡ n’s‡ jƒ ‚ rŒ sƒ• ‹ p‚ rŠ  o‰ jƒ q…s‰ rƒ  sƒ r‰ jƒ ˜uƒ~‡ n– j u ‹ p‚ rŠ  o˜ jƒ  sƒ r‰ j u ‡ n u˜ jŠ q uŠ q u’ j˜ n‚ – p z— l~ Šs‰ j u‰ ‹ r˜ sƒŒ j u‰ uƒ‡ j‚ n‡ ‹ r€uƒuƒ n„ ‹ q€ jƒ ‹‡ n•‡ n u q”  q– p u„ nŒ ‹‡ nŒ r‰ l…‡ o‡ nŒ jŠ q u˜  q– p u„ nŒ ‹‡ nŽuƒ€ l‚ ‹‡ n€uƒuƒ n„ ‹ p‚ rŠ ‡ nŒ j„ q˜ jƒ ~ r‰ jŠuƒ ~ r‰ jŠ ‚ pŠ sƒ  r…p~  sƒ– r u‰ n„ ‡ n u‰ ‹ p‚‡ oŠ l¦  q¦ qŒ jŠuƒ z— sƒ r u• q‚ jƒ Š sƒ r u€ q‚ rˆ jŒ n z—  q¦ qŒ jŠ ‚ p uŠ o~ Š r‰ j u ‡ n˜ rŽ r uƒ q‰ ‡ n u‰ ‡ n u nŠ ‡ oŽuƒ u’ j” qŒ uƒŠ j€ nŽ rˆ‡ pŽ r’ jŠuƒ ˜ sƒŒuƒŠ l¦ q u˜ Š r u‰ q¦ o sƒ‡ ‚ ‚ r u˜ q~ ‹‡ nŽ r u q¦‡ n z— sƒ u˜ ‹ rŠ rŠ j€ nuƒ s• l¦ q‡ jƒ • r…j” n‡ ‹ r‚ r– j q~ ‹‡ n z— sƒ j u• q‚ ˜ sƒ r~ r‚ –uƒ l¦ q u ‡ nŽ oŽ l¦ ‚ ‡ nŽ oŽ l¦  o u‰ Š q¦ ‚ r z— sƒ j u• q‚ rˆ j˜ r– sƒ u˜ rˆ p z— j r• q…uƒ– j u – o– sƒ z— jŒ q‚ ‚ r r u‰ j– p uŒ q u ‡ n‡ n j– Š p€ p– rˆ j u j q¦  nƒ r u –uƒ l¦ quƒ ‹ r z— j– r z— jŠ ‹‡ nŒ sƒ u ‹‡ n’ rŽ l¦ r‚ ˜ sƒ‡ j‚ nŠ ‚ r u‡ n–s u’  p’ p€ j u‰ rˆ j u˜ j z— p~ jˆ rŠ  sƒ† jƒ rˆ‡ p– j z— q~ Š o‰~s˜ ‡ n u‰ rˆ‡ p u’ q u‰ q¦‡ n€ j‡ ƒ‡ r‰ r– j n u jˆ oŠs‚ q‚ ‚ ~ o– j‡ Š r u‰ ‡ o– j z— q~ ˜ sƒŠ l¦ q uŒ q‚ –‡ n z— uƒ† j u ‚ o~ j–uƒ  sƒu‡ n u” nŒ ‚ rˆ j‰ p– r j‡ ‚ ~ o– j‡ – p r u€ jˆ q–s j‡  o‰ ‡ n u‰ ‚ o uŽ n‚ rˆ pŽ r…jŠ t z— jŠ ‡ n r ‹‡ n˜‡ o„ ‡ oŠ n˜ j z— n u‰ rˆ‡ pŽ r u rˆ p˜‡ o ‡ o˜ j u‰ j– q‡ j u Š o~ r– j {— n‡ Š q¦ ‹ sƒŠ r z— rˆ‡ pŽ r jŠ ‹‡ nŽ r ‚ o~ j–uƒ rˆ‡ p u‡ q…‡ oŒ j‡ Šs u‰ ‹ n‡ rŠ r z—uƒ– j‡ ‡ n u˜ jŒ q {— – p z— l~ ‡ q– r juƒ rˆ‡ pŠ r¦ – p z— l~ ‡ n…uƒ– ‚ – qŒ r~ ‹ r˜ sƒ~ ‡ n˜‡ n– j u ˜~s„ ‡ nŽ l~ qƒ •uƒ r u’ q‚ ‡ n u ‹ q u‡ t• j‡ ‚ r uŠ n’ j u˜ q¦ oŒ sƒ z— ‚ ~ r uŽ r~ ‡ n u nŠ  sƒ‡ j€ p‚ jƒ ‡ n’ ‡ o– jŒ n~  sƒ” r– jŠ uƒ‡ j‚ n‡ ‹ rŠ sƒ  q¦ jƒ ‚ r u˜ q¦ oŒ ‚ – qŒ r~ rˆ l¦ j– q„  q– p„ ‡ n u’ nŒuƒ rˆ l¦ j– q„ ‡ n u’ nŒuƒ rˆ‡ n u’ nŒ uƒ z—uƒŒ r‡ ~sŠ rˆ‡ n’ j u ‡ nŠ l~s€ jƒ ‡ n–uƒ” ‚ rˆ‡ pŽ r’ jŠ

Made with