השבט השישי - גליון 113

השבט השישי מועצה אזורית זבולון עיתון המועצה - גליון 311 - פסח תשע“ב

www.zvulun.org.il

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים

ד גדיא, חד גדיא ַ ח יב, ִ ב ָ א ָ ל ֹ מו ֹ קו ְ ה מ ֶּ נ ַ פ ְ ף מ ֵ ר ֹ חו ַ ה ד גדיא. ַ ד גדיא ח ַ ח ץ, ִ י ַּ ק ַ ל ֹ מו ֹ קו ְ ה מ ֶּ נ ַ פ ְ יב מ ִ ב ָ א ָ ה ד גדיא. ַ ד גדיא ח ַ ח ע ַ ב ֶּ ט ַּ ם ב ֹ קו ָ ו מ ָ ת ְּ ס ַ ה ל ֶּ נ ַ פ ְ ץ מ ִ י ַּ ק ַ ה ד גדיא. ַ ד גדיא ח ַ ח יו ָ ת ֹ תו ְ ל ַּ ד ַ ח ֵ ת ֹ ו ּ ף פ ֶ ר ֹ ח ַ ר ל ֵ ד ֹ ו ּ ק ַ ו ה ָ ת ְּ ס ַ ה ד גדיא ַ ד גדיא ח ַ ח ה ָ נ ָּׁ ש ַ ת ה ֹ נו ֹ ל עו ֶׁ ע ש ַ ב ֶּ ט ַ ה ְ ך ֶ ר ֶּ יא ד ִ ה ה ָ פ ָ י ה... ָּ נ ַּ ת ְ ׁ ש ִ ה נ ַ מ ּ ט ו ֵ ח ֹ ו ׁ ש ְ א ו ָ ר ְ נ ּ ו ׁ א ש ֹ ל ְ ל ת, ֹ יו ְ ׁ ש ֻ א ק ֹ ל ְ יב ל ִ ב ָ א ָ ת ה ֶ ק א ֹ ּ ב ְ ח ַ ל ֹ מו ְּ ין כ ֵ א ְ ו ה ָ נ ָׁ ר ש ַ ח ַ ה א ָ נ ָׁ ש ת... ֹ ו ׁ ש ָ ד ֲ ת ח ֹ יחו ִ ר ְ פ ּ ים ו ִּ ק ֻ ר ְ ת י ֹ דו ָׂ ין ש ֵּ ב

ה ָׁ ש ָ י מ ִ ר ֲ ע ַ י

Made with