Villabyerne1909

POLITIKEN Distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner.

.. . DISTRIKTSBLADET distribueres til alle Politikens Abonnenter i Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner. Telef.: Hellerup 600. Eilialkontor: LyngbyHovedgade 86. Telef. Lyngby 275.

ANNONCEPRISES: Forside IB, Inserater li, Bagside 10 , Forlystelser 18 0 . Huslejligh. 10, Besaæftig. 10. Rabat ved 3Indrykkeiser af sammeAnnonee. Kontor: Strandvej 167, 1. Sal.

Onsdag den 6. Januar.

1.

1909 .

sonsvej, Johannevej, Krügers Allé, Ny Strandvej, Onsgaardsvej og Søhøtkers Allé. Taiarbæk iSommerbeboere har paa de­ res ¡Bopæl i Kjøbenhavn fra Lyngby Sog- mieraiadl modtaget Skema angaaendb Op­ givelse af deres Navne til Optagelse paa Valglisterne for Lyngby Kommune. Ske­ maerne skal; imidlertid tilbagesendes se­ nest i Overmorgen.

Filtrer, har indbudt Hr. Westergaard til at komme derover og afholder alle Udgifter ved Rejsen. Tobaksfabrikant Alb. Jacobsen af Firmaet Jul. Adler har købt den Grosse­ rer Løfiler forhen tilhørende Villa ved Jernbanevej i Charlottenlund. Anmodning om Optagelse: Telcfondamerne paa Holte Central. For den, der er vant til de altfor hyppig forefaldende Besværligheder ved Telefonsamtaler over de smaa Centraler i Kjøbenhavn —- af hvilke Besværlig­ heder jeg kun skal nævne den hyppigste og værste, utydelig Tale, for hvilken Skavank Telefonen selvfølgelig altid faar Skyld af de ærede Telefonistinder, medens de selv i 99 af 100 Tilfælde er rette Sag­ voldere — er Holte et Paradis. Vil De, Hr. Redaktør, have noget imod at befordre et „Glædeligt Nytaar“ kil vore Telefondamer paa mine ¡o.g nogle andre Abonnenters Vegne; jeg tvivler ikke paa enstemmig Tilslutning, hvis alle Abonnenterne blev adspurgte? Vi takker for Omtanke, Velvilje og — tyde­ lig Tale. En Kjøbenhavner, som bor i Holte. Købmænd Séitzberg har nu fila Tivolis Direktion eirholdfc officiel Meddelelse oim sin Antagelse som Pjerrot fra dien kom­ mende Sæsolnls BegymdOfee. Gravsteder paa, Lyngby Kiirkegaard, dter i 1908 emhjemfalidnfe til Kliken, mia fornyds inden 31. Marts. Vi har modtaget Nedenstaaende med Lyngby borgerlige Forening afholder Fællesspisning iaften paa Hotel Lyngby. Jernibajneifbreniingen for Nordre Birk afholder Juletræ og Bal paa. Hotel Ru- stenlborg førstlktammendie Lørdag. Som ddt fremgiaær af amptaaende An­ nonce, afholder Hellerup Kvindlevalgrets- foirening Møde paa Store Miariedial Tirs­ dag Aften Kl. 8. Caind. theol. Næsted vil tale om Stat og Kommune, ligesom Foir- oningens ¡Stilling til SbgnieualadbVaJgeiné vil ¡blive Gtenstand fotr Forhandling. Købmandi Sofus Bredvad i Taairbæk har i disse Dage flaaet Kollektion for Lotteriet til Fordel for Landsudstillingen i Aarhus i Sommeren 1909. Taarbæk selskabelige Forening af­ holder Aftenumdarhoildlning og Bal i Te­ atersalen paa, Tlalarbsék Hotel Sentlag Af­ ten. Vi henviser iøvtrigt til Annoncen. I Hellerup Farvehandel har i disse Dage Malerinden Fr,k. Sofie Kalmer ud­ stillet et Maleri af lokal Interesse, idiot det er laf en 200 Aar gammel Brønd i Gentofte By. Ffoken Kalmer vil i et føl­ gende Nuimer af Bladet give en lille Skil­ dring af den gamle Brønds Historie. Forlovelse er indgaaet mellem H i. Viggo Christensen, Søn af Slotsforvalter Christensen, Bernstorff, og Frøken Ella Frederiksen, Datter af Lokomotivfører Frederiksen, Kjøbenhavn. En (Tentofteborger skriver til os: Det paabegyndte Vej- og Kloakanlæg paa "det overfor Gentofte Kirke liggende store Areal, der var solgt til et Udstyk­ ningsselskab, vil nu, efter at det er gaaet tilbage til Grosserer Madsen Rimmen, blive fuldført i kommende Foraar. Ud­ for Kirken vil der endvidere blive ud­ lagt Areal til en større Kirkeplads, hvorom der føres Underhandling med Sogneraadet, og hvorved den smukke gævels alt forklare sig, hvad Aarsagen her­ til fcundfe være.

de var villige fil at lade sig opstil­ le paa Listen. Som den konservative Klub har truffet Bestemmelse for sit Ved­ kommende, agter ogsaa Socialdemo­ kraterne at igaa til Valg efter politi­ ske Linjer. Tilbage er Venstre og — Kvin­ derne, hvilke sidste man ved det forestaaende Valg heller ikke kan undlade ait regne med. (Hvis der paa den Minister- & Parkovtske Liste er optaget Kvin­ der, tør man i Henhold til Lars Di- nesens Udtalelse i Palmehaven for nogen Tid tilbage gaa ud friaj, ialt det ikke er Begejstring for Kvinderne eller Tillid til deres Betydning for diet offentlige L iv, der alene har dikteret dette Skridt. Vensitres Stilling er en egen,! V en stre h a r i og* fo r sig in tet imod at stemme rent partipolitisk. Men paa- den anden Side frygter man med. Henblik pala, de .ganske specielle Fbrhold i Gentofte Kom­ mune for Faren herved. Hensynet til de forskellig© By­ deles forsvarlige Repræsentation, Hensynet til at faa tilført Raadet netop de Emner og Kræfter, der tiltrænges, taler imod en Taktik, der, hvorledes man end vender og drejer ¡det,, vil have til Følge, ait det vil komme til at hero pala Til­ fældigheder, hvem der faar Sæde i Raadet. A rb ejd et i G en tofte S ogn era ad er saa stort og om fa tten d e, a t d er ik k e er R a a d til a t sp ille H a sa rd om b lo t et en este a f M andatern e. Nordre Birk. Cyklclygten tændes: I K jøbenhavn: Til 8. Januar KL 4,00. I Nordre B irk : Til 15. Januar Kl. 4,01. Gentofte Sogneraad afholder i denne og næste Uge Møde om 'Fredagen i Stedet for som ordinært om Tirsdagen. Det er Budgetbehandlingen, der har gjort denne Forandring af Mødedagene ønskelig. Lyngby Sogneraad har -i lukket Møde genvalgt Landstingsmand Piper til For­ mand for Raadet. Hvorfor denne høj­ tidelige Akt skulde foregaa for lukkede Døre er at regne blandt de af Livets Caader, som alene Hr. Piper har Løs­ ningen til. Under Stormen i forrrige Uge bort­ drev en stor Del af den gamle Dampskibs­ bro ved Skovshoved. Som bekendt er det adskillige Aar siden, den blev be­ nyttet, og den har henligget i stærkt havareret Tilstand. Man har imidlertid ikke ment, at det kunde betale sig at pille den ned. Nit er saa godt som alene Brohovedet tilbage. Paa Foranledmimg af Henvendelse fra Hellerup Gnm,dejer- og Kommunalfor­ enings Befetyretee har Gentofte Sogneraad vedtaget at lladte et Fortov paa følgende Privatveje i Hellerup rense for Sne ved Køimmuniens Sneplove og for Kommunens Regning: Ahbnlamns Allé, Callisensvej, DunbzfeMt® Allé, Fiedfeirifckkevej, Ger-

S :!!;™ 7,6. O t t o . T e l l e r s E X ” « Bogbinderi og Bogtrykkeri _____ er fra 1. Januar flyttet til sine nye, store Lokaler- ----- Strandvej Hr. 163 B, ¡Havehuset. ~ ~ skraas for Takstgrænsen. * -------- Vesterbros Fiskehus, V e s t e r b r o g a d e anbefaler d a g l i g alle Fiskesorter i ud søg te K v a l i te te r I A a l os A lm rn o a « r e i , e r e u u e r , le v . K a r . . . r r e ’ R e d s p æ t t e r samt H u m m e r og Ø s t e r s . A l t t i l b i l l i g s t e D a g s p r i s e r . Telf. 2806. Skovshoved Eiektrieitetsvserk. Lyf s © g K r a f t . Tilslutning til vore Ledninger i: rin p » CJ t a r J ? tt.en ,W n d ’ ° r d r u P> G j e n t o f t e , J æ g e r s b o r g , | k o v s l i o v e d , C h r i g t i a n g k o lm , f i l a i n p e n b o r g , T a a r b æ k , » K o u s b o r g faas ved skriftlig Henvendelse til H o v e d k o n t o r e t , ¿ t ,n s t i a n s g a d e No. 1 , K j ø L e i t h a v n l i . io- 3 . Kjøbenhavns Laane- & Diskontobank. «‘/.-s. H e lle rn p A fd e lin g - A k tie k a p itu l 1 6 , 0 0 0 ,0 0 0 S ir. R e s e r v e f o n d s 3 , 8 3 5 , 0 0 0 E r Banken modtager Indskud paa Kontrabog, paa Folio og som Indlaan. Røntor af Indlaan paa 1 —3 Mdrs. Opsigolsø 4 1/ °f Box-Hvælving:

En af de Gamle.

F isker Joh an Bendt zen, Taarbæk. „ Fornylig afgik ved1. Døden em af Taarhæks ældste Beboere, Fisker Johan Biøndtzen, 76 Aar gammel,. Johan Btelndt- zen var indenfor sine StaedJsfæller en po­ pulær ¡Mand og tillige en god Ven af Landligigertnlø. Disse morede sig ofte véd at høre hiaim fortælle om hans Ungdbms Oplevelser, da han var plaa Langfart og genm'empløjedle Verdenshaverne baiadie paa Kryds og tværs, hvorunder ham mangen Gang var ved at gala medlem om, bl. a. da diet emGang hændte, at Barken, hvormed han sejlede, bogstavelig ta lt vendte Kølen i Vejret under en Hvirvelstorm i diet in­ diske Hav.

T A N J R I j Æ C i E Fru Cortseu-Møllers Klinft, Strandvejen 96 , 1 . S., Sundborghua. Konsultation: Hverdage 10— 3 . Telefon: Hellerup 38 . *aaaaa®aa«aa©ei®8ie»aaQ8i6«5rø«e^ Medefjaften. Som tidligere omtalt ¡aiflhüldes i ^^^W^VKVWMWMWMVUMMKWMWMI

S t a tn s 3 1 te D e c em b e r 1 9 0 8 . A k t i v e r . Kasse-Konto ................K r. 17,408.38 Tiiltgoilehavende i an­ dre Banker ...........

157,706.21 47,795.00 83,715.49 183,202.83 95,041.42 9,761.52 24,614.32 14,738.37 8.049.7S

Veksel-Eonto .......... Kasse-Kredit-Konto Udlaans-Konto ....... Fonds-Konto ........... Box-, Inventar-&E ta iblerings-Konto .... K orrespondenter .... Diverse Debitorer .. 'Omkostnings-Konto

Mødet i Palmehaven iaften tager sin

Begyndelse Kl. 7J.

K r. 642,027.82 Cliiarlottenlund Palmehave iaften et olffemltligit Mødo for a t drøfte, hvor­ vidt do politiske Eorenmger med fuldstændig* Forbigaaelse af de bor­ gerlige Foreninger hør tage Ledel­ sen af Sogmeraadisvalget i Gentofte Kommune i Haand- Det er Ordrup Kommunalforening, 17,089.79 Haandvæitkeiiforeningen og Grund- Ku. 642,0271821eJerfofrenKgen for Gentofte-Ordnup

Opmærksomheden hemledeis paa Hri- relup Grundejerforenings Møde ¡paa „Con- stantia“ Fredag Aften Kl. 8, ved1hvilket Landstingsmand Piper indleder Diskus­ sionen om d'et i Rigsdagen foreliggende Lovforslag vedrø,rendle Anlæg af Gader og Veje i Gentofte Kommune.

S* :t wa £ v e r. Aktiekapital ................K r. 100,000.00 2 , 000.00 Rcservofond Indskuds- & Konto Check- -tr .................... - 502,023.88 ........ - 20,874.15 UThsevet Udbytte Rente- og Provisions- Konito ........ 40.00

I Anledning af de mange Fore­ spørgsler, om dier ingensinde foretages I ¡Søndags Aftes hændte det i Taar- bæfc, a t flere af Gadelygterne pludselig Folketælling i Lyngby Koimimune, kan vi gik ud i Løbet af AfbemOn. Mani søgte for-

kum meddlele, at Sbgneraiadssekretæren sin Tid lovede at meddele Resultatet; ¡men eb saadant er aldrig fremkommet. Der vair imaaske Anledning til at søge Bpiørgsmaalet forelagt Sogneraiadet. Forlovelse er indgaaet mellem Klejn­ smed Knud Olsen, Søn af Skomager­ mester L. Olsen, Taarbæk, og Frøken Ella Skjoldager, Datter af Gartner H. Skjoldager, Taarbæk. Bagermester Joh. Garrn kom for­ leden Aften ret alvorlig til Skade, idet han fik sin ene Haand stærkt læderet i en af Maskinerne, han anventler i sit Bageri. Nordre Birks lid en d e, det mest om­ tumlede Organ indenfor den danske Pro­ vinspresse, har paany skiftet Redaktør. Det er syvende eller ottende Gang i Løbet af et Par Aars Tid. Kommuneingeniør Westergaard af­ rejste for et Par Dage siden til Køln og Düsseldorf og derfra videre til England. Hensigten med Opholdet i Tyskland var at studere Renovationsforhold; i England vil han derimod tage de Filtrer i Øjesyn, som man har tænkt paa at indføre ved Vandværket i Ermelunden. Det engelske Selskab, som fabrikerer de omhandlede

Sogne, der har taget Initiativet til detite Mødes Afholdelse. At de bor­ genlige Foreninger kan ønske a t faa elt Ord med i Laget, forekom­ mer os ikke ubilligt eller urimeligt. Det er visit forøvrigf. ikke Menin­ gen. I hvert Fiald ikke efter den konservative Klubs Bestemmelse. Formændene Ifor de konservative Afdelinger, d’Herrer Oberstløjt­ nant Parkov og Grosserer Gutzon hnsiber, der :i første Række har fa- pOt Sagen i Ilaand paa Højres Veg­ ne, har saialedes, efter hvad man meddeler os, ifoke tænkt paa, blot Pt spørge de borgerlig© Foreninger, om de har ønsker med Hensyn til Opstilling af Kandidater. Det paa- stalas tværtimod, at d’Herrer Mün­ ster og Parkov har Kandidatlisten fiks og færdig. Ait der er nioget om det, synes ait fremgaa ¡alf, at der al­ lerede for Maaneder tilbage, er ret­ tet, Henvendelse til Høj rennend, om

K o k e s fra I Oag»pri«en e r : Snuste Kokes Kr. 2.10 pr. Tønde. Hele Kokes » 1.85 » »

Takst5' kommer Sjørse og Afbæring efter Telf.BHSeUgrnser39moc]tages Strandvej 72. Ny Guld- og Sølv- vareforretning ^ w a n d v e i 1 7 7 . - 6 EinaA x. Dyrlæge Wili. Reith. S t r a n d v e j IT » , 1 u , i Trf- dagl- 12 - 2 . Tlf. Hellerup 469 g Forlovelsesringe. Juveler &Guldsmed B. Brune S t r a n d v e j 1 47 . Telf. Hellerup 774 x

Made with FlippingBook - Online catalogs