545167077 efter elena

' 5

Denne Paragraf er under 10. Jun i 1938 stad fæ ste t med følgende Ordlyd:

Tillægsbestemmelse til og Ændring i nærvæ­ rende Fundats kan efter Bestyrelsens Beslutning og med Undervisningsministeriets, Københavns Kom­ munalbestyrelses og Ny Carlsbergfondets Direktions Billigelse træffes med allerhøjeste Stadfæstelse. S 8. Den i § 6 nævnte Bestyrelse træder først i Virksomhed, naar Bygningen er opført. Indtil da fungerer med Carl Jacobsen som Formand den af Kirke- og Undervisningsministeriet og Kommunal­ bestyrelsen til denne Sags Ordning nedsatte Komite som midlertidig Bestyrelse. Komiteen til Ordning a f N y Carlsberg G lyptoteks B ygn ing s- og Bestyrelsesforhold. København den 21. Marts 1891. A. A s m u s s e n . H. N. H a n s e n . C a r l J a c o b s e n . P. K och . . A. P. W e is .

Made with