Arsredovisning2016_SoP_weboriginal_uppslag_redsize

4 Ordförande har ordet

6 vd har ordet

8 Koncernens nyckeltal

50 Finansiell information

10 Vår verksamhet

Innehåll

Förvaltningsberättelse

52 56 57 59 60 61 62 64 65 66

Koncernens rapport över totalresultatet Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Moderföretagets resultaträkning Moderföretagets balansräkning Förändringar i moderföretagets eget kapital

16 Payroll & Benefits

Moderföretagets kassaflödesanalys Redovisningsprinciper samt noter

12 Insurance Consulting

48 Summary in English

Påskrifter

103 104

Revisionsberättelse

20 Securities & Asset Management

30 En hållbar framtid

26 Financial Technology

Produktion Söderberg & Partners Formgivning Hellsten Kommunikation Fotograf Olof Holdar

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker