DB anhhom

8.14 a Het besluit isniet rechtsgeldig, omdat deMRniet omadviesof instemming isgevraagd.

Hoofdstuk8 Peroneelsbeleid

b De bijzondere bevoegdheden van deMR zijn het adviesrecht, het instemmingsrecht en het informatie- recht.

c Wet opdeOndernemingsraden.

8.15 a Twee van de volgende bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid, adviesbevoegdheid en bevoegdheid tot het inwinnenvan informatie.

b • beschikbaar gestelde faciliteiten schieten tekort; • men stelt zichalsOR-lidop tegenover de leidingvandeonderneming; • onvoldoende kennis van zaken.

c DeWetGelijkeBehandelingsteltdatmensengelijkbehandeldmoetenwordenen iedereengelijke rechten enplichtenheeft.

8.16 a Omdat zeop school behoren te zitten totdat zenietmeer leerplichtig/kwalificatieplichtig zijn.

b Deoverheidontwikkeltdit soort regelsom te zorgendatde jongerengenoeg tijdaanhunopleidingkunnen bestedenenomde jongeren tebeschermen tegen te zwareof gevaarlijkewerkzaamheden.

SE

Management&Organisatie inBalans

35

Made with