DB anhhom

4.5

DomeinB Organisatie

Directie

Verkoop

Inkoop

Administratie

Logistiek

Europa

USA

Nederland

Overig

Financieel

Debiteuren Crediteuren

Opslag

Transport

4.6 a

Directie

Stafmedewerkster

Leidinggevende polikliniek

Leidinggevende thuiszorg

Leidinggevende regulierepatiënten

Plaatsvervangend leidinggevende polikliniek

Plaatsvervangend leidinggevende thuiszorg

Plaatsvervangend leidinggevende regulierepatiënten

Medewerkers polikliniek

Medewerkers thuiszorg

Medewerkers regulierepatiënten

b Lijn-staforganisatie, FysiotherapieJanssenBVheeft een zuivere lijnorganisatiemet een stafafdeling.

c • Betereverdelingvan kennis; • minder afhankelijk vangroepen (waardoor tussendegroepeneen tegroteafstand kanontstaan).

d Projectmatigwerkenkannogsteedsplannings- enverdelingsproblemenopleveren, alleenopeenandere manier: namelijk tussendeprojectgroepen. Bovendienwordt bij projectmatigwerkendedoelgroepbena- deringdoorbroken, terwijl dezevoor JanssenBVbelangrijk is.

e • Inprincipe tijdelijk samengesteld. • Verschillende kennis enervaringaanwezig. • Gericht ophet oplossenvaneen specifiekprobleem. • Duidelijkedoelstelling. • Duidelijkbeschreven takenenbevoegdheden. • Aanstellenvaneenprojectleider. • Evenwichtige samenstellingquadeskundigheid. f

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

20

Made with