גושפרתה - גיליון 922

פתיחה חגיגית

במקֱום ענקֱ ומרווח עם מגוון רחב שלֹ מוצרי טבע משקֱאות שמנים רטבים תבלֹינים טבעיים ואורגניים | | | מוצרי חלֹב ירקֱות אורגניים עופות אורגניים לֹחמים | | | לֹלֹא גלֹוטן תחלֹיפי חלֹב טבעוני | | מחלֹקֱה

תוספי תזונה

כלֹ סוגי הפירות היבשים הטבעיים ואורגניים |

קֱוסמטיקֱה טבעית

כלֹ סוגי הקֱיטניות טבעיים ואורגניים |

קֱמחים מכלֹ הסוגים חומרי נקֱיון אקֱולֹוגיים |

0 2 - 6 5 2 9 0 7 0 ומהשירות

בואו לֹהתרשם מהמרחב, מהמגוון

צומת גוש עציון, מתחם רמי לֹידִ קֱניון הרים לֹוי

Made with FlippingBook Annual report