בשבילי הבית - עלון מספר 72

ש ֵ דּ ַ ח ְ ת ִ מּ ַ בּוּץ ה ִ קּ ַ בּ

מדור פרסומי - המשך /

2019 ביולי 6

) ג' בתמוז התשע"ט 72( " "בשבילי

34

Made with FlippingBook - Online magazine maker