Leif Arvidsson AB

22

VÄ L K OMM E N T I L L L A

Vi servar med material och kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning

– vi servar hant verkare!

katalog nummer 22 med prislista som gäller från 15 september 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Ventiler

tätlister

Beslag

Fogmassor, kitt, lim

FogBand

maskiner

VerktYg

slipmaterial

BYggaVskärmning

arBetsmiljö

11

UtBildning/instrUkt.

OrdertelefOn 0392-36010

h a nd l a d i r e k t på n ät e t www. l e i fa rV i ds son . s e or d e r@l e i fa rV i ds son . s e

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker