Villabyerne1906

ABONNEMENT paa Distriktsbladet modtages ikke særskilt. Det distribueres til all# Politikens Abonnenter i Hellerup, Gentofte, Charlot- tenlund, Ordrup, Skovshoved og Klampenborg. POLITIKEN ANNONCEPRISER: Rorsiden 15, Bagsiden 10 Øre, Hnslejlig. 8, Beskæftig. 8Øre, Rabat ved 3 Indrykkeiser af samme Annonce. Kontor: Strandvej 78, 1. Sal. Telefon: H. 600. Distriktsblad for Hellerup, Gentofte, Charlottenlund, Ordrup, Skovshoved og Klampenborg.

Tirsdag den 6. Februar.

1906.

t .

B E R N H A R D K JÆ R

ét Delikatesseforretning, O s te r b r o g a d e 4 3 , H j . a t l i o g e i iT i e n g e t s A l l é T e l e f o n Kr. 2 4 0 8 .

Strandvejen 155, H j . a f S t . P e te r» v « ‘J T e l e f o n Kr. 5 0 . i

Kolonial-

og fejre baade 25 og 50 Aars Jubi­ læum, inden han lægger dens Ud­ givelse over i andre Hænder. Hellerup—Klampenborg —o-- De for nylig udsendte Skemaer til Selvangivelse udviser, a t Gentofte Konir mune har ca. 500 Skatteydere flere iaar end ifjor. Direktør P. Nørgaard er igaar vendt hjem fra sit Rekreationsophold paa Voksenkollen. Hellerup Skydeselskab afholdt forle­ den Aften en ekstraordinær Generalfor­ samling i Tuborg Pavillon. Efter en meget livlig Diskussion, hvorunder der blev sat adskillige Træffere og Pletskud gennem nogle smaa Divergenser, som var opstaaede, sluttedes Generalforsamlingen i Fryd og Gammen. Foreningen, som er af forholdsvis ny Dato, kan forøvrigt glæde sig ved1 stor Tilslutning til sine ugentlige, fornøjelige Sammenkomster i SkydesaIonerne paa Tuborg. Klingspor i Klampenborg Strandpavillon har engageret den be­ kendte italienske Musikdirektør Bonifacio Colombo med sit Orkester, 6 Herrer og 2 Damer, til Strandpavillonen for kom­ mende Sommer. Hr.

Udsalget a f P rn m o JL Cnk liflcnhm irifc MM® Qt ISU Fabrikata, l lU d l i l l l l l lU la Hellerup.

Vejviseren og Distriktsbladet.

Der skrives til os: Musikforeningen „Largo“ , som for nogen Tid siden afholdt en stærkt be­ søgt Konoert med paafølgende Bal, har afholdt sin aarlige Generalforsamling, hvor nye Love blev vedtagne. Desværre mødte af stemmeberettigede Medlemmer kun nogle ganske faa, og Lovene blev derefter vedtagne, som Bestyrelsen og det nedsatte Udvalg havde forelagt dem. De nye Love har allerede vist sig at være daarlige Love, idet der i Stedet for Tilgang af nye aktive Medlemmer har været Afgang, særlig blandt Træblæ­ serne. Dpn væsentligste Anke mod1disse Love er, at der paa Grund af, at Diri­ genten er ulønnet, gives ham for stor Magt i mange Spørgsmaal. Andre uhel­ dige Forhold har gjort sig gældende, og Følgen heraf er bleven, at de udtraadte Medlemmer har dannet en ny Forening, hvor man vil komme sammen og dyrke Musik til gensidig Gavn og Fornøjelse. En Helleruper. Ude ved en af de bageste Villaveje i Hellerup, hvor stadig nye Veje af­ stikkes, -og Villaerne skyder frem som Paddehatte Side om Side, staar inde paa Marken en lille Gruppe Træer, plantede i to Rækker. Der er Ask og Elm, Birk og Eg. Og det er gamle Træer. Forstmænd vurderer dem til at være henved hundrede Aar. Alderen tyder paa, a t den Historie, der knytter sig til dem, e r sand og rigtig. Det fortælles nemlig, at her .begra­ vede Englænderne deres Faldne, da de i Begyndelsen af forrige Aarhundrede foretog deres Invasion i Danmark. Hellerup er ikke rig paa historiske Minder, saa dem, der findes, kan der nok være Grund til a t værne om. Men navnlig maa man tænke sig, at Eng­ lændernes Pietetsfølelse vil ipaabyde dem at erhverve den Plet og frede om den, hvis det virkelig kan konstateres, at ber, langt fra Hjemmet, fandt Eng­ lands unge Sønner, som man havde tvunget ud paa Stimandsfærd, det sid­ ste Hvilested. Efter hvad vi erfarer, blev der for nogen Tid siden paa Foranledning af Dronning Alexandra indledet en Un­ dersøgelse angaaende denne Sag, men uden at den bragte noget Resultat. Den engelske Konsul henvendte sig først til Hr. Bankdirektør Krfiger, som for sit Vedkommende kunde op­ lyse, at i de 30 Aar, han har levet i Hellerup, har han aldrig hørt den Sag omtale paa anden Maade, end at det var en Kendsgerning, at det vir­ kelig var e t engelsk Gravsted. Forøvrigt henviste Hr. Krfiger Konsulen til „Ny Hellerup Aktiesel­ skab“, de nuværende Ejere af „Øre­ gaards Strandmark“, som den ¡hedder. Her stillede man sig noget skep­ tisk overfor Historien om Gravstedet, idet der henvistes til nogle gamle Folks Udsagn, hvorefter det hele slet og ret var en Krønike. Angaaende eventuel Erhvervelse af det omhandlede Jordstykke stille- „EnglændernesGravsted“ paa Øregaards Strandmark.

A . E l l^ å 3 TCl. Hj. af Marievej.

Strandvej 82.

Paa alle ree lle Varer

Det aarlige Udsalg fortsættes i Februar.

10 pCt. Rabat.

600 Al. Gardiner hvide og crem 15 å 20 °/o Rabat. 500 AI. do. i Rester ca. Va Pris. 100 Dus. hv. Lommetørklæder, Værdi 3,00 sælges for 2,00 pr. Dus. 300 Korsetter fra 1,00 pr. Stk. Et Parti ’/»lin. Duge 0,88, 0,95, 1,18 pr. Stk. Bluser, Nederdele, Reformbenkl., Trikotage. SmusketDame- og Børnelinned realiseres biil. Dyner og Puder syet af Rester billigt. Overdyner 10 å 12 Kr. Duuntæppe 18 å 20 Kr. Underdyner 9 å 10 Kr. Puder 2,50 å 3,00. Jernsenge 4,50. Madrasser 4 å 5 Kr. Vugger fra 4,00. Uldtæpper 3,50. Senge­ tæpper 2,80. Forliggere. Gulvtæpper. Bordtæpper. Ima damprensede Fjer & Duun. Lagenlærreder, Haandklæde- og Viskeklædedrejl, Duge og Servietter i meget stort Udvalg. Kun gode og solide Varer, der sælges med største Garanti. KNUD HARILD H e l le ru p . - T e l e f o n 109 . Isenkram ét Udstyr. — Traadfletniny . Værktoj og Beslag for alle Haandværk. - Kjokkenudstyr fra 20 til 200 Kr.

Skatteinspektør L. Larsen. En Udgiver af en Vejviser har sær­ lige Betingelser for at blive en popu­ lær Mand. Naar Vejviseren kommer, og inan ser, at der er taget alle mu­ lige Hensyn til én, a t ens Navn er stavet rigtig i Personregistret, a t ens Forretning er anbragt i Fagregistret, som man selv kunde have gjort det, og at — hvis man er Ejendomsbesid­ der — Ejendomsskylden er korrekt angivet i Husregistret, saa sender man uvilkaarlig dens Udgiver en ven­ lig og erkendtlig Tanke. Og da Skatteinspektør Larsen er omhygge­ lig i sit Arbejde, som derfor bærer Præget af Nøjagtighed og Omhu, sen­ des der ham mange venlige Tanker, hver Gang en ny Udgave 'af hans Vej­ viser træder ud i Livet. Naar vi idag bringer e t Billede af Hr. Larsen, er det da ogsaa med sær­ ligt Henblik paa ham som Udgiver af Gentofte Kommunes Vejviser. Denne er noget nær det eneste, som hidtil har markeret udadtil, at Gentofte Kommune er noget for sig selv. Det e r netop, hvad Distriktsbladet yder­ ligere vil understrege. Og som Vej­ viseren virkelig i mange Maader er god at faa Forstand af og interessant at fordybe sig i, saa vil vi uddybe dens Gerning ved a t følge de Insti­ tutioner, som den giver Oplysning om, i deres Virksomhed Aaret rundt, og derigennem slaa Bro mellem de for­ skellige Dele al Kommunen og dens Beboere, saa a t disse med stedse sti­ gende Interesse maa følge Kom­ munens Udvikling og hver især tage Haand i Hanke med, hvor d e t til­ trænges. Derved skabes yderligere Garanti for, at de mange naturlige Betingel­ ser, som Gentofte Kommune virkelig har for at blive et Sted, hvor der er godt at være, til Fulde vil blive ud­ nyttede. Hr. Larsen er en Mand i sin bedste Alder, idet han er 45 Aar gammel. Da han lever og virker under gode Kaar .i Raadhusets lyse, luftige Loka­ ler og bestræber sig for at føre sit Liv i nøje Overensstemmelse med Hy­ giejnens Grundsætninger, har man grundet Haab om, at Vejviseren end­ nu nogle Gange vil tage til i Omfang

Fødselsdag.

Vi ønsker saa langtfra, at Be­ boernes Interesse for Hovedstaden skal forringes. Det vil der af oven­ nævnte og mange andre Grunde heller næppe blive Tale om. Men vi ønsker at vække og gøre Interes­ sen mere og mere levende for selve 'Gentofte Kommune hos dennes Be­ boere. Og hertil er Vejen forment­ lig den, som vi med et Distriktsblad er slaaede ind paa, at skabe Plads til at skrive om Kommunen og dens Forhold, om de kommunale Insti­ tutioner og deres Mænd, om For­ eningslivet o. s. v. Der ligger i Øjeblikket store kommunale Foretagender for. Der er mange Spørgsmaail, som Beboerne med stor Interesse vil se tagne op til Drøftelse. Der er mangt og meget, som vil kunne paaregne Interesse ved at gøres til Genstand for Om­ tale. Som Politihen hidtil har kunnet glæde sig ved stor og stedse vokis- ende Tilslutning fra ¡Beboernes Side, haaber vi derfor, at nærværende Til­ læg vil bidrage til yderligere at knytte Baandet mellem Gentofte Kommune og os. Dette Distriktsblad vil endelig eg-ne sig i særlig Grad for Averte­ ring. Politikens Udbredelse, set i Forbindelse med Tillægets hele An­ læg og Form, yder den istørste Ga­ ranti for, at 'Annoncering ad denne Vej vil opfylde sin Hensigt og gøre sin Gavn.

Distriktsbladet for

Gentofte Kommune. Der er ikke ret mange Hjem in­ denfor Gentofte Kommune, hvor Politihen ikke er en d'ag'lig Gæst. Det foranledigede os for et halvt Aar siden til >at etablere en Helle­ rup-Afdeling, og det er i Forbin­ delse hermed, at vi idag bringer nærværende Distriktsblad, som her­ efter vil fremkomme regelmæssigt hver Tirsdag og Fredag og udeluk­ kende være af lokalt Indhold. Vi formener, af det haren ganske særlig 'Betydning netop for Gentofte Kom- /mune! Forholdene er her af en egen Art. Under sin rivendie Udvik­ ling er denne Kommune vokset frem til at blive et Stykke „Ny Kjøben- bavn“, ja visse Dele af' den, Helle­ rup f .Eks., har den Dag idag gan­ ske Karakteren af en Forstad til Hovedstaden. En stor Del af Be­ boerne har deres Forretninger inde i Byen, er paa mange Maader knyt­ tet til denne, tilbringer en stor Del af Livet her ag er i højeste Grad interesseret i dens Forhold. Undier alt dette ligger det nær, at mange lidt efter lidit glemmer, hvad der er hvad, glemmer, at den Kommune, hvori man bor, er noget for sig iselv. Der er en vis Fare for at forblive fremmed, hvor man har sit egent­ lige Hjem!

Overlærer Frantz Rasmussen i Skovshoved fylder imorgen 52 Aar. Hr. Rasmussen hører ikke alene til et af Kommunens mest kendte Ansigter; men hans Navn og Person er kendt over dét ganske Land, særlig indenfor Skoleverde­ nen. I sin Tid var han nemlig Formand i Danmarks Lærerforening. Et stærkere Udtryk for Kollegers Tillid og Anerken­ delse vil vanskelig kunne tænkes. En­ hver, der har Lejlighed til at komme i Berøring med ham, faar da ogsaa Ind­ tryk af, at man først og fremmest kan stole paa ham. Klar, støt og rolig som han er. At hans Medborgere har det Indtryk af ham, beviser de mange Til­ lidshverv, som han i Tidens Løb er ble­ ven overdraget i Kommunen, som Med­ lem af Sogneraadet, Formand for Biblio­ teksbestyrelserne, for Bankraadet i Or­ drup m. m. Igennem mange Aar har han været en djærv og virksom Forkæmper for Fredssagen, og det har ikke mindst været ham en Sorg og Skuffelse, at se en tidligere Kampfælle, en af de mest interesserede, J. C. Christensen, svigte den Sag, for som Forsvarsminister at ka­ ste sig ud i „Eventyrpolitiken“ , som Hr. Rasmussen for nylig ved et politisk Møde betegnede den. De i Anledning af Kongens Død ind­ stillede Dilettantforestillinger i Gentofte vil finde Sted imorgen og Torsdag Aften

Made with FlippingBook flipbook maker