Villabyerne1906

des det samtidig i Udsigt, af'det ikke vilde kunne erholdes saa ganske bil­ ligt, da det ligger midt i en Bygge­ grund. Hermed faldt Sagen! Det forekommer os imidlertid, at det nok kunde have sin Interesse at forfølge den videre for om muligt at faa klaret, om det er saa eller saa. Men det bør ske s n a r t; thi det vil ellers ikke vare længe, inden Arbejds­ styrken under sin Fremmarsch ogsaa naar hertil for at lægge denne Plet under Skovl og Hakke.

tænkt sig at føre den ud i Livet alene for Kommunens Regning. Hvis Loven om Spildevandsled­ ninger bliver ført igennem i Rigs­ dagen, er Stillingen klar nok, idet Sogneraadet da forskudsvis kan udrede Omkostningerne for bagefter at repartere Udgifterne paa Lods­ ejerne. Men (hvis ¡ikke, gælder det om, at Grundejerne og Sogneraadet gen­ nem Forhandling kan komme hin­ anden i Møde til en heldig Løsning af dette Spørgsmaal, som er af saa stor og- indgribende Betydning for Kommunens Udvikling. Da vil et Udvalg som Mellemled kunne gøre god -Nytte og faa sin store Betyd­ ning. Udvalget af 28. Avgust maa dog siges at have handlet korrekt ved at frakke isig tilbage for eventuelt at give Plads for et nyt dannet med Henblik paa den forandrede Situa­ tion. Man maa nemlig erindre, at dets Opg-ave kun gik udi paa at -skabe Af­ vanding for en Del af Hellerup« Vedkommende. Det Udivalig, som skal forhandle med Sogneraadet om hele Kommunens Afvanding, bør rettelig tælle Repræsentanter for alle Dele af Kommunen. Endelig e-r dets Hand'lemaade prægef af Loyalitet overfor Sogne­ raadet vedi at stille dette frit under de nye Forhold. Distriktsbladets Betydning for Forretningsmanden. Der er ingen, der tvivler om Re­ klamens Nytte, naar man formaar at gennemføre den. Hvad den en­ kelte evner at benytte til Reklame, i hvor høj Grad han kan belaste Budgettet paa den Konto, er i hvert Tilfælde afhængig af ganske spe­ cielle Forhold. Man kan ikke ofre det samme paa Reklame for at faa udlejet en to Værelsers Lejlighed, som naar Talen er om et stort Bygningskom­ pleks. En Forretning, der omsætter for Hundreder af Tusinder og -søger sine Forbindelser hele Landet over, vil kunne avertere, ja nødes til at aver­ tere i større- Udstrækning end For­ retninger i -samme Branche, som søger sine Kunder indenfor en snæv­ rere Kres og er lagte an paa den mindre Omsætning. Det er diisse Forhold vi ved et Distriktsblad har taget -Sigte paa ! Gennem -det aabnes Adgang for enhver til at tage Reklamen i -sin Tjeneste efter -Ønske og Behov ! Ingen Annoncer — selv de mind­ ste —• vil her blive oversete! Dets lokale Indhold, dets ihele Form og Anlæg, -garanterer, ait det vil blive læst af dem, fil hvem det har Ærinde! Endelig henvender det sig alene til denne Kres, idet det kun udgaar indenfor -sit bestemte Distrikt! Det har vi yderligere kunnet tage Hensyn til ved: Ansættelsen uf Annoncetaksterne! Handlende »om Haandværkere, Sagførere, Læger, Undervisnings­ anstalter, Dameskrædiderinder, Fri­ sører, Vognmænd, Priva-tklinikeæ, Klaverstemmere, Mejerier etc. etc. — alle -de mange, -som -søg-er diere-s Kunder indenfor en bestemt Kres —• for nærværende Tillægs Vedkom­ mende indenfor Gentofte Kommune og Klampenborg med Postdistrikter — de, -som hidtil har afholdt sig fra at avertere, da de ikke har ment at have Interesse af at avertere for andre By- og Landsdele, vil antage­ lig -hilse Distriktsbladets Fremkomst med Tilfredshed. Og henviser vi iøvrigt til Annonoet-akisterne.

#iiAS iM Magasin du Nords Udsalg #GAS/jv *N a R » Gharlottenlund 1 KO I ® Indehaver F. Ortmann Nielsen vil i F e b ru a r fo rtsæ tte s it store Udsalg og med 8 Dages M ellem rum her i B ladet frem kom m e med sp e cifice re t Udsalgsliste. L i s t e Nr. 1 Hele m it s to re Lager a f sorte og kulørte K jole sto ffer, der ere hjem købte fø r den sidste store P risstigning, og ved O vertagelsen e fte r Hr. Wm. Glaussen y d e rlig e re nedsat, re a lise re s til ca. 25 pCt. under Dagspris. Et s tø rre P a rti fikse m oderne Sø rge sto ffe r i S ilke, Uld og Bom uld, d e r ere købte P artivis med betydelig Rabat, og k a lk u le re t med en rin g e Avance, vil kunne fris te den m est kræ sne Smag. S am tlig e S ø rg e a rtik le r som Grepe, franske og engelske i 4 fo rsk. Kval. Taft, Raasilke, Chiffon, S lør, Rusch, B londer, Tørklæ der, Lavaille re s, elegante Flschus, Chiffon S lø j­ fe r, so rte 3 æ lte r i S to f og Ghevreau, alle S o rte r Besæ tningssager i m eget s to rtU d v a lg udsæ lges med fra 10— 20 pGt. Rabat. Endvidere vil blive fre m la g t et stø rre P arti S kø rte r i Klæde, Satin, Moreen og A lpakka fra Kr. 4,05 pr. Stk. Ga. 300 S tkr. uldne B lu se liv tid l. P ris fra 6— 12 Kr., nu fra 3—6 Kr., 200 Dusin ekstra gode hv. L omm e tø rklæ de r burtsæ lges til Vs Væ rdi, nem ­ lig 85 @re pr. 72 Dusin. Et P arti Lomm etørkl. med Sørgerand fra 28 ø re pr. Stk. — 800 Par ekstra gode S kindhandsker i s o rt og kulø rt, med fuld G aranti, sæ lges fo r Kr. 1,44 pr. Par. — En sto r Del P arap lyer ubetydelig beskadigede fra 2 Kr. pr. S tk .— Æ rede Kunder, d e r har Børn, der skal kon firm e re s til Paaske, vil her finde gunstig Lejlighed til at forsyne sig. AARLIGEUDSALG A.|S. Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord. Hellerup A fdelings: Fra Iste Februar er fremlagt og bortsælges alle i Aarets Løb paa Fabrikerne i Landskronagade fremkomne Forsøgsvarer samt Varer med Vævefejl til og under Fabrikernes Fabrikationspriser. EiARS W IEE iSE ir U R M A G E R & O P T I K E R . STRANDVEJ 9 2 . (Bommen). — Ligefor Hellerupvej. — Telefon: Hellerup 486. Eneste Specialforretning i Bårne-, Lege- og D u k k e v o g n e er Hellerup Barnevognsfabrik. Stort Udvalg. Reparationer udføres. Rimelige Priser. S. CHRISTENSEN, Telefon 201. Hellerupvej 5. Telefon 201. S THEHUSET“ Tyve Procent spares ved at købe Symaskiner i M. Lillelunds Symaskineforretning, Strandvej 187. Dette Tilbud kan gøres, da alt Køb og Salg foregaar uden Mellem­ handlere og Agenter. Kun de bedste og mest aner­ kendte Fabrikata i saavel Haand­ som Trædemaskiner føres. Alle Reservedele haves paa Lager og Reparationer udføres prompte og omhyggeligt!

Under?Jægersborg Allé —o—-

Nutidens Ingeniørkunst kender ikke til Hindringer. Kan Vejen ikke føres over Jorden, baner man sig den gladelig under Jorden. At man gra­ ver sig ind under en Landevej er en saa dagligdags Ting, at det ikke har Krav paa særlig Omtale. Det turde imidlertid være første Gang, at en Fotograf har fundet Lej­ lighed til at forevige to Arbejdere med Hjulbøre nede under den gamle Jæ ­ gersborg Allé. Ovenstaaende Billede er Gengivelse af et Fotografi, som for kort Tid siden blev taget under det nu tilendebragte Arbejde i Jægers­ borg By til Sænkning af Undervands­ løbet og til Regulering af Afløbet over Bernstorffs Hovmarker. Gentofte Kommunes Afvanding. Udvalget betragter sin Mission som endt! Yii modtog forleden Dag neden- staaende Skrivelse med Anmodning om Optagelse: Som det vil være ærede Medbor­ gere i Hellerup bekendt, blev der paa et Møde den 28. Avgust f. A. i Tuborg Pavillon nedsat eit Udvalg, som be­ myndigedes til direkte Forhandling med Gentofte Sogneraad angaaende Oprettelsen af en Kloakpumpestation udfor Hellerup Strandpark i Forbin­ delse med hos de sagkyndige Ingeniø­ rer a t skaffe oplyst, hvad de nødven­ dige Kloakarbejder som Følge af en saadan Pumpestations Anlæg vilde koste. Da imidlertid Sogneraadets hele Stilling til denne Sag, bl. a. ved gen­ nem offentlig Konkurrence at frem­ skaffe en samlet Plan til hele Kom­ munens rationelle Afvanding, maa siges at have fritaget os for den os overdragne Opgave, undlader vi ikke herved at meddele, at det foran nævn­ te Udvalg har opløst sig. Hellerup, i Januar 1906. L. Damm. Viggo C. Eberth. O. Larsen. N. C. Madsen. Marcus-Møller. Claus L. Schmidt. Den Sag kan naturligvis ses fra flere Sider, og der kan disputeres om, livorvidt Udivalget kan siges at være løst fra sin Opgave gennem ilen af Sogneraadet indtagne Stil­ ling, Forholdet er jo det, at fordi Sog­ neraadet for Tiden søger tilveje­ bragt en samlet Plan til Kom­ munens Afvanding, har diet næppe

Undervisning. Manuduktlon til Præliminæreksamen Og Handelsfag (derunder Bogholderi, Stenografi). A. Ingelbrigtsen, Strandvej 82, 2. Sal. (Hos Hr, Overretssagfører N. Nielsen). Hellerup Latin- og Realskole (Frederikkevej 8) —Eksamensret — Dr. phil. Engell, træffes daglig 2—3. Sang. Pru Valborg Baland. Strandvej 157, 3. Sal. Træffes mellem 1 og 2. Beskæftigelser. E æ s t e k o n t o r e t , Strdv. 1S9, Tlf. H. 22. En Elev antages. Arbejde efter Læretiden. — Vaskeriet „Fix“ Strandvej 132.__________________ En Elev i Strygning antages paa Vaske­ riet Nobel, Strandvej 159. "Godt Arbejde kan erholdes efter Læretiden, som varer en Maaned og koster 30 Kr. Lejligheder tilbydes. En 4 Værelsers Lejlighed, hvoraf 2 Karnapværelser endvidere Pigeværelse, Ba­ deværelse og IV. C., samt øvrige Bekvem­ meligheder til Leje for 600 Kr. aarlig. Én 3 Værelsers Lejlighed, hvoraf / Kar- napværelse, endvidere Pigeværelse, Bade­ værelse, IV. C, etc. 450 Kr. aarlig. Begge Lejligheder er smukt beliggende paa Gentoftegade med store, lyse, solrige Værelser. En stor 4 Værelsers Lejlighed med Pigeværelse, Have etc. 485 Kr. aarlig. Lejlighederne anvises fra Købmand Juul Steen, Gentofte. Lyngby. 1 hyggelige, stille Omgivelser er for en rolig Familie en udmærket 4 Værelsers Lej­ lighed med stor Altan til Leje til Foraaret i Villaen, Kastanievej 6, ligeved Stationen.

William Graderts Efterfølger KNUD ORTH Jægersborg Allé 5. — Tlf. Ordrup 10. O Java Kaffe 1 Kr. 35 G. O p c U d l l i e i . 0g Krone Kaffe 95 G. L everandør til F orbrugsforeninger. Ansigtspleje. Fru Gæsa Pers, Gallisensvej 3, 1. Sal. Julius Simonsen Skomager. Jægersborg Allé 6. - Tlf. Ordrup 389. 1. Kl.s Skotøjsmagasin og Reparationsværksted! CHR. HANSENS GARTNERI-UDSALG Jægersborg Allé 6. - Tlf, Ordrup 322. HELMUTH HORNUNG I. Kl. Barber-& Frisørsalon. Jægersborg Allé 24. Charlottenlunds nye Fiskeforretning C. ANDERSEN Jægersborg Allé 5 - Tlf. Ordrup 485 anbefales! Garanterer hver Dag friske Varer! Kjøbenhavns Priser.

Marievej 1. — Tlf. H. 269 y. A N N A D R B W S E N

K a f f e !

I n d i s k , C h i n e s i s k , C e y lo n T h e !

C o n s e r v e s ! D e l i k a t e s s e !

I

CONFEKT FRA EMMY THUESTRUP .

e .

VJ

Herreekvipering. Et Parti gode Regnkapper 15 Kr. — Herre­ flipper 4-dobbelt Lærred 35 Øre. — Alt til Herreekvipering henhørende haves paa Lager! Stort Udvalg! N. F. Jensen. Ordrupgade 104. Charlottenlund. sælger prima Fodtøj til rimelige Priser. — Damestøvler 6 Kr. 50 Øre. Ægte Chevreau Herrestøvier 8 Kr. Børnefodtøj meget billigt! Morgensko 2 Kr. 25 Øre. Ordrupgade 104. Charlottenlund. T h e a t e r b i i l . : Strandv. 151,Tlf. H.101. L o l l a n d s k F r u g t ! Strdv. 161. F. L. Frederiksen. Tlf. H. 143 VaskerietNobel S t r d v . 1 5 » . T i f . H. 3 3 . D o g e r i n d b i n d e s ! Strdv. 72. O t to T e l l e r . Tlf. H. 376. S T E M P E L P A P IR : Voldbys Boghandel, overfor Bommen. Tandlæge Fru C o r d t s e n M o lle r Strdv. 96. Tlf. H. 38. Træffes: Hverd. 10—3. E n l i l l e E j e n d o m , h v o r i k a n i n d r e t t e s V a s k e r i , t o g e s ! H e l s t m e d l i d t H a v e . B i l l e t m r k . „ P r i s “ m o d t a g e r I s l i n J æ g e r s ­ b o r g A l l é . Hellerup Nattevagt. Lille Strandvej 2 A. — Tlf. H. 463 x. Skotøjsforretningen H E V O f t H

Lokal Redaktør : VALD. HERMANSEN (Ansvarh-a-vende). Dugbladtet „P o litik en “ s T rykkeri.

Made with FlippingBook flipbook maker