Villabyerne1906

1906.

Nr* 91

POLITIKEN. "D is tr ik tsb lad fo r Gentofte, Lyngby eg Sø llerød Kommuner,

StarsteUdsalg. BiligstePriser. Es! nfiilfi© Jalspvør Magasin Nords Ddsalg C h a r l o t t e n l n n d . BiligstePriser. StarsteUdvalg, ¡ordre Birks Vinduespolerings kompagni. A h l m anna A llé f | , i . ¡S.______________ T ir . Meilermp « 8 0 » . «lordenWolffs Jtfotøelsnedteerl anbefales med prima Arbejde. T i i - H e lle r u p _____H e fle r n p v e j 1._____T lf. HeHerrap 0 6 8 x fientofte Cykle-,Symaskine - 1 Barnevogns-Forretning, fientofte^ade SI, Telt.Genlote125, anbefal r sit s ore Udvalg af S y m u s k in e r . K årne-, L e g e - & D n k k e r o g n e semt M jæ lk e r og <£r.vng;eheNte. _ „ __ , _________________ ____________________________Jol».* H. S ta n g a a r d ,______ LARSNIELSEN

«y** «'Ve Nyttige Julegaver. Hænge- Bord- og Pyntelamper, Ampler, Kulspande, Ovnskærmo, Messing-Forsatse Spisestol, 6 Pers., fra 10 ICr., Servantesi el, 5 Dele, fra 4 Kr., Kaffe- og Thestel, Glas- skaale, Vincaraffer eg Glas, Bord- og Lommeknive. Endvidere forefindes et stort Ud­ valg i Nips, Figurer, Majolika og Messing-Urner, Jard nierer og Vaser, glatte og slebne Blomsterglas fra 25 Øre til 8 Kr. J u l e u d s t i l l i n g e u e r n u » å b n e t . Telefon 869 Ordrup. J o h a n n e s T o f t e * Jæ g e r s b o r g Alle S » . Telefon 869 Ordrup.

folkets Rest. Tillad mig i Deres ærede Blad at 'fremsætte nedenstaaende Kritik af de 'Foranstaltninger, eller -Mangel paa isandanne, der til Stadighed træffes, naar der bliver bygget ved Alfarvej. Naar det saaledes tillades Bygher­ ren at disponere over ca. de to Tredje­ dele af Fortovene, burde det samtidig forlanges, at Fliseræk'ken, der gemmes bag Afspærringen, erstattedes meden tilsvarende foran, saa Fodgængerne kunde undgåa i fugtigt Vejr at bringes ud i Pløret. Endvidere er det i boj Grad util­ fredsstillende, at de ved Plankeværket staaende Lygter afdække« paa en saa- dan Maade, at de bogstaveligt lukkes inde i Kasser, der fuldstændig hindrer Lyset i — som tilsigtet — at spredes langs Fortovet. (Kan Alfdækningen ikke udføres paa en mere praktisk M'aade, bor Lygten flyttes (f. Eks. midlortidigt anbringes paa Plankevær­ ket). Naar hertil nu yderligere kommer, at Plankeværkerne benyttes til Skilte- plads, der altsaa fra Tid til anden gør en ny Afspærring uden om Plankevær­ ket fornoden, saa :maa der proteste­ res ! Thi man risikerer ydermere, at ret -1 te'Vedkommende Ihilder sig i den fal­ ske Forestilling, at Belysning og For­ tove er saa rundelig tildelte, at de tillader Indskrænkninger som ovenfor nævnt. r . w . Hr. Redaktør! Jeg ser, at en „Sangviniker“ i Deres Ulad har beklaget sig over den tidlige Afgangstid for Nattoget til Klampønborg og foreslaaet et sidste Tog Kl. 1. Han kunde have taget Holtobanen med — vort „Nattog“ afgaar fra Kjobonhavn Kl. 11,40. I vore Dage begynder et Aftensel­ skab jo først Kl. 8} a 9. Skal man al­ lerede gaa ved Il-Tiden, kan man ligo saa godt blive hjemme. Altsaa — Stats­ banerne henviser os til Naturens Skøn­ hed og Hjemmets Hygge. Men kan det nytte at opponereP Der maa jo kun kunne findes et lille Min­ dretal blandt Landliggerne, som ønsker at have Omgang med deres Medmenne­ sker i Kjøbenhavn — ellers havde dette forrykte Forhold vieret forandret for længe siden. Der bor her ude i Nord­ sjælland Tusinder af Kjøbenhavnere — men Flertallet af dem er sikkert Pensio­ nister eller Eneboere. Folk kan ikke i Aarøvis have fundet sig i disse Tilstande fra Frederik den 6tes Tid, uden fordi de har følt sig hjemme i hin Tidsalder. —• Eller skulde Kernen i det hole virke­ lig være Publikums utrolige Skikkelig- hod? — Jeg tror, naar jeg skal være ær­ lig, at der vil være fuldt Hus til et Nat­ tog Kl. 1. L y n g b y c tn e v . I

f r a H o l t e . —o-- At Holte fa-ar sin ogen IBank sianr vel fer rio fleste som en natur­ lig Ting. Der er ;i Verden Pladser, der er mindre, og hvor der langtfra er den Fart og Udvikling, men hvor man for længst har haft egne Ban­ ker, og det viser sig, at det ikke alene er '.Bankvirksomhed under store Forhold, der er en giod For­ retning'; selstændige Banker paa mindre Pladser, ¡hvor der da er nogen ¡Eksistensberettigelse, synes jo og,saa at være udmærkede Fore­ lagte) der. At Holte imidlertid paa én Gang skulde faa to Pengeinsti- tuter af den Art, havde man dog' næppe tænkt sig. Men det ¡synes at skulle blive Tilfældet. Omtrent .samtidig- med, at der fremkom Med­ delelse om, at en Kres af ¡Mænd i Holte var traadt sammen for at oprette en Bank, erfarede man nem­ lig, at Lyngby Bank agtede at etab­ lere on .Filial i Holte, og at der ikke var mindre Alvor i det sidste Foretagende end i det første, har ■senere vist sig. Lyngby Bank har nemlig erhvervet sig en egen Ejen­ dom, idet den af Vognmand Mathie­ sen har købt Villa „Brejdablik“ for ■deri at lade indrette Lokaler. Lif­ tes afholdt „Holte Bank“ konstitu­ erende Generalforsamling; de nær­ mere Enkeltheder vedrørende For­ handlingerne savner vi ve

U H R 1 A G E R & O P T I K E R STRANDVEJ 9 2 . — (BOMMEN). Ligefor Hellerup vej. — Telf.; Hellerup 486

'¿ ¿ ¿ « /¿ ¿ r i y

B y g n i n s g s i i e d k e r i . A . X. Hansens A llé 17. T e l e f o n H e l l e r u p 167 He in r ich f r i n g s fine Configurer & Pralines f a a s hos a ll e Hand lende . é tab lissent ont I H e l l e m p . J o h a im e v e j 7. TI. H e l l e r u p 570

Julius Simonsen, 89*oma§?er9 .Jæ g e r sb o r g A lle 6 . Telf. Ordrup 389. Anbefaler Tøfler, Filtsko, Hjemmesko Slippers, Galoscher, Bal- &Selskabs-Fodtø samt p rima Skolestøvler i ekstra bred Façon, som nyttige og kærkomne Julegaver. Bog;er in d b ind e « ! Strdv. 72. Otto T e l l e r . Tlf. H. 376 Flasker købes. Strandvej 102, Urteb. kan en Bamehjælpepige paa 16 *R 16 Aar faa Plads hos Direktør Ulrich, Duntzfeldts Allé 26. ____ HeSdagsplads. En pæn ung Pige ej. Kone kan faa en vellønnet Plads ved almindelig Husgerning paa Onsgaardsvej 10, Hellerup. H e l l ig h e d . & V æ r e l s e r « V illa L e j lig h e d søges til April Flyttedag i Hellerup. Billet mrk. 138 ntodt. dette Blads Kontor. Beskæftigelser. Til 1ste Februar

H e l l e r u p Røgeri og Paaiægsforrelning, S t r an d v e j » 3 , ligefor Sankt Pedersvej, anbefales det. ærede Publikum. Specialitet røget Lax, Aal og Skin­ ker, sam t alt Conserves. K a u n e g a a r d s ¥illa^B*nnde mellem Gentofte Skole, Kildeskoven og Stengaarden, nær ved den kommunale Sporvejs Takstgrænse paa Bernstorifs- vejen, sælges i denne Tid til billigo Pri­ ser og gunstige Betalingsvilkaar. Nær­ mere ved undertegnede Mnrm. P. Andersen, Knud Larsen, Sophievej 3, 8. Hostrups Allé 3,2. Tlf. Hellerup 414 y. Janus Christensen, Lyngbyvej 43, St. Skomagerin. Johansen, Gothorsgado 147. _______ IV a n d Te,trordr&::i ï ï i d a s j Ke lte r up 3 « ÏSlIfl W.C. Gr. S t r ø m a n n , P r c d en s v e j 1, Cha r lo t teu l. !

Vaskeriet „Robel Strandvej 159. T e l e f . H e l l e r u p 2 2 ,

Ansvarhavende : VALD. HERMANSEN. Dagbladet .P o litik en “ « Trykkeri.

Made with FlippingBook flipbook maker