CARSYSTEM PREFILL SPRAY CONVERTER 2

Sida: 1 / 14

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.08.2015

V - 2

Omarbetad: 04.08.2015

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget · 1.1 Produktbeteckning · Handelsnamn: CARSYSTEM PREFILL SPRAY CONVERTER 2 · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ej bestämd · Ämnets användning / tillredningen Lack Bearbetningshjälpmedel · 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

· Tillverkare/leverantör: Carsystem Sweden AB Box 1180, 14124 Huddinge Gaveniusväg 5, 14160 Huddinge Tfn 08 4498540 Fax 08 7798188 info@carsystem.se www.carsystem.se · Område där upplysningar kan inhämtas: Miljöansvarig: info@carsystem.se Kemist tillverkandeföretag: s.schaller@vosschemie.de

· Telefonnummer för nödsituationer: 112 begär Giftinformationscentralen, under kontorstid 08-331231 ·

AVSNITT 2: Farliga egenskaper · 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen · Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

*

GHS02 flamma

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. (Fortsättning på sida 2) S

41.0.9

Made with FlippingBook HTML5