Vejviseren 1918

DeIbsenske Grunde v e d H e l l e r u p

Møbel Magasin H. Larsen, Sortedams Dossering 81, ved Østerbro Telefon øbro 2200 y. — Btabl. 188 a. Stort U d v alg 1

udbydes herved til Salg for villamæssig Be­ byggelse i Parceller fra 2000 Kv.-Al. til 10 Tdr. Land. De Ibsenske Grunde er Byens nærmeste Villagrunde. Let Forbindelse med Byen fra Hellerup Station og ad Sporvejslinierne 1 og 15. De Ibsenske Grunde er udenfor København det eneste fra sin Begyndelse af stort anlagte Villakvarter med sine 30—40 Alen brede, vel anlagte og vel vedligeholdte Veje: Tuborgvej, Niels Andersensvej, Bernstorffsvej, Lyngbyvej og Kildegaardsvej. De Ibsenske Grunde er fri for trykkende Naboskab med Fabrikker eller høje Huse. De Ibsenske Grunde egne sig med deres enestaaende gode Jordbonitet i særlig Grad til Have- og Parkanlæg. De Ibsenske Grunde er endelig de billigste Villagrunde i Københavns Nærhed. De Ibsenske Grunde vil derfor med Kvar­ terets store Udviklingsmuligheder- for enhver: Køber være et godt Kapitalanlæg. Nærmere Oplysninger om Salgsvilkaar m. m. gives af Overretssagfører J. Werners Kontor (Amagertorv 24, Telefon 10055) og af Fuld­ mægtig Chr. Ahleféldt-Hindénburg, Strandvej 143, Telefon Hellerup 1101, hos hvem ogsaa Kort over Villagrundene kan erholdes.

s o l i d e o g s t i l f u l d e M ø b l e r u d fø rt p a a e g n e V æ r k s te d e r . (R atebetaling kan indrømm es).

Privat: Lillievej 21, Gentofte. - Telf. 429.

O . N i e l s e n s K øb ma nd sfo rre tn in g, Gentofte H ovedgade 29. - T elefon Gt. 18. Qrundlagt 1854 . Anbefaler følgende Special-Afdelinger: '

Kolonial, Vin og Sydfrugter, Paalæg, Fedeuarer og Delikatesser, Farver, Tapeter og fotogr. A rtikler Kul, Gokes og Brænde. Tømmerhandel og Bygningsmaterialer. Afdelingfor:

j i

i

I; ] *

i

f

Hønsefoder og T ørvestrøelse samt

B r æ n d e s k æ r e r i Telefon Gjentofte 493.

b L

Made with