Vejviseren 1918

B e n y t E r i n d r i n g s l i s t e n S i d e 3 1 6 .

Uz>. > t n / * (Å^CfZ.

a A \ tj

n \

('>'D

1N DtH QJs D

Georg R. Øllgaard og Viggo Petersen cand. polyt. i ; cand. polyt Hellerup. I n g e n i ø r e r Gentofte. Kontorer: Strandvejen Nr. 128, Tlf. Hellerup 161, projekterer og leder som raadgivende Ingeniører Vandværka-, Vandforsynings-, Varme-, Vej-, Kloak- og Septlc-Tanks-Anlæg, Kloak- og Spildevandsplaner (m. V. C.) for større og mindre Ejendomme. Assistance ved Udparcelleringer. —Tekniske Konsultationer.

------- s,de Real-Register giver Oplysninger om de i Kommunen værende Institu­ tioner og Forhold, der have almen Interesse......................................... 29 2. Hus-Register, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. Ejerens Navn er det første, og hvor det er i Parenthes, betyder det, at vedkommende ikke selv bebor Ejsndommen. * anbragt ved Navnet betyder, at ved­ kommende kun bebor Stedet om Sommeren. Ejendommens Matr.-Nr. og Vurderingssummen til Ejendomsskyld er anført i Parenthes umiddel­ bart efter Husnumret. Bylaget findes angivet ved hvert Vejnavn, lige­ som ogsaa Angivelse af det Kirkesogn, hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er privat Vej, staar dette anført ved Vejnavnet............................... 51 3. Person-Register i alfabetisk Orden. Postdistrikterne ere betegnede med henholdsvis Ch, G, H og Kl, hvilket betyder Charlottenlund, Gjentofte, Hellerup og Klampenborg. Tel. Hell., G., O., B. eller S. betyder henh. Telefon Hellerup,Gjentofte, Ordrup, Bellevue eller Søborg................... 169 4. Fag-Register....................................................................................................279 5. Tillæg til Hus-Registret...............................................................................309 6. Erindringsliste................................................................................................315 7. Vejkort over Kommunen findes indhæftet bag i Bogen. Sparcfasfcn f o r K jø b e n t? a » n og (D m e g n (Stiftet t820) £)or>ebfontor: Titels ijemmingfensgabe 24 2ifbelinger t : Gellerup * ¿Cfyarlottenlunb g (Bjentofte Stranboej 5rc&erisuej 3 crnb£meDei (Ejjørnet af 3 æ9®rsborg 21Ile) (Poftfontoret) . .Sfat tit Kommune og Stat fan tnbbetales t fjellerup og i^aritb. 21fbl. Kupons mobtages fom 3>l^betaling Kabent fra 9 —3, tørbag 9—2 famt 5rebag 2lften Henten er paa altninbeltge Spare* 3 ijouebfontoret ublejes Hojer fra 5 fasfeoilfaar pCt. p. 21., paa Kr. til Kr. famt mobtages Hcerbiv længere ©pfigélfe ^ p(£t. p. 21. papirer i Depot og Dcerbifager til ©pbeoaring. Hblaaft mob ijaanbpant^

Kontorer paa Raadhuset:

Forsørgelsesvæs. Kontor 11 — 2. Dyrtidskontoret 11—2.

Stuen: Skattekontor 10—3. Kassererkontor 10 — 2. Bogholderiet 10—3. Bygningsinsp. 1—3. l.Sal: Kommunekontor 10—3.

2 .Sal: Ingeniørkontor 10—3.

'Brændselskontoret 10—3. Sundhedskomm. 1—.3.

Raadhusets Telefon-Central Ordrup 1780.

OTTO TELLER STRANDVEJ 163 • HAVEHUSET ------------------------- TELEFON HELL. 376 -----—— — ----- ; BOGBINDERI I BOGTRYKKERI

Made with