Villabyerne1922

A m t - J e n s e : i , A u t . X i o a h n n e a t e y . L y n p b y v e j 3 ^ 0 . T n : . O e n t o jM ;e 6 ^ 6 . Moak - Craning - Stnbning. - Aniagning nf Yejn. - Stnbning og Cdgmwning nf Crundn. - Broiagning at Cwarbarsiar. FortownCiaar aaigoa ! 4 x 3 B. Ait Tjarearba)da adfareg — TUbnd gives paa Foriangende paa AMArbeide. —

Borsinge Vaebener, CeatoHe Sioierej 28, Ttåafoa

K Q k e s Æ B r æ n i i e AN. OrNw H eU e fu p B r^ H d a eU fo r a y n tH K *1, M .w d k ..t.r ! H # a Strandvej S8 jf jj j 7* *

Qaatofia ÓM,

!<* n

samt KaMofvat S. M n e a t a U d f a r e l a e a f r

^NUu^a(Mw:

HanchetMnned - Bardiaer - BamegMdefobe.

Matrap NOog NON. Qaata

T.Moa.r: H e ! r u p Î O a$ S O S .

- y*- -. - ".!!

B ræ n d a e la in o tp o r t O. Engelstoft-SchÉnidt T.teton Ordrup 15 M. Kontor: Eüinorsvej A CøørSøttøotaad. T.tetoa Ordrup leS . Prima Kokas — Cinders — Kn! — Brande ior Centraivsrme — industri — Husboidniug. Søiyst Handeisgartneri Ordrupvej 5 og 7 ved Hvidøre TH. Ordrnp SOS TK. O rdrap SOS Nu tidens Sp ecia iite tey s Begonia, A ipevio ier, B regn er, C h ry - aanthenaunn, Tniipaner, Hyacinther. -;=..-.=A^ V a rø ra e iøveraa o v e ra lt. ...u----------— H. A. V. AHLGREN Maiermester. B y g n i n g s . M ø b e l , S k i l t e og D e k e r e t i o M n M g i a r Værksted: Tranegardsvej 3^Andaiabnaot (Privat-Bopæl: YdanøgaJø S, S. T l f . T e g e M b a . ) Foriang Tiibud. S T A T U S

AM Murerarbejde udiøres tii biHigste Pfiser

JOHS. PEDERSEN H (t!t:t!))S

O vn e n d n a n re a o g r e n a e a

H v id tn in g a f V i l l a e r u d f a r e a

M u rer Jø rg e n s e n

; Lyngbyvej 360 T!f. Bentofte s^ostnoasoaco—oafMn.^aaaaaaa#aaao)aaaaaaa

-------------------------------------------------------------------------------------------------^ b. 0.Eritsson, Mobe!po!s(rerogDelorator, H a d .g R s r d o v ø j )7 , C h ø ftU M)t)t!f i !t!) Stttorter, SM!. cwtpnlstfSí!! sompotofoftoSM LoBaestotø. Dtvanøf øg aadrø øakefte aøbtør Oordtaør og PørM^fer ophåBogøø. A!t Ü! biitigøte Priøør. Teiei. Ordrop M77.

FREDERiK MYLTiNG, MURERMESTER. TroMoegaardarø^ SA Taåt MaOr. NOONy. Iracoo ÍN—L

4

Jordarbejde.

Betonarbejde.

Roparadoa — HvitoRag.

Murarbejde.

Jaernbeton.

Med Tak f o r T i l l i d og V e l v i l j e i d e t svundne A a r , b r i n g e r j e g m ine æ r e d e Kun­ d e r m ine b e d s t e Ø n ske r om e t l y k k e l i g t N y t a a r . Med H ø ja g t e l s e OSCAR HVIDT, Ja $g é rs io o y g A l l é 2 2 .

Miftift ¡¡id! MtaM:

Ai Budkørsø! øtød Køretøj og

Cykie btåøfgM oversit

Tappøbønkniog Muat Vioduøspotø-

rtwg udiørsa

Oserapøøj n s . TW. OrdrupW i -H d n B n a e C y . Heirup MM x. Kommoder ogSitabe ttyttøo bMttgøt. Strandvej 134. Tøtøføa Høtrap 0N9a.

R e n t a a f i n d a k u d 5 p C t . ø . o . ## MO#.!

B o tta a r uMtajaa.

c. M. PETERSEN & SØN - Tt!! 2T!9 Lykb eøbo iatø A )ié NN—N4. — Q r!. 3S78. Leverandør ti! Stat og Kommune.

towameaaaeaa u#*#varaa ai Mena B y g g a ta a rs yd aa . L e a n o a a g a r b e rtg ttg a a . LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H u s k Tranegaards Viktnaie- og DeMkatesseforretning T e i e f o n H eH e ru p 1 3 5 4 x . J O Bøaavatø Ærter. A.pørge. og øvrige Grøntken.erv.. tu PøbAcoaø Prlø.r. August A n d e rsen , A n d e i e h u e e t . — T r e n e g e e r d e v e J 3 6 . vvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwv V) beder vore ærede Kunder modtage vore bedste Ønsker om et giædeiigt Nytaar med Tak for det gamie Aar. Oiof Nieisen & Co., Jæ gersbo rg Atié 2 3 , U d s a l g e t begyndie Z. Januar 19ZZ. Samtiga ! Movedforreiningenz udzendte Udzaigzcirkuiære nævnie Varer faae å vor Afd. di eamme Prie. Vi fremhæver som særiig prisbittigt Ef størreParti kuierteManchetskjorter med biøde Manchetter tii K r . 3 , 3 0 pr. Stk. Charioften- inad .

BUHgc, øoUdøJtmhegn (SkøihøgB,Nøbohegn) le v e r e t o g opøAt i K o b enhA vn og Om egn ifA K r. 6 ,0 0 p r. lø b . m ., BøAr d e r m iod ø t tAgeø 3 0 m ., og d e t k a n opøm tteø i lig e L in ie . H e g n e t kAn e f t e r v o r A nv lø n lng l e t opøtetteø o g k o n do l e v e r e , øb P ø - b r lk ^ o r K r . 4 ,0 0 p r. lø b , m .

Ved Aarets Afsiutning udfører jeg Deres Status betryggende moderat Honorar. B e g h o l d e r i — R e v i e i o n A n læ g — S t e t u e

'0 0 0

A. C. PLAALE

Bmataøvoi 0

4 TU 11! Qentofte 461

— Hvor har De set dø største Skader, spurgte den paagaddøndø Medarticjder Hr. Falck. — Det er ganske umuligt ab nævne bestemte Huse eiler Mot Gsi- dcr. De kender jo selv Turen: frn Kysten ved Charlottentund, aMø Villaveje gennem Rellørup, hvpr Hus ved Hus staar i Vand, hvor Hundreder af Haver har vaerøb oversvømmet. Derfra forbi Tøø borg. Her gik Vandet denne Gsm^ højere e

en stor og varig Forandring, saa maa man ikke ¡ægge Hæmterne i Skødet, pien nu forudseentie sOgc at forebygge højst sandsynt ge Gv-i!;)- getser. Jeg. som ikke er sagkytidig, kan ikke anvise de rette Midter tit en saadan Forehyggetse, men spørger kun, om ikke en af Vejene er avto- matisk iukkende Lemme eilcr Ven- titer, der ve(! Højvande af sig setv tukker af for Vandet utiefta.' Man har i mindre Maaiestok av- tomatisk tukkendc Kugieventiter paa Dampskibe, og fra kompetent Siiic er der htevet mig sagt. at tf.^^t saninic System

Oversvømmeiserne iangs Kysten. K a n d e r ( r æ f f e a f o r e l n i ; " c n d e F o r a n s t a l t n i n g e r ? F n l n d t i æ n g e n d e n c n v e n l c l s e t i l H e l l e r u p f ^ r n n d e j e r o g t i o m m u n a l f o r e n l n g s H e s ty re lA C .

L

hvor Vandet er naaet op og har slukket Fyrene i Ejendommene. Siutteiig og ikke mindst gøres opmærksom paa den enorme Vær- diforringeise, der, hvis Centageise ikke forebygges, vH finde Sted for det brede, dyrt bebyggede Bæ!tc af Vittaer fra Sundet op mod Strand- vejet! — en Værdiforringeise. der i første Linje vi! gaa ud over Ejerne, tnedens den i anden Række og ikke mindst vi! gaa ud oser Kommunen, dens Skatteevne og Ry som Ti!- Rugtssted for Hovedstadens He- boerc. Vi har at!e og i dyre Domme maattet participere i Kommunens Udgifter vod de omfattende K!oak- antæg, men maa da ogsaa kunne fortangc, at disse er saa forsvartigt aniagt, at de ikke kan tede Vandet op i Ejendommene og forvotde Uiykker. BM!igvis møa indr^lmmes, at TH- fæ!det ikke har været ti! at forudse, da der i Mands Minde ikke har væ ret en !ignende Vandhøjde, men da det RU har gentaget sig tre Gange, og da det syaes, som om Verdens kUmatfiake Fo

tl.0 An.et^' npH^rupborysr,

Kun^tihaodl.r h.r til Hciierup Grundejer- og Kom- muna!!crani.ng indsendt en Maty­ dende Skrivelac ! An!€dnui

Made with