Villabyerne1922

BMHty

B H U om p a g n !

TB^EFOMHHLLaRUP 140

'<)!^

Nordre BirNe BHvegnnuend F a m v a i a n . C h a y i o $ ^ # n iH B d B t F M d M w M . O a n i a i i # T w o g K L u n p M å b w g .

Un^iw dwt Mr!ig^ ^^dsa^g bortoætgM en Mængde Veær, hjem!(#bt eær!!gt fordetag^igt^

enaatgående bittigo PriMr, tit!!ge boylapigaw

ho!o vopt etope å#gor bf god# ooHdo Vgrer il ManahataWortar, ddtigara Ptfa tf,00^ !3,30, . ae'ga# !ar 0 ,3 0 , 7 ,3 0 , 8 .3 0 , Pxtamaa, tidtigera Pria 28,00, aaetgea for t2 ,0 0 . Hatra-ogDame Paa ptyer ftdtigera Pria t2,00, !3,00, aaefgea tor 6 ,3 3 , Herre Sater ! f 0 3 , har kpafat 4,00 pr. Par. Matahjorter m. CM). Bort M , . Herre Stat Handaher ) ,0 0 . PasHerre-fikræderi ekerNaal givesisnder Udsalget 10 %Rabat Hata Lagaroe at teerdtga C i r e n i f e t € t æ ( Q € i r udaeetgea ftt c a , t/a Pate,

dt meget nedeetta Pdeer. Mjo!er.

Madapolatn. tMÜâ) - !!!

KJotealoMer, Bl aiptt Parti eng. atr bet ag (asrrrat, udaadgM ira 4 ,9 0 pr. Mtr Oåbardine, HO i l e . bredt, pritaa heiuident, aort, rrrarine og cu)., tidtigare Pria !8,30, aæigts for 0 ,0 0 pr. Mtr. EoHpnne, aort og cu)., udaztgea for 8.73 pr. Mtr. Prottaataffar, atribeda og tærtrede, (id)igata Pris 3,30, å!))gaa tor 2,03. Si!)(e Kjo!e CrêpOg

Liwk

BwM^ngd# w KjolM boriMt^o M !4 ,e e . i7 ,0 0 , 3 6 ,M , 4# ,00 , tidtigera Priaer ¡ndtt) !50 ((,. Dame Frakker i Ktade og Vatour 3 3 ,0 0 , 4 2 ,0 0 , 4 8 ,0 0 , ddhgcra Priaer indfi) f23 )(f. Wadardata, aotfe og cu!. fra 3 ,4 0 . V!ye!!a Biuser ttditgara Prta t7,33. Sdarler aaatgaa for é.tO og 6 .3 0 . tidiigara Prta f2,00. Sfthe bame Strømper med arttaa Vavefej! 2 ,8 3 , tidttgara Prfa 6,3C^ 3.30. Dame Handsker Hetutdne aorta bame Sfrompar 2 ,9 3 , ftd!jgara Prfa 3,00.

'

har hoalal 3,60.

4,00, 4,30 StHbet Dyne $at!n g .M . hM kode 3,W pr. M(r. Vlah#alyhh#draj) og MaandMededreJ) td taagal padeha Priaar. eutvMuda pr. Stk. 0 .2 3 . Senge Madrasser, Dyner og Poder tit biiiige Priser. UWaep er og F!one!s Sengetæpper tra å .40 . Sengef^er og Dun . } - "

tidiigara P)ia 9,00, aætgea for 4 ,23 . Sardiner, !)vidf, crime, cu)., i atpt) Udvatg, fra 0 ,6 8 pr. Mtr. Kurveatote CO. ! , P flo .

tL . i ! i !B fe r i - !^!hBtifran:i n € t t TøH. O rd røp 1 1 7 6 . vad Manna Jeepareen TaW. O rdrup 1 1 7 b . Jægersborg Af!6 63. S r to f t ita tr iiirt LJtdhsattgf. Et Pari! Hatte ti! Voksne og Børn udsætges f ^ ! Kn PMa!!e ¡hhe nedsatte Varer givee 10 pCt Rabat BøøH lllægø f ppø Vinterkartofter m o d f a g ø a . AHø AayøHdetaø O ræ n lø øp aa fu au a . V a r e r n e a e a d e a o v e r a t t . — Fragttorretningen„Jægersborg",

HM(!6!!ga!tnari8t, HaWarMpv^j 61. Tit Jutøn bnb#f#i66 TwMpaHer, Myacåwahcr, ø!em$ty$!)d$ PottnptMter, 9mMh!{a Ktanaa 0!! KifMagaardon. Tbif. Øfbk#^ OH. S.Th. Rasmussen, Hbübrupvbj 61

Tarbæt Ktrke.

fpfMHMatWW f^^

A a r l i g t ILTdtaratRg e r b e g y n d t. D#r Hivor tM)r)so)g) man),a VaMpartitr tit overordaottig tare !*ri„r. : S. J. Borch=

Sartdar (i. 8. .!&nuar

a r

Kafot#St. Atdreas Kirke, Ordrup.

Fradag d. 6. Jarr. tifettigtrekungar). Mes­ tr KtlSf^. aa . 6H 8 og 10, Aftenaadagt Kt. 7^^. Saadag d. é fon Ma,aer K] 6)4. 8 (Fæt- iaokom. for Knngrag.) og tO, Aftenandagt

E

Heftarup

a

Skovshoved Hote!. # 3 ##*"#** apvaaaoada RaalaæøaHaæalabalat. BestHlingor modtages paa starre og mindre Salskabar. Hver Dag Pfakøalrøllaf å <,73 — 3,33 !r a g i, ! 0 - 3 . TøM. Ord r a p $ $ , fb g ø b w g 3#yg6abbb . l33!!ftM#f!mM!ftt)!nMMnfMftnM!tmttntt!H

o s, ontstaaead, Aooonn ta Maiatataia.a

BefragtningervedAarc- skiftet.

é . {

fiaafo Kaotdore i 4 e truede tMafrUc- tar. — Hvorfor attskaffer Beboerne ikke ae!v et Bepot af aaadanne Seak^ee? — Nej, kan !)e forstaa det? De koater ikk e meget og kan attid Hgge parat. For (ivrigt burde man­ ge a^ Overgvammetserne vttere und- gaaef ganske simpelt ved af taase Ktøakerne. Der sidder L a a : i hver V i!)a, men E jern e véd det næppe setiv. ttidtidige .An- boneergpraeaentanf. Hr. Ceory Jen- aen, or frs l. jgnuar fratyaadt sin Smtiog ved Btadet og cr overgaaet tu gndet! Virksomhed. ! hans Sted hbT Hr. H. IVra^erpaard tijfraadt SAtUingen som Vt7!a^yerr!e.v B/acfa EbVopræsentant, Hr. Westergaard vit fære at træffe i Poft/ttens fe/e- yrgjh/Mf, Strandvej 96. dagtig met- ^9s)g g !, 9—iO pmd. Besked mod- isgæ i pvrigt he!e Dagen paa Te!ef. Cøairai $51!, Loka! 49. l^voreAnnoncarM l Vtf/abyerne-i

Rr i

En gammet og god Tradition cr f!et at duske hverandre „Et g!æde- tigt Nytaar". Mennesker ime!!em fatder iigesom A!iastemningen hor! ved dette gode Ønske. Det letter Sindet og !!jertet, naar Ønsket „Et gtædetigt Nytaar" udtales person- iigt etter afgives skrifttigt. Det var dnsketigt, at „Et gtæJc- tigt Nytaar" vilde spUic ind ! det dkonomiske, i det samfundsnyttige, i Arbejdsforhold. At de, der leder, niaa findo de rette Midler tit Udlig­ ning for Mieforndjeise. Der er i vor Tid nok af store Problemer, som trænger paa. Verden er i Øjeblik­ ket mer etter mindre afLave. Hvert Samfund har nok i sine Genvordig­ heder. 1Danmark er Trangen til at yde Hjætp overfor Sygdom, Ndd og Arbejdsidshed stOr; det tjener fil Ære for Bedrestillede, at disse med Gtædc afgiver for at lindre, hvor det gdres nddvendigt. Naturkatastrofer af bamfunda- betydning har Danmark kun 1 rlrtge Grad været udsat før. De fire Storme, hvormed Aarel slqttedø, gjorde dog megen Skade. Land- strækninger oversvdmmedes, favt-

Ønsker !)e en k

bw w w b tsæ

L . F a g e y b e r g , aorbndvej 1##A, #t.

stMbbtttbbbtbt^æ

ChariottaniundPaimahava Nytaarsba! K o o c e n h v e r A tte n .

MæBbMbbpMtbBf - nøfMøpbæ „....«M. Owrpoiåtrede Ladermabier. ao sM d rø jjay . —

PlyOeføeraiaiag DunteleldtMiiA 3. fetf. Hetrup 896 y. Karwt m. Bnspændar.Piytnisgaf Skabe Kop!modorsap!f RojsobOdobowjiras

Sbfrøp

liggende Ejendomme nær Kysterne blev mare aliar mindre bdelagta; Tab er lidt baade af Samfundet og Private. Det er strengt saaledes at se sin

Efter endt Omforandr!ng og Udv!do)#e at vore Porretntngatokater

har vi aamtldig forøgat Vatd-Lagamt med atte moderne Dessins ! Sko og Stgyidr Hl D3mer, Hbrw eg B§m. ^ L 6 V 63 WadtsøfM V#eø. øg !#dbbffMofførfbf aamt FørbmtgbfbrøeåHgøa fpr Sæbpdbe pg HbbdMtHgbbsaastd. ^ta weMerJp, Sitotøjstager,

Ejendom, sit Hjem, mere eller min­ dre (fdelagt; her i Gentofte Kom­ mune har Ødetæggetserne Ingen^ lurtda været sma«. Tid og Midlar afbdder dog vel nok dissa Forhold. Men maatte 1922 forskaane os for Gentagelser af slige Katastrofer. En Bwper. Koks, Torv, Brænde o? Poderstoffor

DayR H chåéthb UMmv Wy!().gMrdSV*j37. 7tf. Ordntp(294

dt MMfgbfø DbgbpHbør

Made with