Nytt Vestre Viken Sykehus - skisseprosjekt

N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s

A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r Ny t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0 . f e b r u a r 2 0 1 5

Made with