פרסומידע - גיליון 892

ידִע

פרסו

892 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

18.5.2018 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ במדִבר דִ’ סיון תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

שבועות חוגגים ב

נווה דִניאלֹ

מבחר עוגות גבינה בעבודִת ידִ שמרים גבינה רחב מאפי שמרים | גביניות | בלֹינצ’סים במגוון אוכלֹ מוכן לֹשבת ולֹחג | קֱישים | לֹזניות

רבנות מהדִרין גוש עציון

6.00-15.00 יום ו’ וערב חג | 06:30-20:00 ’ פתוח: א’-ה

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ

לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

Made with FlippingBook flipbook maker