ראשון לעסקים | גיליון מס' 2

מרכז העסקים החדש של ישראל

, ראשון איילון, אגמים וצריפין 1000- מנהלת ה

Made with FlippingBook Ebook Creator