כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2017 - גיליון 238

ª ¤§¤

≤∞±∑ Ïȯه Ê¢Ú˘˙ ¯Èȇ≠ÔÒÈ

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

11 10

9 8

7 6

±∞¥ ˙· ‰¯ÈÚˆ

ÌÈ˘È˘˜· ˙¯ÓÚ˙‰

˘È„È È‰Â ˘È‡‰

„ÒÁ ˙Ú˘ ≠ ¯˘ÂÎ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ Ë¯Ò ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with