Villabyerne1935

Mr. t .

Torgdag den 3. Jenuer.

1333

MSAL 6 ET wos A. UND VtGGO SCHRØDERS EFTF.

S t o r t ä a r ü g t U d s a ! g

.

#

Bunker,

som De setv kan gennemse. De v it tinde a it, hvad De soger i H e r t e - , H am e - og B a m e ie d la j, iige fra H je m m e s k o ti! G am m H o d la j tit P riser

90

¡90

t'ren itag l i V indue t i

'90

Strandvej 175 T)f. W

!)esndcn er lOt) Dessins k u r a n te H am e s ko fra K f - le r a a r e l nds tiiie t i vo rt i)ame-V indue med i^riser fra

PhssePh'SMnser ¡te d s a tte med

(ierih tand t mange kendte ^iærker: H e rl^ . S ljr r u e s k a , Man­ ih e r a . s . V. - Handsyede H e r re s k o , sorte og btune, tor

90

— nn

HeMernn ¡Skoieåstager, strand ej syø ______________ _____________ ^ ^

TeleVon H e H e r n p 137.

Skovstiovei! Hote!-Bi! Kun nye !934 Modeiier Ofdrup C^ntretv og Tæpper) eilt Vfgnr ^ ^ ^ Katteskind ogKamciuMmodGigt ogReumatisme ttettrrup Sy^eptejefarretuínn. f" Urtrup Ï4SH. Strandvej !!M Den bcdoto og biUigoto Oiché la a r De i Doproduktionaarsatatlaw POUTtKENg HUS, Raadhuaptadoen Tetofon 4411........................... LoKa) Ms! Lfdsaig /

HANDELSBANKEN :!L=. r- tOE KAPITAL: 72.7 kOLLIONH KXOMH = =

HELLERUP AFDELING Sh,!)dv#j 94. TW. Wvlrup 19 S 2794 ORDRUP AFDELING 55. — T#W. Ordrup 42A0

Byggctaan O m p r i o r i t e r i n g K #b o g S a tg e f A k H e r o g O b t t g a H o n e r

Mnt[t-CMi)!MtMitB#

Uret hialptr til et l#ee denne F^^^Op^^^pM Seltkåbett Afdelingtkontor Ja^er!bor^<^^4 39, Telefon Ordrup 3397.

.\kticoej4kob

DANSK SPARE-SELSKAB Hovedkontor

Vacrdipupifcr modtages ti! Opbevaring Kob og Sa!g at Obhgationer og Aktier K u p o n s indioses - B o x udlejes

Nr. Votdgade 3 - Kobenhavn K. Te!f. 9350 — 10253 - 10164

Tritolinc og Poplin Skjorter ¡ ri^eü^e kanoner og( alle SlornNI'^r iid'ijiel^^es f o r 6 . 8 i^ (ir. s tk . — . { s tk . 1 8 . 0 0 ndsa^ges m \kengdo andró \^trer

f drf! /

ørtiker

...Syfr^reffref i /ndbrhjhfty

Beftffr/r/vrr /nr 'U...................

Jægersborg AUé ßs Tetefon Ordrup ^6oo

.Sff/ffNr; ..............................................................

A ! b e r t

............................................................................

^ ^ n d h e r ï e n :

!)! !atl(*r!)^ stnaa Pn>er. l'ot kk^empe!: Vkm^ir^h\h^h^dnp

Øtoroto Bttcontra) A u t O U røn d v ej 311 — læ g e r s b o t g A!)é 3?

Hetr. 949-950

Gudstjenester og Møder.

M æ 5 5 a e r ^ ' a m p e n c o r t e m e e t m o a e r n e .HtLLAVtjtA D A tV tE F R t S Ø R S A L O N \ ^ < "(ror r o g (ftn)t (^hrisfensfn) BELLEVUEVEJ 5 -(bestilvenligst tidpr teiefon) PMÍOíyr 23^^ PermooMf Vandontfulafion Manlture SkMthedtpleje LJ ^ dermed cn hjertelig lak til a!!e mine Kunder ng Onsket cm et rtgtigt # G L Æ D E L I G T N Y T A A R ng fortMt Forretning5forbinde!!ie i C H R . E . L A R S E N SLAGTERMESTER G EN TO FTEGAD E $4 Skrædermester 6. Abramowüz Bengtasvej 2 ved Strandvej 138 g iv e r 10 % i d e n n e W aaned laa a!t færdigsyet og 1 . Ki.s Skræderi. Anbelater sig med store hersk. Vogne. f l ) n / / j t ) HYLDECAARDSVEJ 50 ------ . I r * * DAO OG NAT —

Kl a* n ^

KL IT

^ Vangede Kirke. ^m¡n^KI mngKI

Oyoåogaardå Kirken. K L ^

//nv.

Hetterup Kirke. Snndec

stidstærk utd.Sok stnstret »Mortey«

E n h \ ^

2 00 strå svære »hortey« 2J5

„BRlTAWÜtA"

Strandvej 187

H c ! r n p 1101

KÆMP E . UD S A L G S N I F '

HELLERUP AFDELU4C Strnndvej 94. Ttif. Htirup 119& 2744' O R D R U P A F D E L IN G Ordrupv9) SS. fetf. Ordrup Í28044440 L Y N G B Y A F D E L IN G Hovedgaden 34. — Ttlf Lyngb/ 1S17

l F ^ j 3 L ) r i O t a m e s l k o t i c l s a L l g i i g .

IndbttaUng.box aaben ht)t

Moderne Masser

i 2 ss 1452

5 ^ " ' " bodolo og bmtgolo 0))ch4^faa7 ^Do I^ U T IK B M S HUB, Raadhuoptadoon. Totofon 4411 M eHerup My()e),)ejf1„rre)n]n{(. H f . U e tru p L...r.na. . B ø r n c v a e g r t e

7 ^ 9 s Gentofte Skotøjs Magasin . (!. Thatleruphuus) ** T e lf . G e n t o f t e 612 — G e n t o f t e g a d e 3 6 (v e d S lo g r a f ø n )

/øg W!HØ iørøi/ø

ØW^Aføi O W 'ø f

YMMASTlKBRAe

Hørwøiorjyøv^ / j .

V!

Made with