591166069 efter elena

Love

for Borgervennen af 1788,

Forsørgelses-, Understøttelses- og Laaneselskab for Borgerstanden,

vedtagne paa

Repræsentantforsamlingerne den 23. November og 8. December 1898.

og af

Hans Majestæt Kongen allernaadigst stad­ fæstede den 6. April 1899.

Kjøbenhavn. Ludvig Jørgensens B ogtrykkeri. Am agertorv 10. 1899.

Made with