591166069 efter elena

y i CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade v Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt : A t eftersom hos Os allerunder­ danigst er ansøgt og begært Vor allerhøjeste Stadfæstelse paa de paa Repræsentantforsamlin­ gerne den 23. November og 8. December 189S vedtagne, hermed heftede Love for Borgervennen af 1788, Forsørgelses-, Understøttelses- og Laane- selskab for Borgerstanden, hvilke Love ere bestemte til at træde i Stedet* for de under 16. Juni 1888 stadfæstede Love for bemeldte Selskab, saa ville vi allernaadigst have forbemeldte Love udi alle deres Ord, Klausuler og Punkter bekræftede og stadfæstede, ligesom vi og herved bekræfte og stadfæste samme paa Vilkaar: at det Regnskab, som ifølge Lovenes § 63 aarligt skal indsendes til Overpræsidenten i - Vor Residensstad Kjøbenhavn, tillige inde­ holder en Fortegnelse over de til Selskabets Kapitalformue henhørende Aktiver, samt at de Beslutninger, der i Henhold til Lovenes §§ 42 og 63 maatte vedtages angaaende Forandringer i Selskabets Love eller Selska­ bets Ophævelse, først skulle anses gyldige,

Made with