591166069 efter elena

4* hvorefter det hele Forretningsudvalg træder sammen for at affatte en samlet Indstilling, der senest den 15. Februar skal være hos Admini­ strationen. Saafremt der af Udvalget eller Admini­ strationen fremsættes Begæring derom, træder Administrationen og Forretningsudvalgets Formand samt 3 af Udvalget delegerede sammen til Drøf­ telse af Andragenderne og Indstillingerne, forinden disse forelægges Repræsentantforsamlingen i Marts Maaned til endelig Afgørelse. . 66 . Disse Love søges konfirmerede og træde efter Konfirmationen i Kraft, naar Administra­ tionen maatte bestemme det, senest dog den 1. Januar 1900. Administrationen er bemyndiget til at foretage saadanne Forandringer i Lovene, der maatte stilles som Betingelse for Konfirmationens Tildeling. §

Made with