Løveapoteket 1620-1920

LØVEAPOTEKET I KØBENHAVN

16

man i Italien ønsker at naa ved Hjælp af offentlige Midler, kan det jo ikke skjules, at det kun er naaet gennem haarde Kampe og store Bekymringer. Dog har vi ogsaa haft Glæder, som da Overlæge Dr. med. Scheel i Ugeskr. f. L. Nr. 31 1917 skrev: ,,Det er under alle Omstændigheder fortjenstfuldt af Løve-Apoteket at fremstille saadanne Præparater under betryggende Kon­ trol af hjemlige Videnskabsmænd, og det er, navnlig i den nuværende Tid, hvor Medicinen fordyres og Tilførslen hæmmes, betydningsfuldt at være uafhængig af Udlandet .“ Vor Fortjeneste er, som af Overlægen pointeret, at have bragt Samarbejde med de forskellige Videnskabsmænd i Stand, og vi glemmer intet Øjeblik, hvad vi skylder den danske Lægestand, specielt D ’Hrr. Overlæger, der velvilligst har gennemprøvet enkelte af vore Præparater. Og­ saa vore Kolleger Apotekerne skylder vi Tak for forstaaende Samarbejde. V i har for Tiden flere vigtige Præparater i Arbejde, som, hvis de lykkes for os, yderligere vil gøre os uafhængige af Udlandet, og vi haaber paa, at vore Præparater, naar de fremdeles er hge saa gode som eller bedre end Ud­ landets, stadig maa blive foretrukne af den danske Lægestand.

København, September 1920.

KØBENHAVNS LØVE -APOTEK OG LØVENS KEMISKE FABRIK.

A . K o n g s t e d .

Fabriken i Helsingborg.

Made with FlippingBook - Online catalogs