Helma Brouwers - Kiezen voor het jonge kind

Deel I Achtergronden

stelling ligt en begrijpen waarover een kind zich zorgenmaakt, waarom het ene kindonzeker is enwaaromhet andere kindblaakt van zelfvertrouwen. Dat begrip zal je in staat stellengoede relaties op tebouwenmet ieder kind. En een leerkracht die goede relatiesheeftmet ieder kind is eenbetere leerkracht. Reflectie enopdrachten 1.3 Beschrijf bij elk vande zojuist beschreven kenmerken een concrete ervaringmet de kleuters uit je groep. 1.4 Geef bij elk vande zojuist beschreven kenmerkenmet concrete voorbeelden aan hoe jehier in je stage rekeningmee kunt houden.

32

Made with