2014-VP4-ZON-EE1

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding MBO-Verpleegkundige niveau 4

Crebonummer ………………………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort .........

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg

(2014-vp-4-ee1)

 Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden

Onderdeel van Kerntaak 1

 Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager Onderdeel van Kerntaak 1

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.2

Herkansing werkproces 1.2

ja nee

Beoordeling werkproces 1.4

onvoldoende

Herkansing werkproces 1.4

ja nee

Examen afgerond:

nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

1

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Colofon

Dit is een uitgave van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Manager Zorg & Welzijn

I. Rabelink

Ontwikkelteam MBO-Verpleegkundige

R. van der Hoek (ontwikkelteamleider)

F. Koster-Holtman

I. Kolen

L. Wesseling

M. Polman

P. Mertens-Debats

Eindredactie

A. Brink

M. Brok

Ontwerp

Opmaak

© 2014

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming

van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Verantwoording

Stichting Consortium Beroepsonderwijs heeft van alle haar bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen

teksten en afbeeldingen toestemming gekregen om deze te gebruiken.

www.consortiumbo.nl

[Artikelnummer op voorpagina binnenwerk]

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

2

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Inhoudsopgave

* Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

* Daar waar zorgvrager staat, kan ook worden gelezen: patiënt, cliënt, gehandicapte, kind.

* Daar waar verpleegplan staat, kan ook zorgplan, zorgleefplan of begeleidingsplan gelezen

worden.

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

3

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg

Dit examen betreft de onderstaande werkprocessen uit kerntaak 1 Bieden van zorg en

begeleiding in het verpleegkundig proces.

Nummer

Nummer

Titel van het werkproces

Competenties

kerntaak

werkproces

1

1.2

Biedt persoonlijke verzorging,

E Samenwerken en overleggen

observeert en monitort

F Ethisch en integer handelen

gezondheid en welbevinden

J Formuleren en rapporteren

K Vakdeskundigheid toepassen

R Op de behoeften en

verwachtingen van de ‘klant’

richten

V Met druk en tegenslag

omgaan

1

1.4

Begeleidt een zorgvrager

C Begeleiden

D Aandacht en begrip tonen

R Op de behoeften en

verwachtingen van de ‘klant’

richten

Typering van dit examen

Dit examen leg je af in een hoogcomplexe zorgsituatie.

Je ondersteunt zelfstandig de zorgvrager bij persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij eten en

drinken, uitscheiding en mobiliteit en je bewaakt vitale functies. Je sluit aan bij de mogelijkheden

en de beleving van de zorgvrager. Je observeert en signaleert veranderingen, interpreteert de

verkregen gegevens en rapporteert in het verpleegkundig dossier. Je raadpleegt zo nodig

deskundigen, maakt afspraken over het te volgen beleid en voert dit uit of zet het in gang. Je

draagt zorg voor de veiligheid van de zorgvrager. Je verzamelt gegevens voor de evaluatie en

bespreekt deze met betrokkenen. Na overleg voer je wijzigingen door in het verpleegplan.

Je bewaakt, begeleidt en stimuleert de zorgvrager bij het handhaven van de zelfredzaamheid op

psychosociaal en maatschappelijk gebied. Je motiveert de zorgvrager zoveel mogelijk de regie over

zijn eigen leven te voeren en de eigen identiteit en levensinvulling te behouden. Ook begeleid je

de zorgvrager bij de verwerking en hantering van de gevolgen die de handicap, beperking,

therapie of behandeling met zich meebrengt . Je begeleidt bij het psychosociaal en maatschappelijk

functioneren, bij het behouden en versterken van het sociale netwerk en het aangaan en

onderhouden van contacten.

De moeilijkheidsgraad

Context

Sturing

Verantwoordelijkheid

complex

zelfstandig

uitvoeren van de zorg- en begeleidingscyclus

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

4

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid

en welbevinden

Opdracht

Je ondersteunt zorgvragers bij persoonlijke zorg en je observeert hun gezondheid en welbevinden.

Je monitort de vitale functies. Houd hierbij rekening met de wensen van de zorgvrager en naasten.

Resultaat

Je hebt monitoring, ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en zonodig terminale zorg op

een professionele wijze uitgevoerd. Je hebt daarbij rekening gehouden met de omstandigheden

van de patiënt en betrokkenen.

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan:

 Volledig ingevulde beoordelingslijst met onderbouwing door de examinator

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

5

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg (2014-vp-4-ee1)

Opleiding Verpleegkundige niveau 4

Beoordelingslijst werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en

monitort gezondheid en welbevinden

Naam examenkandidaat:

Cohort:

Datum:

Goed (2)

Voldoende (1)

Onvoldoende (0)

Beoordelingscriteria

Gedragsbeoordeling

De examenkandidaat:

 biedt persoonlijke zorg aan (een) zorgvrager(s) met hoogcomplexe zorgproblemen  geeft adequaat relevante informatie aan de hand van de observaties  handelt volgens de ethische maatstaven van de instelling en de beroepscode  zorgt ervoor dat de ondersteuning goed blijft aansluiten op de afspraken in het verpleegkundig dossier  zorgt ervoor dat de ondersteuning goed blijft aansluiten op de wensen van de zorgvrager en zijn naasten  monitort veranderingen in de gezondheidstoestand en welbevinden  rapporteert in het zorgdossier volgens de richtlijnen van de instelling Onderbouwing van de beoordeling van het werkproces met voorbeelden die in verband

staan met de beoordelingscriteria.

Naam examinator : (voluit schrijven in blokletters ) …………………………………………

Functie :

Instelling :

□ BPV □ Opleiding

Handtekening:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

6

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Naam examinator : (voluit schrijven in blokletters ) …………………………………………

Functie :

Instelling :

□ BPV □ Opleiding

Handtekening:

Totaal aantal punten WP 1.2

..

alleen optellen als er geen onvoldoende is

Cesuur

Alle beoordelingscriteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld.

Normering

Goed:

≥ 12 punten

Voldoende:

Alle criteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld

Onvoldoende:

Tenminste één van de criteria is met onvoldoende beoordeeld

Beoordeling werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en

welbevinden

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

 Dit werkproces is beoordeeld met goed

 Dit werkproces is beoordeeld met voldoende

 Dit werkproces is beoordeeld met onvoldoende

Naam examenkandidaat:

………………………………………..

(voluit schrijven in blokletters)

Handtekening (voor gezien):

…………………………………………

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

7

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager

Opdracht

Kies voor deze opdracht een zorgvrager uit met verschillende problemen met de zelfredzaamheid

op psychosociaal en/of maatschappelijk gebied.

Verdiep je met behulp van de theorie in de problematiek van deze zorgvrager.

Betrek hierin:

 de aard en oorzaken van stoornis of beperking van deze zorgvrager  de gevolgen van deze stoornis of beperking voor de bestaanswijze en beleving van de zorgvrager bij het behouden van zijn autonomie

 de passende begeleiding die je hierbij gaat aanbieden.

Schrijf een begeleidingsplan waarin je een toelichting geeft over de volgende onderwerpen:

 op welk(e) onderdeel of onderdelen van de persoonlijke verzorging of psychosociaal en maatschappelijk functioneren je begeleiding is gericht

doel van de begeleiding

 de wijze waarop je rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  hoe je met de begeleiding de functionele autonomie van de zorgvrager behoudt en/of ontwikkelt  hoe je rekening houdt met de draagkracht van de mantelzorgers en naasten  welke gerichte adviezen je geeft om de draagkracht te versterken van de mantelzorgers en naasten.

Begeleid de zorgvrager volgens het door jou opgestelde begeleidingsplan.

Evalueer je begeleiding met de zorgvrager, mantelzorgers en naasten.

Resultaat

De zelfredzaamheid van de cliënt is waar mogelijk gestimuleerd, waarmee hij een zo optimaal

mogelijke mate van functionele autonomie heeft. Je hebt op passende wijze de cliënt en naasten

begeleid.

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan:

 Volledig ingevulde beoordelingslijst met onderbouwing door de examinator  Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

8

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg (2014-vp-4-ee1)

Verpleegkundige niveau 4

Opleiding

Beoordelingslijst werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager

Naam examenkandidaat:

Cohort:

Datum:

Goed (2)

Voldoende (1)

Onvoldoende (0)

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en

maatschappelijk gebied

De examenkandidaat:

 beschrijft waarop de begeleiding van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied is gericht  beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  beschrijft het doel van de begeleiding  beschrijft hoe zij de functionele autonomie van de zorgvrager behoudt en/of ontwikkelt met deze begeleiding  geeft aan hoe zij rekening houdt met de draagkracht van de mantelzorgers en naasten  beschrijft welke adviezen zij de mantelzorgers en naasten geeft om de draagkracht te versterken

Gedragsbeoordeling

De examenkandidaat:

 zorgt voor een relatie met de zorgvrager als basis voor de begeleiding  stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren  stimuleert een positieve instelling en vertrouwen in het eigen kunnen van de zorgvrager  toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  behandelt de zorgvrager met respect en geduld  bespreekt de verwachtingen en wensen van de zorgvrager en naasten  adviseert de naasten en mantelzorgers rekening te houden met hun draagkracht  geeft de naasten en mantelzorgers gerichte adviezen hoe ze de draagkracht kunnen versterken  evalueert of de zorgvrager en naasten tevreden zijn over de gegeven begeleiding Onderbouwing van de beoordeling van het werkproces met voorbeelden die in verband

staan met de beoordelingscriteria.

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

9

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Naam examinator : (voluit schrijven in blokletters ) …………………………………………

Functie :

Instelling :

□ BPV □ Opleiding

Handtekening:

Naam examinator : (voluit schrijven in blokletters ) …………………………………………

Functie :

Instelling :

□ BPV □ Opleiding

Handtekening:

Totaal aantal punten WP 1.4

..

alleen optellen als er geen onvoldoende is

Cesuur

Alle beoordelingscriteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld.

Normering

Goed:

≥ 24 punten

Voldoende:

Alle criteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld

Onvoldoende:

Tenminste één van de criteria is met onvoldoende beoordeeld

Beoordeling werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

 Dit werkproces is beoordeeld met goed

 Dit werkproces is beoordeeld met voldoende

 Dit werkproces is beoordeeld met onvoldoende

Naam examenkandidaat:

………………………………………..

(voluit schrijven in blokletters)

Handtekening (voor gezien):

…………………………………………

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

10

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Made with