2014-VP4-ZON-EE1

Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager

Opdracht

Kies voor deze opdracht een zorgvrager uit met verschillende problemen met de zelfredzaamheid

op psychosociaal en/of maatschappelijk gebied.

Verdiep je met behulp van de theorie in de problematiek van deze zorgvrager.

Betrek hierin:

 de aard en oorzaken van stoornis of beperking van deze zorgvrager  de gevolgen van deze stoornis of beperking voor de bestaanswijze en beleving van de zorgvrager bij het behouden van zijn autonomie

 de passende begeleiding die je hierbij gaat aanbieden.

Schrijf een begeleidingsplan waarin je een toelichting geeft over de volgende onderwerpen:

 op welk(e) onderdeel of onderdelen van de persoonlijke verzorging of psychosociaal en maatschappelijk functioneren je begeleiding is gericht

doel van de begeleiding

 de wijze waarop je rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  hoe je met de begeleiding de functionele autonomie van de zorgvrager behoudt en/of ontwikkelt  hoe je rekening houdt met de draagkracht van de mantelzorgers en naasten  welke gerichte adviezen je geeft om de draagkracht te versterken van de mantelzorgers en naasten.

Begeleid de zorgvrager volgens het door jou opgestelde begeleidingsplan.

Evalueer je begeleiding met de zorgvrager, mantelzorgers en naasten.

Resultaat

De zelfredzaamheid van de cliënt is waar mogelijk gestimuleerd, waarmee hij een zo optimaal

mogelijke mate van functionele autonomie heeft. Je hebt op passende wijze de cliënt en naasten

begeleid.

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan:

 Volledig ingevulde beoordelingslijst met onderbouwing door de examinator  Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

8

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Made with