Indische Oceaan brochure 2016/2017

Impala Tours is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reis ondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2016. Ons kantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantie- Impala Tours is aangesloten bij de Alge ene Nederlandse Vereniging van Reis onderne ingen. Deze vereniging hanteert strenge nor en voor het lid aatschap en bevordert de k aliteit van de reizen en van de infor atie daarover. De reizen in deze reisgids orden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoor aarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoor aarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2016. Ons kantoor zal u een exe plaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan o . De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoor aarden, de voor aarden van de Stichting Garantie- 2 7 Impala Tours is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeenge- komen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Impala Tours is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de Reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: Impala Tours is aangesloten bij SGR. Alle in dit progra a gepubliceerde reizen, et uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uit aken van een pakketreis, vallen daaro onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consu ent ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onver ogen de overeenge- ko en tegenprestatie niet kan nako en. Voor zover de overeenko st ede het vervoer o vat en de plaats van beste ing reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Impala Tours is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit progra a onder de Reisvoor aarden gepubliceerde reizen vallen daaro onder de garantie van het Cala iteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consu ent die deelnee t aan een door ons georganiseerde reis: Duurzaam Toerisme Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, men- sen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieu- nalezen op de website www.impalatours.nl. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare scha- kel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl. uurzaam Toerisme Duurzaa toeris e is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, men- sen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toeko st ook nog goed ogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht o een milieuprogra a met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit progra a beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. ij voldoen aan de gestelde verplichtingen confor de eisen van de Stichting Milieu- nalezen op de ebsite .impalatours.nl. Duurzaa toeris e is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een on isbare scha- kel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op w .anvr.nl. informatie. infor atie. niet of niet volledig kunnen uitvoeren; niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

ekjirgnaleb eredna ne sdnofnetietimalaC teh nav nedraawroov ed ,nedlegsieR sdnof ekjirgnaleb eredna ne sdnofnetieti alaC teh nav nedraa roov ed ,nedlegsieR sdnof

tietimalac nee nav gloveg sla sier ed jiw neidni tgjirkguret mossier wu )nav leed nee( - tieti alac nee nav gloveg sla sier ed jiw neidni tgjirkguret ossier u )nav leed nee( -

tietimalac nee nav gloveg sla jiw neidni tgjirk deogrev netsokreem ekjilekazdoon ed - tieti alac nee nav gloveg sla jiw neidni tgjirk deogrev netsokreem ekjilekazdoon ed -

ammargorpueilim ne gniralkrevsdielebueilim ezno tnuk U .nerotasinagrosieR RVNA groz a argorpueilim ne gniralkrevsdielebueilim ezno tnuk U .nerotasinagrosieR RVNA groz

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in ij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in

Informatie is bij de reisleiding beschikbaar. .nednal eitnakav Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

.nerednik nav kiurbsim po njiz et trela sno tem tiu u negidon jiW .nednal eitnakav .nerednik nav kiurbsi po njiz et trela sno te tiu u negidon ji

Made with