קטלוג ברזים ואביזרים - 2016

שרות צפון 33 רח' ההסתדרות צ ' ק פ ו ס ט 04-8720768 . טל 04-8416570 . פקס

שרות מרכז 28 רח ’ החר ושת 60200 אור יהודה 03-6344445 . טל 03-6345551 . פקס

שיווק 08-8513810 . טל 08-8513857 . טל 08-8513844 . פקס yochib@hamat.co.il

מחסן

מפעל

08-8513813 . טל 08-8513836 . טל 08-8563333 . פקס

, א.ת. אשדוד 41 היוזמה 7716401 , מיקוד 6555 . ת.ד 0 8 - 8 5 1 3 8 8 8 . ט ל

Made with FlippingBook HTML5