CZW1OA0005

Beroepsprestatie 1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren

(2010-oa-bp1.5)

Onderwijsassistent | Niveau 4

Beroepsprestatie

1.5

Eenvoudige zorgtaken uitvoeren (2010-oa-bp1.5)

Opleiding: Niveau Fase 4 1

Onderwijsassistent

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Dagelijks bestuur en managementteam P. Foppen L. Fine

B. Huijberts M. Pelgrum A. Pijnenburg

Ontwikkelteamleider G. Okkema

Ontwikkelaars van deze fase P. Hermans S. Reijnders

Redactie M. Brok

Ontwerp Henny Witjes (Studio Blanche)

Foto’s Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Bestelnummer CZW1OA0005

693115072

© 2010 Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & AG

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg.

Inhoud

Beroepsprestatie 1.5 ..................................................... 4

Werkprocessen met de bijbehorende competenties ............ 5

Typering . .................................................................... 5

De opdracht ................................................................. 7

Het resultaat. ............................................................... 8

Beoordelingslijst........................................................... 9

Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld. Waar leraar staat, kan ook worden gelezen leerkracht of docent. Voor kinderen, de leerlingen, de deelnemers is ook gekozen voor één woord: leerling.

Beroepsprestatie 1.5

Eenvoudige zorgtaken uitvoeren

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

2.5

C

Voert in het PO en SO pedagogisch-verzorgende

Begeleiden

D

taken uit

Aandacht en begrip tonen

F

Ethisch en integer handelen

K

Vakdeskundigheid toepassen

T

Instructies en procedures opvolgen

Typering

Praktijkvoorbeeld BO: In groep 1 van de basisschool zit Karin. Het komt nog wel eens voor dat Karin net niet op tijd het toilet haalt. Niet getreurd, vlug een schone broek en het spel kan weer verder.

Praktijkvoorbeeld SO: Tijdens de pauze let Janna extra goed op of de veters goed gestrikt zijn, zodat de leerlingen niet struikelen. Ze heeft ook in het klaslokaal gezien dat een ijzeren kast met een scherpe puntige hoek, waaraan leerlingen zich zouden kunnen bezeren, helemaal verkeerd stond. De juf was het helemaal met haar eens en nu hebben ze samen de kast een andere plaats gegeven.

Praktijkvoorbeeld (V)MBO: Onderwijsassistente Jolien vangt regelmatig lichaamsgeurtjes op van Brian. Zo maar zeggen “Hier Brian, gebruik mijn deo even” is niet haar stijl. Jolien besluit om hierover met Brian te gaan praten.

TIP: Lees de opdracht en het resultaat eerst door voordat je met de planning begint.

5

EENVOUDIGE ZORGTAKEN UITVOEREN

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de beroepsprestatie. Bespreek vooraf de resultaten. Wanneer bepaalde bewijsstukken niet haalbaar zijn, zoek je naar vergelijkbare vervangende bewijsstukken. Leg in dit geval je keuze voor aan je begeleider. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Plan een datum voor het voortgangsgesprek met je beoordelaar.

Oriënteren en Plannen Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

GO / NO GO

De moeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerking met collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

6

ONDERWIJSASSISTENT - FASE 1

De opdracht Deze beroepsprestatie richt zich op eenvoudige pedagogisch-verzorgende

werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die zich vooral richten op: hygiëne (zoals handen wassen), toiletgebruik, toezicht middageten, veiligheid (bijvoorbeeld op schoenveters letten), verzorging (bijvoorbeeld het verlenen van eerste hulp bij kleine ongelukjes). Het zijn verzorgende taken die een duidelijk pedagogisch karakter hebben. Je voedt de leerlingen op door ze te leren hierin zo zelfstandig mogelijk te worden. Het zijn betrekkelijk eenvoudige handelingen omdat hierbij geen sprake is van leerlingen met achterstanden of lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

A. Deze opdracht voer je uit in de beroepspraktijk.

Je competenties op het gebied van pedagogische verzorging worden beoordeeld met behulp van de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie. Maak hierover afspraken met je beoordelaars. B. Pedagogische-verzorgende hulp bieden Je biedt aan je groep pedagogisch-verzorgende hulp en begeleiding. Vooraf bespreek je deze hulp met je praktijkbegeleider. Indien nodig voer je deze opdracht uit in een andere groep als op jouw groep pedagogische verzorging niet aan de orde is.

Bij het begeleiden zorg je ervoor dat je: – de zelfzorg van leerlingen stimuleert en/of bevordert – let op het welbevinden van leerlingen tijdens de zorghandelingen – zorgt voor vertrouwen en respect bij (pedagogische) verzorging – de juiste instructies en procedures hanteert.

Maak een verslag waarin je jouw pedagogisch-verzorgende hulp en begeleiding beschrijft.

Het resultaat A. De uitvoering van de beroepsprestatie. Dit blijkt uit de afgetekende beoordelingslijst.

Specifieke bewijsstukken: B. Begeleidingsverslag pedagogische verzorging van de groep.

Neem de bewijsstukken op in je portfolio.

7

EENVOUDIGE ZORGTAKEN UITVOEREN

8

ONDERWIJSASSISTENT - Fase 1

Beoordelingslijst

beroepsprestatie 1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren (2010-oa-bp1.5)

Naam student:

Opleiding: Onderwijsassistent

Fase:

Cohortnummer:

Datum:

Je past de werkprocessen en de verworven competenties uit de vorige beroepsprestaties of proeve toe binnen deze beroepscontext.

niet aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

aangetoond

- componenten

Werkproces 2.5 Voert in het PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit

P Dit betekent dat: • je de leerling(en) stimuleert de persoonlijke • verzorging zo zelfstandig mogelijk uit te voeren zodat: • de leerling(en) op het gebied van de persoonlijke verzorging zich zo zelfstandig mogelijk kan (kunnen) redden.

C Begeleiden

– anderen ontwikkelen

9

EENVOUDIGE ZORGTAKEN UITVOEREN

niet aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

aangetoond

- componenten

T Dit betekent dat: • je gericht bent op de zorgvraag van de leerling(en) • je herkent wanneer leerlingen hulp nodig hebben, je biedt dan de nodige ondersteuning • je daarbij let op het welzijn van de leerling en de zelfredzaamheid stimuleert zodat: • leerlingen op het gebied van de zorg zich prettig voelen, zich (verder) ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. R Dit betekent dat: • je de vertrouwelijkheid van leerlingen respecteert • je discreet omgaat met gevoelige zaken rondom de pedagogisch-verzorgende taken • je de verschillen tussen individuele leerlingen respecteert zodat: • leerlingen vertrouwen hebben in de aangeboden (pedagogische) zorg en zich met respect behandeld voelen. P Dit betekent dat: • je de pedagogisch-verzorgende taken zorgvuldig en ergonomisch verantwoord uitvoert zodat: • er voor de leerling(en) geen onnodige last optreedt. r Dit betekent dat: • je pedagogisch-verzorgende taken volgens instructies en aanwijzingen verricht • je tijdens de uitvoering van pedagogisch-verzorgende taken expliciet op de veiligheid van de leerling let zodat: • de leerling de garantie heeft op de juiste manier verzorgd te worden.

D Aandacht en begrip tonen

–– anderen steunen –– bezorgdheid tonen voor anderen

F Ethisch en integer handelen

–– integer handelen –– verschillen tussen mensen respecteren

K Vakdeskundigheid toepassen

–– vakspecifieke mentale vermogens aanwenden

T Instructies en procedures opvolgen –– instructies opvolgen –– werken conform veiligheids- voorschriften

10

ONDERWIJSASSISTENT - Fase 1

niet aangetoond

aangetoond

Je controleert of de bewijsstukken voldoen aan de prestatie-indicatoren in de beoordelingslijst. Bekijk je POP en je PAP. Ga na of je volgens je leerdoelen en plan hebt kunnen werken. Controleer of je de verkregen feedback hebt verwerkt.

Je voert een voortgangsgesprek. Hierin kijk je terug op de resultaten van de beroepsprestatie en je blikt vooruit op je leerproces. Pas op basis van de verkregen informatie je POP aan.

Het voortgangsgesprek voer je op basis van:

Bewijsstukken Kwalificerend

A. De uitvoering van de beroepsprestatie. Dit blijkt uit de afgetekende beoordelingslijst.

Specifieke bewijsstukken:

Werkprocessen Competenties

B. Begeleidingsverslag pedagogische verzorging van de groep.

2.5

C - D - F - K - T

Aanvullende of vervangende bewijsstukken:

Werkprocessen Competenties

Cesuur De competentieontwikkeling binnen de geselecteerde werkprocessen is op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.

11

EENVOUDIGE ZORGTAKEN UITVOEREN

Onderbouwing van de beoordeling

De beoordelaars van de beroepsprestatie 1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren (2010-oa-bp1.5) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

12

ONDERWIJSASSISTENT - Fase 1

Overzicht beroepsprestaties Zorg en Welzijn

Zorghulp Niveau 1

Intro Niveau 1 en 2

Fase 1

Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2

Fase 1

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Intro Niveau 3 en 4

Verpleegkundige Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1 Fase 1 Kompas 1.1 Afstemmen van de werkzaamheden van de onderwijsassistent 1.2 Voorbereiden en sisteren bij lessen 1.3 Observeren en rapporteren 1.4 (Buiten) surveilleren 1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren Competentiewijzer Fase 2 Kompas Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

2.1 Kennismaken met kwaliteitszorg 2.2 Signaleren van leerproblemen 2.3 Plannen en faciliteren van een activiteit

Fase 1 2.4 Individuele didactische begeleiding 2.5 Begeleiden van (zorg)leerlingen Proeve Competentiewijzer Fase 3 Kompas 3.1 Participeren in overleg 3.2 Organiseren van en begeleiden bij een evenement 3.3 Begeleiden van leergedrag 3.4 Didactische begeleiding van (kleine) groepen Proeve Competentiewijzer Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ Niveau 4

Onderwijsassistent Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Sociaal cultureel werker Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

693115071 Bestelnummer CZW1OA0005

Made with