CZW2PW30002

Beroepsprestatie 2.2 Deskundigheid op peil houden

(2010-pm-3-ko-bp2.2)

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang | Niveau 3

Beroepsprestatie

2.2

Deskundigheid op peil houden (2010-pm-3-ko-bp2.2)

Opleiding: Niveau Fase

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 3 2

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Dagelijks bestuur en managementteam P. Foppen L. Fine

B. Huijberts M. Pelgrum A. Pijnenburg

Ontwikkelteamleider A. Liem-Rosekrans

Ontwikkelaars van deze fase B. Akkermans A. Mulder M. Verkade

Redactie A. Brink M. Brok

Ontwerp Henny Witjes (Studio Blanche)

Foto’s Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Bestelnummer CZW2PW30002

0693129881

© 2010 Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & AG

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg.

Inhoud

Beroepsprestatie 2.2 .........................................................4

Werkprocessen met de bijbehorende competenties .................5

Typering . ........................................................................5

De opdracht .....................................................................7

Het resultaat. ...................................................................8

Beoordelingslijst...............................................................9

Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Beroepsprestatie 2.2

Deskundigheid op peil houden

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

3.1

K

Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

Vakdeskundigheid toepassen

3.2

T

Werkt aan het bevorderen en bewaken van

Instructies en procedures opvolgen

kwaliteitszorg

Typering De pedagogisch medewerker werkt samen met het team aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. Zij bevordert haar eigen kwaliteit door haar vaardigheden en expertise te vergroten en over te dragen. Ook werkt de pedagogisch medewerker aan kwaliteitsverbetering van de opvang. Belangrijk daarbij is dat zij luistert naar de wensen en behoeften van het kind en zijn ouders/vervangende opvoeders. Naast de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers zijn er wettelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Martijn is pedagogisch medewerker bij een buitenschoolse opvang. Hij wil graag als een goede beroepskracht worden ervaren en deskundig overkomen. Hij heeft al veel kennis over de doelgroep, maar wil nog meer leren. Hij praat vaak met collega’s over situaties op het werk en knelpunten waar hij tegenaan loopt. Daardoor leert hij hoe zij in bepaalde situaties handelen. Hij leest ook vaktijdschriften en zoekt op internet naar informatie. Maarten vindt het tevens belangrijk dat hij op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Susanne loopt stage bij een kinderdagverblijf. In het team is onlangs besproken dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd zou kunnen worden. Ze besluiten een onderzoekje te doen naar de wijze waarop de groepsleiding met de kinderen omgaat en nemen twee punten in de bejegening van de kinderen als uitgangspunt. Ze gaan gedurende een week bij zichzelf na hoe ze met deze punten omgaan. In het volgende overleg vertellen ze elkaar hun bevindingen. Er komen concrete punten van verschil in de bejegening van de kinderen naar voren: zo blijkt bijvoorbeeld dat een collega van Susanne anders omgaat met het belonen en straffen van de kinderen dan Susanne.

TIP: Lees de opdracht en het resultaat eerst door voordat je met de planning begint.

5

DESKUNDIGHEID OP PEIL HOUDEN

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de beoordelingslijst. Wanneer bepaalde bewijsstukken niet haalbaar zijn, zoek dan naar vervangende bewijsstukken. Soms is het nodig dat je een aanvullend bewijsstuk inlevert. Bespreek je keuze voor de bewijsstukken met je begeleider. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Plan een datum voor het voortgangsgesprek met je beoordelaar.

Oriënteren en Plannen Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

GO / NO GO

De moeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerking met collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

6

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 3 KINDEROPVANG - FASE 2

De opdracht

A. De totale opdracht voer je uit in de beroepspraktijk. Je competenties op het gebied van deskundigheidsbevordering, professionalisering van het beroep en het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg worden beoordeeld met behulp van de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie. Maak hierover afspraken met je beoordelaars.

Je werkt daarnaast aan onderstaande specifieke opdrachten.

B. Stel je op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied: lees een jaargang van een vaktijdschrift. Kies een artikel of column waarop je wilt reageren. Verdiep je nader in het onderwerp van het artikel of de column. Schrijf naar aanleiding van het artikel of column een ingezonden brief aan de redactie van het tijdschrift. Onderbouw je mening in de brief met argumenten. C. De wettelijke eisen aan een organisatie voor kinderopvang worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De controle op de naleving wordt uitgevoerd door de gemeente (GGD). Het is belangrijk dat een organisatie voor kinderopvang weet of de ‘klant’ – het kind/de jongere en/of ouders/vervangende opvoeders – de geboden opvang goed vindt. Onderzoek dit aan de hand van een aantal vraaggesprekken met kinderen en/of ouders/vervangende opvoeders. Bepaal welke punten relevant zijn voor de vraaggesprekken. Leg dit voor aan je begeleider en/of het team. Verwerk hun feedback en voer vervolgens de vraaggesprekken. Verwerk de antwoorden uit de vraaggesprekken in een rapportage. Rapporteer daarnaast mondeling of schriftelijk terug aan de geïnterviewde personen.

Als je kiest voor een vervangende of aanvullende opdracht, let er dan op dat deze voldoet aan de beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

7

DESKUNDIGHEID OP PEIL HOUDEN

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken B. Ingezonden brief. C. Rapportage van de vraaggesprekken met kinderen en/of ouders/vervangende opvoeders.

Vervangende of aanvullende bewijsstukken – – – –

Neem de bewijsstukken op in je portfolio.

8

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 3 KINDEROPVANG - Fase 2

Beoordelingslijst

beroepsprestatie 2.2 Deskundigheid op peil houden (2010-pm-3-ko-bp2.2)

Naam student:

Opleiding: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Fase:

Cohortnummer:

Datum:

Je past de werkprocessen en de verworven competenties uit de vorige beroepsprestaties of proeve toe binnen deze beroepscontext.

aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Ontwikkelingsgericht

niet aangetoond

- componenten

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

t Dit betekent dat:

K Vakdeskundigheid toepassen

• je vakkennis en vaardigheden bijhoudt • je eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze overdraagt aan collega’s en andere deskundigen • je feedback gebruikt om van te leren • je deelneemt aan inhoudelijke, beroepsmatige discussies zodat: • je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. • je een bijdrage levert aan de professionalisering van het beroep.

– expertise delen

Werkproces 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

p Dit betekent dat: • je je houdt aan de voorgeschreven procedures rondom kwaliteitsverbetering

T Instructies en

procedures volgen

zodat: • je een effectieve bijdrage levert aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.

– werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen – werken conform voorgeschreven procedures

Je controleert of de bewijsstukken voldoen aan de prestatie-indicatoren in de beoordelingslijst. Bekijk je POP en je PAP. Ga na of je volgens je leerdoelen en plan hebt kunnen werken. Controleer of je de verkregen feedback hebt verwerkt.

9

DESKUNDIGHEID OP PEIL HOUDEN

aangetoond

Prestatie-indicatoren

Competenties

Ontwikkelingsgericht

niet aangetoond

- componenten

Je voert een voortgangsgesprek. Hierin kijk je terug op de resultaten van de beroepsprestatie en je blikt vooruit op je leerproces. Pas op basis van de verkregen informatie je POP aan.

Het voortgangsgesprek voer je op basis van:

Bewijsstukken Ontwikkelingsgericht

A.

De ingevulde beoordelingslijst van deze beroepsprestatie.

Specifieke bewijsstukken:

Werkprocessen

Competenties

3.1

K

B. Ingezonden brief.

3.2

T

C. Rapportage van de vraaggesprekken met kinderen en/of ouders/vervangende opvoeders.

Aanvullende of vervangende bewijsstukken:

Werkprocessen

Competenties

Cesuur De competentieontwikkeling binnen de geselecteerde werkprocessen is op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.

10

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 3 KINDEROPVANG - Fase 2

Onderbouwing van de beoordeling

Algemeen:

Als de student een of meerdere competenties binnen een werkproces boven de norm heeft aangetoond, onderbouw dit dan hier. Geef tevens aan waar dit betrekking op heeft:

Praktische uitvoering

Werkprocessen

Competenties

A.

Specifieke bewijsstukken

B.

C.

De beoordelaars van de beroepsprestatie 2.2 Deskundigheid op peil houden (2010-pm-3-ko-bp2.2) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

11

DESKUNDIGHEID OP PEIL HOUDEN

Overzicht beroepsprestaties Zorg en Welzijn

Zorghulp Niveau 1

Intro Niveau 1 en 2

Fase 1

Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2

Fase 1

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Intro Niveau 3 en 4

Verpleegkundige Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1 Fase 1 Kompas 1.1 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging Fase 2 Fase 3

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3

Fase 1 1.5 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging en ADL 1.6 Zorgen voor een veilige en gezellige leefomgeving Proeve Competentiewijzer Fase 2 Kompas 2.1 Samenwerken met ouders 2.2 Deskundigheid op peil houden 2.3 Planmatig werken 2.4 Begeleiden bij specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten Proeve Competentiewijzer Fase 3 Kompas 3.1 Methodische begeleiding bij ontwikkeling en opvoeding 3.2 Professionaliseren Proeve Competentiewijzer Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 1.2 Onderhouden van spel- en speelmateriaal en ruimte 1.3 Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten 1.4 Werken volgens methodische stappen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ Niveau 4

Onderwijsassistent Niveau 4

Sociaal cultureel werker Niveau 4

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0693129882

Bestelnummer CZW2PW30002

Made with