MagasinDuNord_1868-1943

Al Færgefart mellem Landsdelene standses. Danmark besættes af Tyskerne, den 9. April. Mørklægning indføres. Politistyrken udvides med C. B.-Mandskab. Kronprinsparret faar en Datter. Sommertid indføres. En Del Biler faar Gasgeneratorer. Alsangstævner afholdes mndt i Landet. Rønne Lufthavn aabnes. Cykletaxaer og andre pedaldrevne Køretøjer viser sig paa Gaderne.

Kong Christian X fejrer 25 Aars Regerings­ jubilæum. Kong Gustaf og Kong Haakon del­ tager i Festlighederne. Esbjerg Lufthavn aabnes. Storstrømsbroen aabnes. 1938 Kronprinsparret faar Gavebrev paa Jagtejendom ved Trend. Det civile Luftværn oprettes. K. B. Hallen indvies. Oddesundbroen aabnes. Aalborg Lufthavn indvies. Stor Landbrugsudstilling paa Bellahøj. 150 Aars Dagen for Stavnsbaandets Løsning fej­ res med Procession til Frihedsstøtten. Vandstrandvejen til Klampenborg aabnes. AIS Th. W essel & Vetts Fabriker etableres som selvstændigt Aktieselskab, hvortil Engrosforret­ ningen henlægges. 1939 Kronprinsparret afrejser til Amerika for at aabne den danske Afdeling paa Verdensudstillingen i New York. Zoneredningskorpset anskaffer Ambulanceflyve­ maskine. Den 2. Verdenskrig begynder. 1940 Varmtvandsforsyningerne i centralopvarmede Lej­ ligheder lukkes. Temperaturen maa højst være 18 Gr. Celsius. Prins Knud og Prinsesse Caroline-Mathilde faar en Søn.

L.A.B. opretter Spildindsamlingen. Hvedebrød og Rugbrød rationeres. Grundtvigskirken indvies. Kongens 70 Aars Fødselsdag fejres.

1941 Sæberationering indføres.

Restauranternes »kolde Bord« afskaffes. Der indføres en ugentlig kødløs Dag paa Restau­ rationerne. Island ophæver Forbundet med Danmark. 1942 Ejendommerte Østergade, Bremerholm, Lille Kongensgade og Kongens Nytorv erhvervede af Magasin du Nord 1932— 40 overføres til Ejen­ doms- »AIS Østergade 13 m. //.«. Dansk Kulderekord. Store Trafikvanskeligheder paa Grund af Is og Sne. Sanering af Borgergadekvarteret begynder. Nordisk Studenterkollegium indvies. Danmarks nye farmaceutiske Læreanstalt indvies.

56

Made with