F theorieboek vwo

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets 35.1 Verkoopprijsbij debrutowinstopslagmethode 35.2 Begrotenettowinst bij debrutowinstopslagmethode 35.3 Gerealiseerdenettowinst bij debrutowinstopslagmethode 35.4 Break-evenberekeningen In dit hoofdstuk ga je zelf een rekenmodel ontwerpen in een spreadsheet. We gebruiken hiervoor onderwerpendieaandeorde zijngeweest indehoofdstukken24en26vandeel 1 van M&O in Balans . In deel 1 heb je in hoofdstuk 4 kennisgemaakt met een aantal basis- vaardighedenvanExcel. Als je inde tussenperiodeniet veelmetExcel hebtgedaan, herhaal daneerstdathoofdstuk nogeensofdownloadhetbestandHoofdstuk4OverzichtbasisfunctiesExcel vanwww.ma- nagementenorganisatieinbalans.nl. Indithoofdstuknemenweaandat jedezebasisfuncties beheerst.Wenemenaandat jezelfdekolombreedteaanpast, valutanotatieaanbrengt, ran- denplaatst, kunt sommeren, debestandenopslaat enzovoort. We richten ons volledig op demodelbouw in Excel. In de hoofdstukken 35, 36, 39 en 40 nemenwegeenbegrippenlijstenop.Wel vind jeopdewebsite eenoverzicht vande inhet betrokkenhoofdstukbesproken functies vanExcel.

Hoofdstuk35

Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

SE

Management&Organisatie inBalans

113

Made with