Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ əɊɤɡɛɰɒɞɊɟ ɣɊɨɝɰɒɞɰɟ

əɎɠɨ ɐ ɝɊɩɏɧɎɕ Ɏɧ ɧɎɩɊɘɊɟɌɟɧɎɕ Ɋɞɟ ɍɎɣɭɡɫɝ

ɏɊɩɝɊɟɊɕɔ ɐ Ɋɞɟ ɬɊɦɨɑ

ɡɩ ɝɔɎɧɟɡɫɞɟ ɭɊɠɔ ɍɎɣɭɡɫɝ ɘɊɩɎɕɔ ɐ ɋɡɕɡɩɡɧɔɟ Ɋɞɕ ɨɎɦɭ ɡɫɟɎɟɊɕ

ɝɸʍʆʏʙʘ ɼʗɸɽʏʙʋ ɾʂ ʕʂʗɸɹʏʙʌʁ ɻɸʓʍɸʃ ɠɸʖ ɾʂ ʏʙɽʏʙʋ ʏʗ ʋɸʗɻʂʆ ʐʖɸʓɸʑɼʍ ʐʖɸʍʒʕɼʍ ʃʂʍɼʍ ɸʓʏʉʒ ʞ ɼʗʒɸʍʂʆ əɼʖʞɼʃʏʕ ɼʗɸɽɸʍʛʂʔɵ ɿʍɻʏʙʍʕɼʘʂ ɹʁʎʆɸʆɸʍ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍ ɡʙʔɸʍɼʃʏʙʔ ʖɸʗʂʍɼʗʂʍ ʂʍʈ ʇɸʋɸʗ ɹɸʘɸʇɸʌʖʏʙʋ ɻɸʗʈɸʕ ʋʂ ɻʂʖɸʗʆʏʙʋ Ɏʔ ʍʆɸʖɼʘʂ ʏʗ ɹɸʗɼʃɸʕʋɸʍ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʔʍɼʃ ɼʀɼ ɻɼʉɼʗʂ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍɿ ɸʕɼʃɸʘʕʂ ʍɸʞ ʊʂʎʖ ɻʂɼʖɸ Ɋʎʄɸʖɼʃʏʕ ʔʗʖɸɹɸʍʏʙʀʌɸʍ ɹɸʁɸʍʋʏʙʍʛʏʙʋɵ ʔʆʔɼʘʂ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈʍɼʃ ʇʂʕɸʍɻʍɼʗʂ ɻʂɼʖɸʌʂʍ ɦɸʆɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʐʆɸʗ ʇʂʕɸʍɻʍɼʗʂ ʇɼʖ ʔʍʕɼʃʏʙ ʔʏʕʏʗʏʙʌʀʍɼʗɿ ʚʏʚʏʄɼʃʏʙ ʋɸʔʂʍ ʄʏʔɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɹɸʘʂ ɸʌɻ ɹʁʎʆʂ ʆʗʀʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ɻʂɼʖʏʃʏɺʂɸʌʂʍ ʎɸʖ ʁɸʋɸʍɸʆ ʐɾʗ ʇɸʖʆɸʘʕʏʙʋ Ɏɩɋ ɌɔɨɎɦ ɒɎ ɔɟɢɣɎɦ ɘɊɏɝɎɕ ɮɩɧɊ ɥɎɓɔɝɑ Ɏɧ ɊɝɎɟɊɘɊɩɎɧɡɩɑ ɔɟɢɣɎɦ ɋɊɠɖɎɕ ɦɟɡɫɟɍɑ ɝɊɩɏɡɫɝɔɪ ɊɥɊɤ Ɏɧ əɎɨɡ ɔʍʛʔ ʋʎʖɸʑɼʔ ʏʙʍɼʘɼʃ ɼʋ ɺʂʗɸʍɸʃʏʙ ʇɸʆʏʙʋ ʖɸʗɼʆɸʍʂʘ ɽɹɸʉʕʏʙʋ ɾʂ ʀɼʀʞ ɸʖʃɼʖʂʆɸʌʏʕ ɸʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ɸʓɸʒʂʍ ʂʍʐɿ ʆɸʖɸʗɼʘ ʋɸʗɽʂʐʔ ɸʗɺɼʃɼʘ ɸʍɺɸʋ ʋʖɸʅɼʃ ɹʏʙʃʆʂʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ Ɏʕ ɸʌɻ ɸʋɼʍɿ ʋɼʅ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʑɸʗɸɺɸʌʏʙʋ əɸʕɸʍɸɹɸʗ ʍɸ ʊʂʎʖ ɾʗ ɡʗʏʕʇɼʖʞ ʖɸʗɼʆɸʍʏʙʋ ʕʍɸʔʕɸʅʛ ʔʖɸʍɸʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʎɸɹɸʀʏʙʋ ʛɸʎʔ ʆɺ ʏʕ ɸʕɼʃɸʘʗɼʘʂ ɝɼʆ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɹɸʘɸʗʈɸʆɸʑɼʔ ʐʆɸʗʏʉɸʘɸ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʛɸʎʔɵ ʐʍɸʌɸʅ ʏʗ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾʂ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ɻʂɼʖɸʍɼʗʂ ɼʗɹɼʋʍ ʐɸʚɸɽɸʍʘ ʄʂʔʖɵ ʋʂʍʐʞ ʎɸɹɸʀ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʋʂɸʌʍ ʒʏʙʗ ʖɸʗɼʆɸʍʏʙʋ ɽɺʏʙʋ ɾʂ ʂʍʈ ʅɼʗ ʆʍʏʒ ʑɼʔɵ ʏʙʁɸʔʑɸʓ ʇʏʙʔɸʃʛʕɸʅ Ɏʕ ɸʌɻ ʁɸʋɸʍɸʆ ʔʆʔɼʘʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛɿ Ɋʓɸʒʂʍ ʂʔʆ ɸʋʔʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɺ ʍʂʇɸʗɼʘʂ Ɋʌʍʏʙʇɼʖʞ ʔʆʔɼʘʂ ʋɸʗɽʕɼʃ ʞ ʕɼʗɸɻɸʗʈɸ ʕɸɽʛʂʍ Ɋʓɸʒʂʍ ʋɸʗɸʀʏʍʂʘ ʇɼʖʏ ɸʌʍʑʂʔʂ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌʏʙʍ ɾʗ ʏʗ ɼʔ ʆʗʆʂʍ ɸʑʗʏʙʋ ɼʋ əɼʎʖ ɾ ʋɸʗɽʕɼʃ ʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕɼʃ ɸʌʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɼʗɹ ɺʂʖɼʔ ʀɼ ʂʍʐʑɼʔ ʆɸɽʋɼʃ ʜʗʕɸ ʓɼʁʂʋɿ Ɏʕ ɸʋɼʍɸʆɸʗʞʏʗɿ ʂʍʐʑɼʔ ɹɸʎʄɼʃ ʔʍʏʙʍɻɿ ʋɸʗɽʏʙʋʂʘ ɸʓɸʒ ʞ ʇɼʖʏ

ɞɸʍɸ ɣʂʃʂʌɸ ʖɸʗɼʆɸʍ ʖɸʗʂ ɾ ʜɺʖʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ

ɔʓɼʍ ɮʆʋʌɸʍʔʆɸʌɸ ʖɸʗɼʆɸʍ ʖɸʗʂ ɾ ʜɺʖʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ

Ɏʔ ʋʎʖɸʑɼʔ ʕɸʗɼʃ ɼʋ ʊʂʎʖ ɸʑʗɼʃɸʆɼʗʑ ɽɹɸʉʕɼʃ ɼʋ ʔʑʏʗʖʏʕ ʞ ʈɺʖɼʃ ʃɸʕ ʖɼʔʛ ʏʙʍɼʍɸʃ ɦɸʆɸʌʍ ʖɸʗʂʛʂ ʇɼʖ ʑɸʗɽ ɻɸʗʈɸʕ ʏʗ ɸʓʏʉʒʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʃɸʕ ʆɸɽʋʕɸʅʛɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʋʂɸʌʍ ʔʍʍɻʂ ʞ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ɦɸʆɸʌʍ ɸʍɺɸʋ ʕɸʖ ʔʏʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɻʁʕɸʗ ɾ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓɼʃ ʔʍʏʙʍɻɿ ʞ ʇɼʖʞɼʃ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʓɼʁʂʋʂʍ ɔʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖʀɸʗɸʘʏʙʋɿ ʞ ʏʙʁɼʗʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃ ʐɼʍ ʖɸʃʂʔ ʔʑʏʗʖʏʕ ɽɹɸʉʕɼʃ ɋʍɸʆɸʍɸɹɸʗ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʋɸʗʋʍʂ ʆɸɽʋʕɸʅʛʂ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ɿʍʆʍʏʙʋ ɾ ʂʍʛʍɸɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍɿ ʂʔʆ ɸʌɻ ɸʋɼʍʂʍ ʕɼʗʒ ɻʍɼʃʍ ɸʓɸʕɼʃ ɻʁʕɸʗɸʍʏʙʋ ɾ ɝʂʒʏʘɸʓʏʙʋʍɼʗʂʘ ʋɼʆʂ ʁɸʋɸʍɸʆ ʃʔɼʃʏʕ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍɵ ɼʔ ʇɸʔʆɸʘɸ ʏʗ ɻʗɸʍʛ ʑɸʗɽɸʑɼʔ ʔʖɼʉʅʕɸʅ ɼʍ ʂʍʈ ʑɼʔ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ɦʆɽɹʍɸʆɸʍ ʎʗʒɸʍʏʙʋ ʂʋ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ ʇɸʌʖʍʕɼʘʂʍ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʍɸʄɸʊɸʎɼʗɿ ɸʌʍʏʙʇɼʖʞ ʍɸʞ ʋʌʏʙʔ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗɿ ɠʏʙʖʏʕ ʂʍʈ ʋʏʖ ʏʙʁ ɸʓɸʒɸʘɸʕ ʞ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʕɼʗɸɻɸʗʈɸʕ ʂʋ ʆʌɸʍʛ ɝɼʆ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗɿ ʞ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗɿ ʔʏʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈɸʍ ɝɸʗʋʍʂʔ ʆɸɽʋʕɸʅʛɿ ʚʏʚʏʄʕɼʘ ɸʓɸʒɸʘɸʕ ʇɸʍɺʔʖʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ʂʍʛʍɸʕʔʖɸʇʏʙʀʌʏʙʍ Ɋʌʁʋ ʆɸʗʏʉ ɼʋ ʆʗɼʃ ɸʌʍ ʇɸɺʏʙʔʖɿ ʏʗʍ ʂʍʈ ɻʏʙʗ ɾ ɺɸʃʂʔ ʞ ʑɸʖʗɸʔʖ ʃʂʍɼʃ ʆʌɸʍʛʂ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʂʗɸʕʂʊɸʆʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍɿ ɏɸʗʋɸʍɸʃʂ ɾ ɸʌʍ ʚɸʔʖɿ ʏʗ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʛɸʎʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɹʏʃʏʗʏʕʂʍ ɸʌʃ ʖɼʔʛ ʏʙʍɼʍɸʃ ɣɸʗɽʕɼʘ ʏʗ ɸʆʏʙʋɹʏʙʋ ʇɼʎʖ ɾ ʕɼʗɸʇʔʆɼʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗʕɸʅ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ ɝɼʗ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗɿ ʔʃɸʘʂʆ ʆɸɽʋʕɸʅʛʂ ʋɸʗɸʀʏʍʍɼʗɿ ʇɸʋɸʄʏʇʍɼʗʂ ɸʒɸʆʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʆʌɸʍʛʂ ʆʏʐɼʃ ɺɼʉɼʘʂʆ ʆɸɽʋʕɸʅʛʂ ʞ ɻʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹɸʗʈʗ ʋɸʆɸʗɻɸʆ ʏʙʍɼʍɸʃʏʙ ʋɸʔʂʍ ɼʗɸɽɸʍʛʍɼʗɿ

ʆʂʃʏʋɼʖʗɿ ɔ ɻɼʑ ɸʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋʎʖɸʑɼʔ ʍɼʗʆɸ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃɿɵ ɸʎʄɸʗʇʂ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʔʍʏʙʍɻɿ ɔʔʆ ɼʔ ʕɼʗʒʂʍ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʕɸɽɼʃ ɼʋ ʋɸʗɸʀʏʍɵ ɬɸʗʂɽʏʙʋ ɣʗɸʇɸʌʏʙʋ ɦʏʐʂʏʙʋ ɝʏʔʆʕɸʌʏʙʋ ɔʋ ʖɸʗʂʛɸʌʂʍ ʄʋɹʏʙʋ ɺʗɸʕɼʃ ɼʋ ʂʍ ʖɼʉɿ ʆʋ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʁɸʋʌɸ ʋʗʘɸʕɸɽʛʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʔʆʂɽɹ ɼʋ ɻʗɼʃ ɽʕɼʍʂɺʏʗʏɻʂʕɸɽʏʗɻʏʙʇʂʍɼʗ ʍɸʄɸɺʅʂʍ ʏʗʍ ʏʙʍʂ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ʇɼʖʞʏʗɻʍɼʗ ʖɸʗʂ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɼʖɵ ʔɸ ʋʂ ɽɸʗʋɸʍɸʃʂ ʆʌɸʍʛ ɾ ɔʍʈ ɻʏʙʗ ɾ ɺɸʃʂʔ ɊɊ ʜʗʂʍɸʆ ʃʂʍɼʃ ɸʆʏʙʋɹʂ ɸʍɻɸʋʍɼʗʂ ʀʏʓʍʂʆʍɼʗʂʔ ʀʂʋʂ ʇɸʋɸʗ ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʂʍ ʘɸʍʆɸʍʏʙʋ ɼʋ ʍʋɸʍ ʆʌɸʍʛ

Ɏʔ ʎɸʖ ɼʋ ʔʂʗʏʙʋ ʇɼʖʞɼʃ ʀɼ ʂʍʐʑɼʔ ɾ ʚʏʄʕʏʙʋ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʆʌɸʍʛɿ ʏʕʛɼʗ ʕɸɽʏʙʋ ɼʍ ʂʗɼʍʘ ɸʓɸʒʂʍ

ɭɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍʍ ɸʓʍʐʕʏʉ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʑʍɻʡʋ ʕɼʗɸɹɼʗʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʛɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍ ʅʗɸɺʗʂʍ ʏʗɿ ʍɼʗɸʓʡʋ ɾ ʍɸʞ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ɻʂɼʖɸ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʍ ʇɼʉʡʆʂ ɸʣʍʜʗʌɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʡʀʌɸʍ ɻɼʑʛʡʋ ʆɼʍʔɸɹɸʍʏʗɼʍ ɸʆʖʂʕ ʇɸʕɼʃʡʢɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋ ʞ ɹɸʕɸʗɸʗ ʇɸʍɺʂʔʖ ɋʏʃʏʗ ɸʗɻʌʡʍʛʍɼʗʍ ʡʍɼʍ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ɹʍʡʌʀ ʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗʕɼʃ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 101

100

Made with FlippingBook Annual report