Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɊɝɎɟ ɔɟɢ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɝɊɦɔɟ

əɊɕɧɎ ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

‡ əɸʃʕɼ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛɿ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ɾ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʍɸʆɸʍʏʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʞ ʄʀɸʍʏʙʋ ɾ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ

ɟʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ɸʓʏʉʒ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌɸʍɿ

‡ ɦʍʍɻʂ ʃʂɸʗʁɼʛ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋ ʗʏʑɼʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ‡ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʅʗɸɺʗʂ ʇʂʋʛɿ ‡ ɦʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ɹɸʗʈʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʂ ʛɸʍʂ ʁɸʋʏʕ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʇɸɺɼʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌʏʙʍ ‡ Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʑɸʘʏʙʘʕɼʃ ɾ ʆʃʂʍʂʆɸʆɸʍ ʇɼʖɸɽʏʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ‡ ʇɸʋ ɧɸʍʂʃ ɠʏʆʏʃɸɻ ɘʗɼʋɸʌʂʍ ʀʄʕɸʅʛɸɹʃʂʀ

əɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʏʙʍɻ ɹɸʁɸʆʂ ʋɼʒɵ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗ ʇɸʍʛɸʍʌʏʙʀɼʗ ʞ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗ

#0006

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɡɫɩɍ

‡ ɮɺʍʏʙʋ ɾ ʆɸʍʄɼʃ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʞ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂ ɺɼʗʔʍʏʙʋɿ ‡ ɣɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʏʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʃʂɸʗʁɼʛ ʛʍʂʍ ‡ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆ ʆʂʗɸʓʏʙʋɵ ɿʍʀʗʂʛ ʞ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʀɼʀʞ ʋʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻ ʛʍʂʘ ɸʓɸʒ

Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʔʍʏʙʍɻɵ ɸʓɸʍʘ ɸʕɼʃʏʗɻ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ

‡ ɜɸʗʑʂ ʞ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ‡ ɣɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ɸʗʁɼʛɸʕʏʗ ʖɼʔɸʆʍɼʗɵ ʔʏʌɸʌʂ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʂɽʏʃʌɸʖ ʞ ʎʂʊʏʙʆɸʌʂʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʄʖɸʍʌʏʙʀ ‡ Ɋʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ʇɸɺɼʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌʏʙʍ

Ɋʕɼʃɸʘʗɼʛ ʑʗʏʖɼʂʍ

#1636

ɧɊɩɦɊɘɊɖɟɚɡɩɊɞɔɟ ɑɝɣɎɕɔɭ

ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ

‡ ɦʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗɿ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ɼʍ ɸʉʂʛʍɼʗʂ ɹʍɸʆɸʍ ʋɸʛʗʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʞ ʜɺʖɸʆɸʗ ʋʂʆʗʏʝʃʏʗɸʍ ‡ ɹɸʁʂʍɿ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒʂ ɿ ‡ ɡʙʍʂ ʄʍʈʏʗʂ ʍʏʙʗɹ ʇɸʋ

ɝɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʋɼʍʜʗʌɸ ɸʒɸʆʘʏʙʀʌʏʙʍ

‡ ɦʞ ʞ ʆɸʍɸʐ ʀɼʌɼʗʂ ʚʂʚɼʗʀʂ ʇʂʃʂ ʔɼʗʋɼʗʂ ʇɸʍʏʙʆʍɼʗ ʞ ʇʂɹʂʔʆʏʙʔʂ ʅɸʉʂʆʍɼʗʂ ʚʏʎʂ ʏʙʁɼʉɸʘʍʏʙʋ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʆɸʜʛʔʂɻɸʍʖ ʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ‡ ɘʏʝɼʂʍʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʖʏʍʏʙʔɸʕʏʗʏʙʋ ‡ ʇɸʋ ɍɸʔɸʆɸʍ ɺʗ ʞ ɺʗ

ɟʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʞ ʏʉʒ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʖʏʍʏʙʔɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

#0106

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 103

Made with FlippingBook Annual report