Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɊɥɊɤɔɟ ɭɊɞɕɎɩ

Ɋɩɍɞɡɫɟɭɑ ɝɔɠɨ ɘɊɖɧɊɗ ɐ ɝɡɨɎɪɡɫɝɔɪ ɦɟɟɍɔ ɊɟɚɟɊɘɊɟ ɖɡɩəɩɍɊɨɡɫɔ əɎɨ ɝɔɊɦɔɟ ɠɊɨ ɊɧɎɕɔ əɎɠɨ ɐ Ɋɩɍɞɡɫɟɭɔ əɊɦɟɎɕ ɑɟɨɩɎɭ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɎɨ ɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩɔ Ɏɧ ɦɟɧɎɕɡɫ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɗɩɊɌɔɩɑ

Ɍʍɸʇɸʖɼʛ ʜʗɺɸʍʂɽʤ ʕʂʊɸʆɿɵ ʋɸʗʢʂ ʆɸɽʋɿ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʡʀʌʡʍɿ ʍʌʡʀɸʚʏʄɸʍɸʆɸʌʂʍ ʖɸʗʂʛɿ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɿ :(//1(66 ɒɎɦɨ ɝɎɘɟɊɩɘ

ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍ

ɡʗʏʎɼʛ ɸʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ɺʏʗʅɸʆʂʘɿɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʎɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ

ɠɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆ Ɋʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ɺʏʗʅɸʆʂʘ

ɗɸʍʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛ

7/

0–1

1–3

3–5

6–7

ɝɸʗɽʡʢɼʗɿ ʎɸʖ ʆɸʗʞʏʗ ɼʍ ɸʓʏʉʒʡʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɹɸʌʘ ʑɼʖʛ ɾ ʇʂʎɼʃ ʍɸʞ ɸʌʃ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ʛʡʍɿ ʒʗɸʌʂʍ ɹɸʃɸʍʔɿ ʞ ʊʂʎʖ ʔʍʡʍɻɿ ɋɸʗʈʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍɿ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ ɾ ʔʖɼʉʅʡʋ ʍɸʞ ʋʖɸʕʏʗ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ ɸʌɻʑɼʔ ʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʍʑɸʔʖʡʋ ɼʍ ʂʍʝʏʗʋɸʘʂɸʌʂ ʌʡʗɸʘʋɸʍɿ ɘɸʗʊɸʖʞ ʝʂʀʍɼʔ ʅʗɸɺʗɼʗɿ ʖɸʃʂʔ ɼʍ ʆɸʗʊɸʁɸʋʆɼʖ ɸʗɻʌʡʍʛ ʡʔʖʂ ʝʂʀʍɼʔʂʍ ʑɼʖʛ ɾ ʋʏʖɼʍɸʃ ɸʌʍʑɼʔ ʂʍʐʑɼʔ ʊɸʍɸʑɸʗʇʏʗɻʡʀʌɸʍɿɵ ɸʓɸʍʘ ʕɼʗʒʍɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʂ ɦɊɝɊɟɨɊ ɭɕɎɞɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʤʒɸɽɺɸʌʂʍ ʔʑʏʗʖʂ ʞ ʝʂʀʍɼʔʂ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ

1,9–2,0

1,2

1,3–1,4 1,5–1,6 1,7–1,8

ɑʍʖʗɼʛ ʔʍʕɼʃʡ ʞ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʅʗɸɺʂʗɿ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʂ ʞ ɼʍʀɸɻʗʌɸʃ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌɸʍ ʇɸʖʋɸʍ ʆɼʖʡʋ ɗɩɊɌɩɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ ɊɥɊɤ

ɦʆʔʍɸʆ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɦʂʗʏʉɸʆɸʍ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɬʏʗʈɸʓʏʙ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ ɟʑɸʖɸʆ ɦʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʡʀʌʡʍ

ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʡʋ ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋ

ɭɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʡʋ

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ 1 3 2 5 4 6

8 7 9

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ

ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ ɗʗɸɺʂʗ ɾʒ

ɒɼʔʖɸʕʏʗʡʋɿ ʆɸʖɸʗʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ Ɋʍʆɸʄ ɺʏʗʅɿʍʆɼʗʍɼʗʂ ʆʏʉʤʘɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʇɸʖʡʆ ʔɸʗʛɸʕʏʗʡʢɼʗ

Made with FlippingBook Annual report