Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɍʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʆɸɽʋɼʛ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɵ ʍɼʗɸʓɼʃʏʕ ʔʍʍɻɸɹɸʍ ʚʏʗʈɸɺɼʖʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʓɸʒɸʗʆʕɸʅ ʋɼʍʌʏʙʂʘ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʊɸʎɸʖɼʔɸʆ ʆɸʋ ʋʖɸʅɼʛ ɚɼʗ ʔɼʚɸʆɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ Ɋʌʔʖɼʉ ɸʋɼʍɸʆɸʗʞʏʗ ʑɸʇʍ ɸʌʍ ɾ ʏʗʑɼʔɽʂ ʇɸʎʕɸʓʕɼʍ ʏʐ ʋʂɸʌʍ ʆɸʃʏʗʂɸʍʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ɸʌʃ ʍɸʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʋɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ ɡʗʑɼʔ ʇɸʗʋɸʗ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛ ʋɼʍʛ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɼʍʛ ʖɸʃʂʔ ɸʌʍ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʇʂʋɸʍ ʕʗɸ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ʑɸʗɽʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʍɼʗʂ ʊɸʗʑɼʗʂ ʏʙ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʜʑʖʂʋɸʃ ʇɸʗɸɹɼʗɸʆʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ɼʗɸʎʄɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂ ʈɼʓʛɹɼʗʏʙʋ ɻʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʊɸʍɸʑɸʗʇʂʍ ɑʍɻ ʏʗʏʙʋ ɸʍʆɸʄ ɸʌʍ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛʂʘ ʀɼ ʋɼʍʌʏʙʂ ʏʗ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ ʆɿʍʖʗɼʛ ʇɸʗʆ ɾ ʇʂʎɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂɵ ʍʑɸʖɸʆɸʌʂʍ ʔʍʍɻʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʏʗʏʍʛ ʆʜɺʍɼʍ ʏʗɸʆɸʑɼʔ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ ʞ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃ ɻʗʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʂʍ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ

ɘɊɏɝɰɝ Ɏɟɭ ɦɟɧɎɕɰ ɊɟəɊɨɊɘɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

Made with FlippingBook Annual report